Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

LANDMAP – llinell sylfaen tirwedd Cymru

Adnodd tirwedd yn ymwneud â Chymru gyfan yw LANDMAP, lle y caiff nodweddion a phriodweddau’r dirwedd, a’r dylanwadau arni, eu cofnodi a’u gwerthuso

Dyma offeryn sy’n helpu gyda phenderfyniadau cynaliadwy a chynllunio adnoddau naturiol ar sawl lefel, o’r lleol i’r cenedlaethol, gan sicrhau yr un pryd fod y broses benderfynu’n gwbl eglur.

Beth a gynhwysir yn LANDMAP?

Pump o setiau data gofodol y sicrhawyd eu hansawdd, sy’n genedlaethol gyson:

 • Tirweddau Daearegol
 • Cynefinoedd Tirwedd
 • Gweledol a Synhwyraidd
 • Tirweddau Hanesyddol
 • Tirweddau Diwylliannol

LANDMAP:

 • Mapio a dosbarthu tirweddau o safbwynt unigryw pob set ddata
 • Disgrifio eu nodweddion, eu priodweddau a’u helfennau hollbwysig
 • Gwerthuso’u pwysigrwydd ar raddfa genedlaethol a lleol
 • Argymell canllawiau rheoli addas yn lleol
 • Nodi newidiadau sylweddol mewn tirweddau trwy fonitro’r adnodd sylfaenol

Sut i gael gafael ar LANDMAP

Defnyddiwch y mapiau rhyngweithiol i weld mapiau ac arolygon. Yn Nodyn Canllaw 2 ceir cyfarwyddiadau gam wrth gam:

Gallwch hefyd lawrlwytho mapiau ac arolygon LANDMAP i’w defnyddio mewn amgylchedd GIS oddi ar:

Dyddiad setiau data cyfredol LANDMAP

Tirweddau Daearegol              25/02/2019
Cynefinoedd Tirwedd              06/03/2019 
Gweledol a Synhwyraidd         15/01/2019
Tirweddau Hanesyddol            14/12/2018
Tirweddau Diwylliannol            05/07/2018

Newyddion a Diweddariadau

Darllenwch am ddiweddiadau LANDMAP

Canllawiau ar ddefnyddio LANDMAP

Canllawiau Methodolegol Nodiadau Canllaw (NC) Tystiolaeth a data
Trosolwg o LANDMAP NC1 LANDMAP ac Ardaloedd Tirwedd Arbennig

Datganiad Ardal Tirwedd Canolbarth Cymru (Saesneg yn unig)

Datganiad Ardal Tirwedd Gogledd Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig)

Datganiad Ardal Tirwedd Gogledd Orllewin Cymru (Saesneg yn unig)

Datganiad Ardal Tirwedd De Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig)

Datganiad Ardal Tirwedd Canolbarth De Cymru (Saesneg yn unig

Datganiad Ardal Tirwedd  De Orllewin Cymru (Saesneg yn unig)

Tirweddau Daearegol NC2 Mynediad at Wybodaeth LANDMAP  
Cynefinoedd Tirwedd NC3 LANDMAP ac Asesiad o’r Effaith Weledol ar gyfer ffermydd gwynt ar y tir  
Gweledol a Synhwyraidd NC4 LANDMAP a’r Dirwedd Ddiwylliannol

LANDMAP Ystadegau Cymru Gyfan (Saesneg yn unig)

LANDMAP Ystadegau yn ôl datganiad ardal (Saesneg yn unig)

Ystadegau Cynefinoedd Tirwedd LANDMAP 2019 (Saesneg yn unig)

Tirweddau Hanesyddol NC5 LANDMAP a’r Dirwedd Ddaearegol  
Tirweddau Diwylliannol  

Gwasanaethau Tirweddau Diwylliannol LANDMAP (Saesneg yn unig)

Gwasanaethau Tirweddau Diwylliannol LANDMAP – Llesiant Diwylliannol a Naws am Le a Pherthyn  2 -  Enwau lleoedd (Saesneg yn unig)

 LANDMAP Canllawiau methodolegol (Saesneg yn unig)  

Crynodeb LANDMAP, tirwedd a hinsawdd sy'n newid (Saesneg yn unig)

LANDMAP, Tirwedd a Hinsawdd sy'n Newid (Saesneg yn unig)

Defnyddir LANDMAP i gyfarwyddo cynllunio, polisïau, strategaethau, tystiolaeth a chyngor, fel:

 • rheoli datblygu, blaen-gynllunio a chynlluniau datblygu lleol
 • canllawiau cynllunio ategol, canllawiau dylunio ac astudiaethau sensitifrwydd
 • tystiolaeth yn ymwneud â thirweddau mewn ymchwiliadau cyhoeddus
 • Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol ac Asesiadau o’r Effaith Weledol
 • Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig
 • Cynllunio Adnoddau Naturiol a Gwasanaethau Diwylliannol
 • adroddiadau ‘Cyflwr’, priodweddau arbennig a chynlluniau rheoli statudol Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
 • monitro tirweddau
 • Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Lleol ac Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol
 • Ardaloedd Cymeriad Morwedd Lleol ac Ardaloedd Cymeriad Morol Cenedlaethol

Cyswllt

Jill Bullen
Uwch Arbenigwr Tirlun 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Ffôn: 0300 065 4706
E-bost: jill.bullen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Trosolwg o Fethodoleg LANDMAP Mehefin 2017 PDF [2.7 MB]
NC4 2018 PDF [1.4 MB]
LANDMAP Ystadegau yn ôl datganiad ardal Adroddiad 2017 (Saesneg yn unig) PDF [978.5 KB]
LANDMAP Ystadegau Cymru Gyfan Adroddiad 2017 (Saesneg yn unig) PDF [2.7 MB]
Datganiad Ardal Tirwedd Gogledd Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig) PDF [895.3 KB]
Datganiad Ardal Tirwedd Gogledd Orllewin Cymru (Saesneg yn unig) PDF [834.2 KB]
Datganiad Ardal Tirwedd Canolbarth Cymru (Saesneg yn unig) PDF [1.0 MB]
Datganiad Ardal Tirwedd De Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig) PDF [1.4 MB]
Datganiad Ardal Tirwedd Canolbarth De Cymru (Saesneg yn unig) PDF [1.1 MB]
Datganiad Ardal Tirwedd De Orllewin Cymru (Saesneg yn unig) PDF [912.2 KB]
LANDMAP – llinell sylfaen tirwedd Cymru Newyddion a Diweddariadau PDF [12.2 KB]
Crynodeb LANDMAP, tirwedd a hinsawdd sy'n newid Saesneg yn unig PDF [924.6 KB]
LANDMAP, Tirwedd a Hinsawdd sy'n Newid Saesneg yn unig PDF [33.5 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.