Diogelu dŵr daear

Ein rôl wrth reoli a diogelu dŵr daear

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff statudol sy'n gyfrifol am reoli a diogelu adnoddau dŵr daear yng Nghymru.

Beth yw dŵr daear?

Dŵr daear yw'r dŵr a storir mewn pridd a chreigiau dan ddaear. Mae dŵr daear yn adnodd hanfodol, sy'n darparu llif gwaelodol i ffynhonnau, afonydd a gwlyptiroedd ac yn cyflenwi hyd at 10% o ddŵr yfed yng Nghymru. Mewn ardaloedd gwledig, hwyrach mai dŵr daear yw'r unig ffynhonnell ddŵr posibl ar gyfer eiddo unig.

Mae dŵr daear yn agored i lygredd, ac unwaith y mae wedi'i lygru fe all fod yn anodd ac yn ddrud iawn i'w lanhau. Rydym yn anelu at atal difrod i ddŵr daear yn y lle cyntaf yn hytrach na gorfod ei adfer yn ddiweddarach.

Sut yr ydym yn rheoli a diogelu dŵr daear yng Nghymru 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mabwysiadu ymagwedd Asiantaeth yr Amgylchedd at ddiogelu dŵr daear sydd ar gael o Gov.UK Mae hyn yn amlinellu:

  • ein nodau ac amcanion ar gyfer dŵr daear
  • ein hymdriniaeth i'w reoli a'i ddiogelu
  • ein sefyllfa a'n hymdriniaeth i gymhwyso deddfwriaeth berthnasol
  • yr offer yr ydym yn eu defnyddio i wneud ein gwaith
  • canllawiau technegol ar gyfer arbenigwyr dŵr daear

Bydd y ddogfen hon, a'r datganiadau sefyllfa o'i mewn, o ddiddordeb i ddatblygwyr, cynllunwyr, ymgeiswyr a deiliaid trwydded amgylcheddol, echdynyddion, gweithredwyr ac unrhyw un y mae eu gweithgareddau cyfredol neu arfaethedig yn effeithio ar, neu'n cael eu heffeithio gan, ddŵr daear.

Mae ein staff yn defnyddio'r datganiadau sefyllfa hyn fel fframwaith i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a thrwyddedu amgylcheddol yr ydym yn eu derbyn.

Prif nod yr holl ddatganiadau sefyllfa yw atal llygredd dŵr daear a'i ddiogelu fel adnodd. Mae diogelu dŵr daear yn hirdymor, felly mae'r egwyddorion a datganiadau sefyllfa hyn yn anelu at ddiogelu a chyfoethogi'r adnodd gwerthfawr hwn i genedlaethau'r dyfodol.

Codau ymarfer Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi codau ymarfer bydd yn helpu i leihau eich risg o achosi llygredd dŵr daear. Mae'r codau hyn yn ymdrin â defnyddio:

Tanciau storio dan ddaear

Toddyddion

Dip defaid

Cysylltu â ni am ragor o wybodaeth

Os ydych chi'n cynllunio datblygiad newydd ac eisiau cyngor manylach gennym ni ar sut i reoli peryglon i ddŵr daear, ewch i'n tudalen gwasanaeth cyngor dewisol. Yma ceir amlinelliad o'r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig a faint y byddwn yn ei godi ar y cyngor hwn.