Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif Trwydded Enw'r Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML2159

Conwy County Borough Council

Amddiffyniad Arfordirol a Gwelliannau Tir y Bae Penrhyn

Band 3

DEML2158

DNO Consulting Ltd

Dril Cyfeiriadol Casnewydd, Usk River ar gyfer Ceblau Pwer newydd

Band 2

CML2157

Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd

Gosod 5 allfa a falfiau fflap ar lan y dŵr y Barri

Band 1

SP2110

Dickies Marine Services Ltd

Doc Mewnol Port Penrhyn

Cais Cynllun Sampl

RML2156

Mr George Allen Morgan Llewellin

Ymchwiliad Tir i Fôr y Môr yn Rock House, Sandy Haven

Band 2

CML2155

Brownhill Caravan Park Ltd

Atal Erydiad Arfordirol ar Charlie's Field

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif Trwydded Enw'r Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

RML2150

ABP Marine Environmental Research

Limited

Arolwg Benthig Parc Ynni Mostyn

Band 1

Cyhoeddwyd

CML2157

Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd

Gosod 5 allfa a falfiau fflap ar lan y dŵr y Barri

Band 1

Cyhoeddwyd

SP2110

Dickies Marine Services Ltd

Doc Mewnol Port Penrhyn

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

CML2108

Conwy County Borough Council

Cynllun Amddiffyn Arfordirol a Theithio Gweithredol Old Colwyn

Band 3

Cyhoeddwyd

SP2108

Ceredigion County Council

Cynllun Sampl Carthu Aberystwyth

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

SP2109

Saundersfoot Harbour Commissioners

Cynllun enghreifftiol ar gyfer harbwr Saundersfoot a charthu sianel

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

CML2155

Brownhill Caravan Park Ltd

Atal Erydiad Arfordirol ar Charlie's Field

Band 1

Dychwelwyd

SP2107

Ceredigion County Council

Cais cynllun sampl gwaddod Harbwr Cei newydd

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf