Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Mae mamaliaid bach, at ddibenion y dudalen hon, yn cynnwys llygod pengrwn, llygon, llygod, llygod mawr, gwahaddod a draenogod. Gallwch gael gwybodaeth am drwyddedau ar gyfer mamaliaid eraill ar y tudalennau canlynol:

Mae mamaliaid bach yn cynnwys pryfysorion, fel draenogod, gwahaddod a llygon, a chnofilod, fel llygod a llygod pengrwn. Nid yw pob rhywogaeth yn cael ei gwarchod, ac mae rhai rhywogaethau'n cael eu gwarchod yn fwy nag eraill.

Ni all y dudalen hon roi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg mamaliaid, ond mae'n gyflwyniad i ddangos sut y gallwch chi helpu i warchod y rhywogaethau hyn.

Deddfwriaeth y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd), 'y Ddeddf', yn rhestru sawl rhywogaeth o famaliaid ar Atodlen 6, sy'n gwahardd eu lladd neu eu cymryd mewn rhai ffyrdd. Maen nhw'n cynnwys y mamaliaid bach canlynol:

 • Draenog, Erinaceus europaeus
 • Llygon, Soricidae
 • Llygoden bengron y dŵr, Arvicola amphibius

Mae llygoden bengron y dŵr wedi'i rhestru ar Atodlen 5 y Ddeddf hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch 'Trwyddedau llygoden bengron y dŵr'.

Deddfwriaeth Ewropeaidd

Nid oes yr un o'r rhywogaethau sy'n cael sylw yma yn cael eu gwarchod dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 ('y Rheoliadau Cynefinoedd'). Mae'r pathew wedi'i restru ar atodlen 5 y Rheoliadau Cynefinoedd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch 'Trwyddedau pathewod'.

Trwyddedau

Mae CNC yn rhoi trwyddedau dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad at ddibenion penodol, er mwyn i chi allu cyflawni rhai gweithgareddau heb dorri'r gyfraith. Gallwn roi trwyddedau at y dibenion canlynol:

 • Gwyddonol ac addysgol
 • Modrwyo neu farcio
 • Gwarchod anifeiliaid gwyllt neu blanhigion gwyllt, neu eu cyflwyno i ardaloedd arbennig
 • Gwarchod unrhyw gasgliad sŵolegol neu fotanegol
 • Ffotograffiaeth
 • Iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd
 • Atal clefyd rhag lledaenu
 • Atal difrod difrifol i gnydau, eiddo, pysgodfeydd ac ati

Ni allwn roi trwyddedau ar gyfer gwaith datblygu dan y ddeddfwriaeth hon.

Os ydych chi'n bwriadu trapio llygon, gellir gwneud hyn o dan Drwydded Gyffredinol - cyfeirnod Trwydded gyffredinol 017. Ar ôl ei lawrlwytho rhowch wybod i CNC eich bod yn bwriadu gweithio o dan y drwydded drwy e-bost i trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a chofiwch darllen yr holl amodau sy'n gysylltiedig â'r drwydded gan gymryd sylw arbennig o gyflyrau 97, 98 a 211.

Os ydych chi'n bwriadu trapio rhywogaeth nad yw'n cael ei gwarchod neu sy'n bla, ond bod posibilrwydd y byddwch yn trapio rhywogaeth Atodlen 5 neu Atodlen 6, darllenwch 'Trapio anifeiliaid Atodlen 5 ac Atodlen 6 yn ddamweiniol', 'Adrannau Perthnasol y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad' a 'Nodiadau ar Drapio Llygon'.

Diweddarwyd ddiwethaf