Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein rôl wrth gynllunio a datblygu

Rydym ni'n ymgynghorai statudol yn y system gynllunio. Fel rhan o'r rôl hon rydym yn cynghori ar effeithiau posibl cynigion datblygu a pholisïau cynllunio ar adnoddau ac amgylchedd naturiol Cymru

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi cyflenwi datblygiad cynaliadwy trwy weithio'n agos ac yn rhagweithiol gyda'n partneriaid a'n cwsmeriaid i helpu i gyfeirio datblygiad i'r lleoliadau mwyaf priodol. 

Mae awdurdodau cynllunio a datblygwyr yn ymgynghori â ni i gael ein cyngor arbenigol ar effeithiau amgylcheddol tebygol o gynigion datblygu. Rydym hefyd yn cynghori awdurdodau cynllunio lleol sy'n paratoi cynlluniau datblygu. 

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein cyngor wedi'i seilio ar dystiolaeth, yn glir, ac yn gyson i helpu cyrff sy'n penderfynu a datblygwyr i wneud penderfyniadau gwybodus yn amgylcheddol. 

Rydym wedi datblygu Ein Datganiad Gwasanaeth sy'n amlinellu safonau gwasanaeth y gall ein cwsmeriaid eu disgwyl gennym ni wrth i ni ymateb i ymgynghoriadau ar geisiadau cynllunio a Chynlluniau Datblygu Lleol. Mae hefyd yn amlinellu'r math o wybodaeth y byddem yn ei disgwyl gan awdurdodau cynllunio a datblygwyr i alluogi i ni ddarparu ymatebion effeithiol ac amserol.

Mae ein pynciau ymgynhori yn amlinellu pryd yr ydym eisiau i awdurdodau cynllunio ac ymgeiswyr ymgynghori â ni. 

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i ymgeiswyr ar gael trwy ymweld ag adran Ein gwasanaeth i ddatblygwyr.

Gwiriwch y cyfyngiadau amgylcheddol sy’n berthnasol i’ch datblygiad

Gallwch ddefnyddio data gofodol ‘Lle’ i wirio rhai o’r cyfyngiadau amgylcheddol ar ein rhestr wirio sy’n berthnasol i’ch datblygiad.

Mae ‘Lle’ yn ganolbwynt ar gyfer data a gwybodaeth a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gweler y rhestr isod o gyfyngiadau amgylcheddol sydd ar ein rhestr wirio cynllunio datblygu a geir ar Borth Lle. Pan na fyddant ar gael ar Lle, rydym wedi cynnwys dolen sy’n arwain at ffynonellau ychwanegol lle y gallwch gael gafael ar ddata a gwybodaeth.

 

Haenau Data Gofodol

Lleoliad y Data

Safleoedd tirlenwi hanesyddol

Porth Lle

Prif afonydd

Porth Lle

Parthau gwarchod tarddiad

Porth Lle

Parthau perygl nitradau

Porth Lle

Safle Adolygu Cadwraeth Ddaearegol

Porth Lle

Safleoedd gwarchodedig

Ramsar, ACA (gan gynnwys rhai morol), AGA (gan gynnwys rhai morol), SoDdGA, GNC, PCM, AHNE

Porth Lle

Parciau cenedlaethol

Porth Lle

Parth llifogydd 2

Porth Lle

Parth llifogydd 3

Porth Lle

Amddiffynfeydd rhag llifogydd

Porth Lle

Parth C1 MCD

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/long-term-flood-risk/?lang=cy

Parth C2 MCD

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/long-term-flood-risk/?lang=cy

Dynodi dyfrhaenau Cymru: daeareg creigwely a dyddodion arwynebol

http://mapapps2.bgs.ac.uk/geoindex/home.html?topic=Hydrogeology%20Wales

 

Perygl i ddŵr daear Cymru: daeareg creigwely a dyddodion arwynebol

http://mapapps2.bgs.ac.uk/geoindex/home.html?topic=Hydrogeology%20Wales

 

Prif garthffosydd

Ar gael ar gais trwy gysylltu â Dŵr Cymru

 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop

https://nbnatlas.org/

https://www.cofnod.org.uk/Home

Cyflwyno'ch ymgynghoriadau i ni

Gallwch gyflwyno eich hymgynghoriadau cynllunio i un o'n timau cyngor cynllunio datblygiad. Mae eu manylion cyswllt i'w cael yma

Ein hymatebion i ymgynghoriadau

Gallwch weld copïau o'n hymatebion i ymgynghoriadau llywodraeth a rhai cyhoeddus eraill yn ein hymatebion i ymgynghoriadau.

Gweler hefyd: 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.