Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Fforwm Rheoli Dŵr Cymru (WWMF)

Pwrpas

Mae Fforwm Rheoli Dŵr Cymru (WWMF) yn rhoi cyfle i'r sefydliadau sy'n aelodau o'r fforwm rannu tystiolaeth ac archwilio cyfleoedd i weithio gyda'i gilydd i reoli dŵr yn gynaliadwy yng Nghymru - o'r ffynnon i'r môr.

Mae'r Fforwm hefyd yn archwilio cyfleoedd i ddatblygu, ategu a chyfleu negeseuon ac argymhellion a rennir ar reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Bydd yn gweithio gyda Fforwm Rheoli Tir Cymru, Fforwm Pysgodfeydd Cymru a Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol (WMAAG). Bydd y fforymau a/neu'r cadeiryddion yn cwrdd yn ôl yr angen.

Aelodaeth

Mae pob sefydliad sy'n perthyn i'r Fforwm yn cynrychioli aelodau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â rheoli dŵr. Caiff aelodaeth ei hadolygu a'i chytuno gan aelodau'r fforwm. Gall hyn gynnwys:

 • Busnes a Diwydiant
 • Pysgodfeydd
 • Rhai cyrff anllywodraethol amgylcheddol
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cynrychioli Awdurdodau Lleol
 • Parciau Cenedlaethol
 • Awdurdod Glo
 • Amaethyddiaeth
 • Coedwigaeth
 • Cwmnïau dŵr
 • Rheoli tir
 • Hamdden
 • Morol
 • Llywodraeth Cymru
 • Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mordwyo

Bydd aelodau ychwanegol yn cynnwys sefydliadau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol ac y cytunir arnynt gan y fforwm. Gall hyn gynnwys aelodau ar gyfer materion sy'n dod i'r amlwg sy'n effeithio ar ddŵr. Caiff unrhyw geisiadau i ymuno â'r WWMF (a gyflwynir gan sefydliadau rheoli dŵr eraill ac a dderbynnir trwy'r Cadeirydd) eu trafod yng nghyfarfod llawn nesaf y Fforwm.

Cyfarfodydd

Caiff pob cyfarfod o'r bwrdd ei gadeirio gan ein haelod bwrdd yr Athro Steve Ormerod, a bydd yn cynnwys yr arweinwyr polisi a gweithredol perthnasol. Fe'n cynrychiolir ni gan gyfarwyddwr gweithredol neu aelod o'r grŵp arwain.

Caiff cyfarfodydd eu cynnull yn ôl yr angen yn hytrach nag yn unol ag amserlen sefydlog. Bydd o leiaf ddau gyfarfod y flwyddyn. Gall aelodau gysylltu â'r ysgrifenyddiaeth gyda cheisiadau i drafod materion penodol, er y bydd amseriad pob cyfarfod yn ôl disgresiwn y Cadeirydd.

Disgwylir i'r holl gyfranogwyr rannu canlyniadau trafodaethau'r Fforwm â'u rhiant-sefydliadau, byrddau perthnasol neu sectorau ehangach a myfyrio mewn cyfarfodydd dilynol.

Agendâu, papurau a chofnodion

10fed Mawrth 2020 - y lleoliad i'w gadarnhau

30 Hydref 2019

 • Agenda

Ebrill 2019

Rhagfyr 2018

Manylion cyswllt

Cysylltwch â ni at WFDWales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.