Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Anifeiliaid heb asgwrn cefn yw infertebratau. Maen nhw'n cynnwys pryfed (fel gloÿnnod byw, gwyfynod a chwilod), corynnod, cramenogion (yn cynnwys moch coed a chrancod), molysgiaid (fel malwod a chregyn gleision), mwydod ac anifeiliaid microsgopig.

Mae dros 25,000 o rywogaethau yng Nghymru. Mae llawer ohonyn nhw'n ddeniadol ac yn rhyfeddol, ac maen nhw'n hynod bwysig wrth drosglwyddo paill, ailgylchu, rheoli plâu a bod yn rhan o'r gadwyn fwyd.

Deddfwriaeth y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd), yn rhestru tua 70 o rywogaethau o infertebratau ar Atodlen 5. Mae ganddyn nhw wahanol lefelau o warchodaeth. Mae troseddau’n cynnwys cyfuniadau o’r canlynol, yn dibynnu ar ba mor brin yw’r rhywogaeth:

 • Gwerthu, cynnig gwerthu / neu roi i’w gwerthu
 • Meddu
 • Cymryd, lladd neu anafu’n fwriadol
 • Difa neu ddinistrio ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Tarfu ar y rhywogaeth yn ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Rhwystro mynediad i’w man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid

Mae rhywogaethau sy'n cael eu gwarchod yn llawn dan y Ddeddf yn cynnwys britheg y gors, mursen Penfro, cricsyn y tes, berdysyn gwisgi, gelen feddyginiaethol a'r fisglen berlog, ymhlith eraill.

I gael crynodeb o sut mae’r gyfraith yn gwarchod infertebratau, gweler Infertebratau a warchodir gan y gyfraith yng Nghymru. Am fanylion llawn y ddeddfwriaeth, ewch i'r ddolen ar y dudalen hon.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru‘n rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) at ddibenion penodol er mwyn i chi allu gwneud rhai gweithgareddau heb dorri’r gyfraith. Rydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer y dibenion canlynol:

 • gwyddonol ac addysgol
 • gosod modrwy neu nod
 • gwarchod anifeiliaid gwyllt neu blanhigion gwyllt, neu eu cyflwyno i ardaloedd penodol
 • gwarchod unrhyw gasgliad swolegol neu fotanegol
 • ffotograffiaeth
 • iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd
 • atal clefyd rhag lledaenu
 • atal difrod difrifol i gnydau, eiddo, pysgodfeydd ac ati

Ni allwn roi trwyddedau ar gyfer gwneud gwaith datblygu o dan y ddeddfwriaeth hon.

Gwneud cais ar gyfer trwydded arolygu

Os hoffech gyflwyno cais am drwydded arolygu ac os nad ydych wedi meddu ar un o'r blaen, bydd angen i chi ddangos bod gennych yr hyfforddiant a'r profiad angenrheidiol. Bydd angen i chi anfon eich ffurflen gais am arolwg a thrwydded cadwraeth wedi’i chwblhau.

Ffurflen geirda

Os nad ydych wedi meddu ar drwydded berthnasol gennym o’r blaen, rhaid i’ch cais gynnwys ffurflen geirda.

Rhaid i'r canolwyr:

 • allu rhoi sylwadau ar eu profiad o weithio gyda'r rhywogaethau perthnasol
 • gallu defnyddio'r dulliau a'r offer a gynigir yn eich cais am drwydded
 • bod yn gymwys eu hunain a rhaid eu bod wedi dal trwydded berthnasol o'r blaen
 • bod â phrofiad o'ch gwaith am o leiaf un tymor arolwg

Dim ond un geirda y gallwn ei dderbyn gan y cwmni rydych chi'n gweithio iddo ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr i wirio eu datganiadau.

Pwy all wneud cais am drwydded

Dysgwch pwy sy’n gallu gwneud cais ar gyfer trwydded rhywogaethau gwarchodedig

Adnewyddu eich trwydded ac adrodd ar eich gweithgareddau

Os ydych chi eisiau adnewyddu eich trwydded neu adrodd ar y gweithgareddau ydych chi wedi’u gwneud o dan eich trwydded, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais adrodd ac adnewyddu’r drwydded arolygu.

Diwygio eich trwydded

Gallwch ofyn am ddiwygiadau i'ch trwydded gan ddefnyddio'r ffurflenni perthnasol.

Ffurflen gais i ddiwygio
Ffurflen newid trwyddedai
Ffurflen newid ecolegydd

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni am gymorth ar unrhyw adeg cyn neu yn ystod eich cais ar gyfer trwydded.

Diweddarwyd ddiwethaf