Cyngor i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i ffosfforw

Cyfraith achosion ddiweddar

Dylai awdurdodau cynllunio ystyried cyfraith achosion ddiweddar wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio sydd â'r potensial i effeithio ar afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, yn enwedig y rhai sy'n methu â chyrraedd safonau ansawdd dŵr o safbwynt ffosfforws.

Gweler isod am fanylion pellach am y gyfraith achosion.

Sut ydw i'n gwybod a allai cynnig gynyddu lefelau ffosfforws yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig?

Dylid ystyried pob datblygiad fesul achos.

Yn gyntaf, dylid sgrinio datblygiadau i benderfynu a ydynt yn debygol o gael effaith sylweddol. Dylai'r broses sgrinio fod yn berthnasol i ddatblygiadau yn nalgylchoedd cyrff dŵr afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac is-afonydd nad ydynt yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n llifo iddynt. Gellir dod o hyd i ffiniau dalgylchoedd ar MapDataCymru.

Gellir sgrinio allan y datblygiadau canlynol fel rhai nad ydynt yn debygol o gael effaith sylweddol ar afon mewn Ardal Cadwraeth Arbennig mewn perthynas â mewnbynnau ffosfforws gan ei bod yn annhebygol y bydd ffynhonnell ffosfforws neu lwybr ychwanegol ar gyfer yr effeithiau:

 • Unrhyw ddatblygiad nad yw'n cynyddu cyfaint y dŵr gwastraff budr
 • Unrhyw ddatblygiad sy'n gwella ansawdd gollyngiadau dŵr presennol trwy leihau llwyth ffosfforws dŵr gwastraff, neu drwy leihau cyfaint y dŵr gwastraff a gynhyrchir (e.e. trwy wella'r seilwaith trin dŵr gwastraff presennol)
 • Systemau trin carthion preifat sy'n gollwng dŵr gwastraff domestig i'r ddaear, wedi'u hadeiladu i'r Safon Brydeinig berthnasol (BS 6297:2007+A1:2008), cyhyd â bod uchafswm y gyfradd ollwng ddyddiol yn llai na 2 fetr ciwbig (m3), mae'r cae draenio wedi'i leoli mwy na 40 metr o unrhyw nodwedd dŵr wyneb fel afon, nant, ffos neu ddraen, ac mae wedi'i leoli fwy na 50 metr o ffin Ardal Cadwraeth Arbennig

Hefyd, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith gyfunol sylweddol, dylai'r gollyngiad i'r ddaear fod o leiaf 200 metr o unrhyw ollyngiad arall i'r ddaear. Ni ddylai dwysedd y gollyngiadau i'r ddaear fod yn fwy nag 1 am bob 4 hectar (neu 25 bob km2).

Beth mae hyn yn ei olygu i gynigion datblygu sy'n cynnwys cysylltiad â gwaith trin dŵr gwastraff cyhoeddus?

Mae'n annhebygol y bydd datblygiadau sy'n cysylltu â gwaith trin dŵr gwastraff cyhoeddus sydd â'r capasiti a'r cyfleuster stripio ffosfforws cysylltiedig i ddarparu ar gyfer dŵr gwastraff ychwanegol yn cynyddu mewnbynnau ffosfforws i Ardal Cadwraeth Arbennig y tu hwnt i'r hyn sydd eisoes wedi'i asesu a'i ganiatáu gan CNC.

Dylai'r awdurdod cynllunio, neu awdurdod cymwys arall o dan y Rheoliadau Cynefinoedd, archwilio'r asesiadau priodol a wneir mewn perthynas â'r drwydded/trwyddedau amgylcheddol sy'n bodoli, ynghyd ag unrhyw wybodaeth newydd neu newidiadau mewn amgylchiadau, i sicrhau y gellir diystyru effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle.

Rhagdybir bod yr holl ddŵr glaw yn cael ei gadw ar wahân i ddŵr gwastraff budr, a'i fod yn cael ei ollwng yn unol â'r canllawiau cynllunio ar waredu dŵr glaw.

Darllenwch fwy am ddraenio ar ein tudalen systemau draenio cynaliadwy

Ar gyfer cynigion datblygu o'r fath, rydym yn cynghori'r awdurdod cynllunio i geisio'r wybodaeth ganlynol i gefnogi cais cynllunio:

 • cadarnhad o sut y rheolir draenio dŵr budr
 • cynlluniau ar raddfa yn dangos lleoliad y brif garthffos agosaf a'r pwynt cysylltu arfaethedig

Rydym hefyd yn cynghori'r awdurdod cynllunio i gael tystiolaeth i brofi bod cais wedi'i wneud i'r ymgymerwr carthffosiaeth am gysylltiad â phrif garthffos, a chopi o'i ymateb ffurfiol yn cadarnhau un o'r canlynol:

(a) mae gallu i drin dŵr gwastraff a ffosfforws ychwanegol o'r datblygiad arfaethedig (mewn cyfuniad â datblygiad arfaethedig arall) o fewn terfynau'r drwydded ollwng bresennol, neu

(b) bydd y gallu angenrheidiol i drin carthion i aros o fewn terfynau'r trwyddedau gollwng dŵr presennol yn cael ei gyflawni o fewn cyfnod cyfredol y Cynllun Rheoli Asedau.

Beth mae hyn yn ei olygu i gynigion datblygu sy'n cynnwys systemau trin carthion preifat?

Wrth lunio cynigion carthffosiaeth, rhaid i'r rhagdybiaeth gyntaf ar gyfer unrhyw ddatblygiad bob amser fod i ddarparu system draenio dŵr budr sy'n gollwng i garthffos gyhoeddus.

Gweler Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 008/2018 (gofyniad cynllunio mewn perthynas â defnyddio carthffosiaeth breifat mewn datblygiad newydd, gan ymgorffori tanciau carthion a gweithfeydd bach i drin carthffosiaeth).

Os gellir bodloni'r awdurdod cynllunio, ar ôl ystyried y gost a/neu'r ymarferoldeb, nad yw cysylltu â system garthffosiaeth gyhoeddus yn bosibl, gellir ystyried uned trin carthion gryno.

Dim ond os gall y datblygwr ddangos yn glir nad yw cysylltu â system garthffosiaeth neu ddefnyddio uned trin carthion yn bosib, dylid ystyried system sy'n ymgorffori tanc(iau) carthion. Gellir gweld canllawiau ychwanegol ar ddefnyddio triniaeth carthion preifat mewn ardal â charthffos gyhoeddus ar ein tudalen Trin carthion yn breifat mewn ardal sydd â charthffos gyhoeddus, ac ar wefan Polisi Cynllunio Cymru.

Rydym yn annog datblygwyr i ddefnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio am drwydded amgylcheddol wrth ystyried systemau trin carthion preifat i nodi unrhyw gyfyngiadau a allai fod yn berthnasol.

Nid ydym yn ystyried cynlluniau draenio sy'n gollwng i'r ddaear trwy gae draenio yn debygol o gael effaith sylweddol ar lwyth ffosfforws o fewn afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, cyn belled â'u bod wedi'u hadeiladu i'r Safon Brydeinig berthnasol ac yn bodloni'r meini prawf sgrinio a nodir uchod.

Dylai mathau eraill o ddatblygiad sy'n cynnwys systemau trin carthion preifat fod yn destun Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Rydym yn cynghori awdurdodau cynllunio i geisio'r wybodaeth ganlynol i gefnogi cais cynllunio neu asesiad priodol Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer cynllun sy'n cynnwys system trin carthion preifat:

 • cadarnhad o sut y rheolir dŵr gwastraff budr
 • cynlluniau ar raddfa glir yn dangos lleoliad y system trin carthion preifat arfaethedig a lleoliad y gollyngiad
 • lle cynigir system trin carthion preifat mewn man sydd â system garthffosiaeth, tystiolaeth i gyfiawnhau pam nad yw cysylltiad â phrif garthffos yn ymarferol yn unol â Chylchlythyr 008/2018 a Pholisi Cynllunio Cymru
 • ar gyfer yr holl systemau trin carthion preifat eraill, tystiolaeth bod Cylchlythyr 008/2018 wedi'i ddilyn
 • pan gynigir gollyngiadau i'r ddaear, dylai datblygwyr ddarparu cyfrifiadau i ganlyniadau profion treiddiad i ddangos bod maint a dyluniad y cae draenio yn briodol ar gyfer maint y gollyngiad a gynigir ac yn dilyn y Safon Brydeinig berthnasol

Dylai ymgeiswyr hefyd ddarparu, lle maent ar gael, gopïau o unrhyw drwydded amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru neu eithriadau cofrestredig i ollwng i'r ddaear neu i gwrs dŵr.

Beth mae hyn yn ei olygu i gynigion datblygu sy'n cynnwys datblygu amaethyddol?

Mae gan ddatblygiadau newydd sy'n cynnwys storio, rheoli a taenu deunydd organig yn nalgylch afon mewn Ardal Cadwraeth Arbennig y potensial i gyfrannu tuag at faint o ffosfforws sy'n mynd i mewn i'r safle dynodedig, a dylid eu sgrinio i benderfynu a ydynt yn debygol o gael effaith sylweddol.

Mesurau osgoi a lliniaru

Ni ddylid ystyried effaith sylweddol debygol mesurau sydd â'r nod o osgoi neu leihau effeithiau niweidiol cynllun neu brosiect ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yn y cam sgrinio.

Dylid sefydlu effeithiolrwydd a dibynadwyedd unrhyw fesurau lliniaru trwy'r asesiad priodol.

Dylai awdurdodau cynllunio geisio tystiolaeth gan ddatblygwyr sy'n cynnig mesurau i osgoi neu liniaru effeithiau ffosfforws posibl, gan ddangos bod y mesurau hynny wedi'u gwarantu, yn effeithiol, yn ddibynadwy ac yn amserol, ac y byddant yn cael eu cynnal am oes y datblygiad.

Rydym hefyd yn cynghori awdurdodau cynllunio i ofyn am gadarnhad y gellir gorfodi'r mesurau arfaethedig yn gyfreithiol.

Ar gyfer pob mesur, rydym yn cynghori awdurdodau cynllunio i dderbyn manylion am y canlynol:

 • sut y byddai'r mesur yn osgoi neu'n lleihau effeithiau andwyol ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig (gan ystyried hyd yr effeithiau a ragwelir)
 • sut y gweithredir y mesur, a chan bwy
 • sut y bydd y mesur yn cael ei gynnal a phwy fydd yn gyfrifol am y gwaith cynnal

Cyngor ar gyfer adolygu Cynlluniau Datblygu Lleol

Dylid sgrinio pob Cynllun Datblygu Lleol i benderfynu a yw unrhyw bolisïau'n debygol o gael effaith sylweddol ar afon mewn Ardal Cadwraeth Arbennig.

Gellir sgrinio polisïau allan fel rhai nad ydynt yn debygol o gael effaith sylweddol mewn perthynas â mwy o lwyth ffosfforws os nad oes llwybrau ar gyfer effeithiau ffosfforws cynyddol.

Ni ddylai unrhyw bolisïau Cynllun Datblygu Lleol sy'n ymwneud â chynlluniau ar gyfer systemau trin carthion preifat gael unrhyw effeithiau andwyol ar gyfanrwydd unrhyw afon mewn Ardal Cadwraeth Arbennig:

 • os yw gollyngiadau yn uniongyrchol i ddyfroedd wyneb; neu
 • os yw gollyngiadau i’r ddaear ac nid ydynt yn bodloni'r meini prawf sgrinio a nodir yn y ddogfen hon.

Dylid asesu dyraniadau ar gyfer datblygiadau y bwriedir eu cysylltu â phrif waith trin dŵr gwastraff ac sydd â'r potensial i gynyddu llwyth ffosfforws fel a ganlyn.

Dyraniadau lle mae capasiti i gael dŵr gwastraff ychwanegol

Pan fydd gan y gwaith trin dŵr gwastraff y gallu i ddarparu ar gyfer dŵr gwastraff ychwanegol ac unrhyw ffosfforws ychwanegol o'r datblygiad arfaethedig (ar y cyd â datblygiad arfaethedig arall) o fewn terfynau trwyddedau gollwng presennol, dylai'r awdurdod cynllunio adolygu'r asesiadau priodol a wnaed ar gyfer y drwydded/trwyddedau amgylcheddol sy'n bodoli, ynghyd ag unrhyw wybodaeth newydd neu newidiadau mewn amgylchiadau, i fod yn sicr na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle.

Dyraniadau lle mae capasiti ar gyfer dŵr gwastraff ychwanegol wedi'i gynllunio

Lle nad oes gan y gwaith trin dŵr gwastraff ddigon o gapasiti i drin dŵr gwastraff ar hyn o bryd ond mae wedi'i gynllunio o dan y Cynllun Rheoli Asedau, dylai'r awdurdod cynllunio gynnal asesiad priodol neu adolygiad o'r asesiad priodol a gynhaliwyd eisoes ar gyfer trwyddedau amgylcheddol sy'n bodoli (ynghyd ag unrhyw wybodaeth newydd neu newidiadau mewn amgylchiadau) i fod yn sicr na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle. O ystyried dyfarniad nitrogen yr Iseldiroedd, ni ellir dod i gasgliad o unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safle oni bai fod gwelliannau yn y Cynllun Rheoli Asedau yn y dyfodol yn sicr ar adeg yr asesiad priodol.

Dyraniadau lle nad oes capasiti i ddŵr gwastraff ychwanegol

Pan nad oes gan y gwaith trin dŵr gwastraff gapasiti o fewn cyfnod cyfredol y Cynllun Rheoli Asedau, neu nad oes y capasiti hwn wedi’i gynllunio, dylai'r awdurdod cynllunio gynnal asesiad priodol.

Hawliau datblygu a ganiateir

Rydym yn cynghori y dylai unrhyw gynnig datblygu yn nalgylch afon mewn Ardal Cadwraeth Arbennig sy'n elwa o hawliau datblygu a ganiateir o dan Orchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995, ac a fydd yn cynyddu'r swm o ffosfforws sy’n cael ei ollwng, fod yn destun cymeradwyaeth ymlaen llaw.

Mae sawl dosbarth o ddatblygu, gan gynnwys datblygu amaethyddol, yn elwa ar hawliau datblygu a ganiateir o dan Erthygl 3 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995, yn ddarostyngedig i amodau a chyfyngiadau a bennir yn y Gorchymyn.

Mae'r Rheoliadau Cynefinoedd yn gosod amod ar ganiatadau a roddir gan y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir, sy'n nodi na ddylai datblygiad sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar Ardal Cadwraeth Arbennig ddechrau nes bod yr awdurdod cynllunio lleol wedi rhoi cymeradwyaeth ysgrifenedig.

Rhaid i'r awdurdod cynllunio ymgynghori â ni ar ddatblygiad y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir arfaethedig ac ystyried unrhyw sylwadau. Os ydym o'r farn y bydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith sylweddol debygol, rhaid i'r awdurdod cynllunio gynnal asesiad priodol o ddatblygiad.

Gellir gweld y gweithdrefnau ar gyfer ceisio cymeradwyaeth yn Atodiad 5 o Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009) Llywodraeth Cymru.

Cyfraith achosion

O ganlyniad i benderfyniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU), a elwir yn “achos yr Iseldiroedd”, mae'r cwmpas ar gyfer awdurdodi datblygiad newydd a fydd yn arwain at lwyth ffosfforws ychwanegol yn debygol o fod yn gyfyngedig pan fo statws cadwraeth yr Ardal Cadwraeth Arbennig yn anffafriol gan fod safonau ffosfforws yn cael eu rhagori.

Dylai awdurdodau cynllunio hefyd fod yn ymwybodol o'r penderfyniad domestig yn achos Compton (Cyngor Plwyf Compton ac eraill yn erbyn Cyngor Bwrdeistref Guildford ac arall [2019] EWHC 3242 (Gweinyddol)). Eglurodd yr achos hwn y dull i'w ddefnyddio wrth asesu llwythi critigol wrth ystyried a fyddai datblygiad arfaethedig yn effeithio'n andwyol ar gyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig sydd eisoes yn destun gormod o faethynnau, yn rhinwedd y datblygiad dan sylw yn arwain at ddyddodiad pellach o faethynnau.

Roedd achosion yr Iseldiroedd a Compton yn ymwneud â nitrogen, ond mae'r egwyddorion yn berthnasol i faethynnau eraill, gan gynnwys ffosfforws.

Er y bydd natur y datblygiad y gellir ei ganiatáu yn dibynnu ar ffeithiau pob achos, dylai awdurdodau cynllunio roi sylw i'r egwyddorion a amlinellir yn y gyfraith achosion uchod wrth asesu effeithiau ffosfforws datblygiadau arfaethedig fel rhan o broses y Rheoliadau Cynefinoedd.

Ein cyngor

Y cyngor hwn yw barn CNC fel ymgynghorai statudol i awdurdodau cynllunio lleol mewn perthynas â chadwraeth natur ac effeithiau cynlluniau neu brosiectau ar safleoedd dynodedig. Mater i awdurdodau cynllunio unigol yw cymryd eu cyngor cyfreithiol eu hunain wrth arfer eu swyddogaethau statudol. Bydd y ddogfen hon yn destun adolygiad a diweddariad cyfnodol.

 

Diweddarwyd ddiwethaf