Mathau o gynnwys

Mae hyn yn rhan o'r llawlyfr cynnwys a chyhoeddi.

Mae'r cynnig hwn yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd. 
 
Diweddarwyd ddiwethaf ar 21 Chwefror 2023. 

Mae angen cyhoeddi cynnwys mewn ffordd sy'n ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr ddod o hyd iddo.

Mae defnyddwyr yn dod i'n gwefan gyda thasg benodol mewn golwg. Maent am ei wneud mor gyflym ac mor hawdd â phosibl. 

Gall ein mathau o gynnwys ein helpu i benderfynu:

 • beth yw pwrpas y cynnwys 
 • lle byddwn yn ei gyhoeddi
 • sut byddwn yn ei gyhoeddi

Canllawiau i helpu defnyddwyr i gyflawni tasg

Mae canllawiau'n helpu defnyddwyr i gwblhau tasg; p'un ai i ddarganfod rhywbeth, dweud rhywbeth wrthym, neu wneud cais am rywbeth. 

Enghreifftiau o dasgau defnyddwyr

Mae defnyddwyr yn dod i'n gwefan gyda thasg benodol mewn golwg, er enghraifft:

 • darganfod a all rhywun fynd â'm gwastraff peryglus i ffwrdd
 • gwirio a oes tanc septig wedi'i gofrestru ar gyfer tŷ rydw i eisiau ei brynu
 • cael gwybod faint fydd cost trwydded i ddechrau fy musnes newydd
 • gwneud cais am grant ar ran grŵp gwirfoddol i adfer mawndir yn fy ardal
 • darganfod a ydw i'n gallu llosgi gwastraff gardd rydw i wedi'i gasglu wrth wneud fy ngwaith fel garddwr
 • darganfod a ydw i'n cael defnyddio peiriant canfod metel ar dir CNC
 • cael rhybuddion llifogydd wedi’u hanfon ataf
 • darganfod a allaf bysgota am frithyll ar afon benodol
 • cael gwybod beth i'w wneud am ystlumod yn nho fy nhŷ

Bydd pobl yn gallu dod o hyd i'n cynnwys a'n gwasanaethau, eu deall, a'u defnyddio os yw’r cynnwys a’r gwasanaethau hynny wedi'u datblygu o amgylch tasgau defnyddwyr.

Sut mae cynnwys yn cael ei greu 

Dylunwyr cynnwys sy’n gyfrifol am sut mae cynnwys yn cael ei ysgrifennu a'i strwythuro. Ac arbenigwyr pwnc sy’n gyfrifol am y ffeithiau. 

Rhaid i angen defnyddiwr â thystiolaeth fod yn sail i bob cynnwys.

Bydd cynnwys yn cael ei ysgrifennu yn unol â'r canllaw arddul a chanllawiau ysgrifennu ar gyfer y we.

Cysylltwch â'r tîm digidol cyn gynted ag y byddwch chi'n credu bod angen cynnwys newydd neu ddiwygiedig ar ddefnyddwyr.


Papurau Bwrdd neu chofnodion cyfarfodydd

Rydym yn cyhoeddi papurau bwrdd a chofnodion ar ein gwefan. Rydym hefyd yn cyhoeddi nodiadau o gyfarfodydd sawl fforwm CNC.

I greu papurau y gallwn eu cyhoeddi:

Anfonwch eich dogfennau hygyrch at y tîm digidol gan ddefnyddio'r ffurflen cais am gynnwys.


Gwybodaeth gorfforaethol: cynlluniau, adroddiadau, strategaethau a pholisïau

Gall strategaethau, cynlluniau, polisïau ac adroddiadau corfforaethol:

 • osod ein trywydd
 • egluro ein blaenoriaethau
 • esbonio sut y byddwn yn cyflawni amcanion
 • disgrifio’r hyn sy’n digwydd

Dyma ambell enghraifft:

 • Y Cynllun Corfforaethol
 • Yr Adroddiad Blynyddol
 • Y Strategaeth Grant
 • Y Polisi Gorfodi a Sancsiynau

Bydd yr holl strategaethau, cynlluniau, polisïau ac adroddiadau yn cael eu cyhoeddi fel cynnwys gwe.

Dylai'r cynnwys ddilyn ein canllaw arddull a'n canllawiau ysgrifennu ar gyfer y we. Darllenwch y rhain i ddarganfod sut i ysgrifennu eich teitl, crynodeb, a’r prif destun.

Cofiwch ddefnyddio ffurf brawddeg (Sentence case) ar gyfer teitlau tudalennau a rhowch y dyddiad yn y teitl os yw’r dudalen yn rhan o gyfres sydd â’r un teitl, er enghraifft:

Adroddiad Blynyddol 2022

Adroddiad Blynyddol 2021

Adroddiad Blynyddol 2020


Ymgynghoriadau a hysbysiadau cyhoeddus

Rydym yn cyhoeddi ymgynghoriadau a hysbysiadau cyhoeddus ar Citizen Space a'n gwefan.

Cyhoeddir y rhan fwyaf o ymgynghoriadau ar Citizen Space, gan gynnwys:

 • polisi neu strategaeth newydd neu sydd wedi newid
 • cynlluniau adnoddau coedwigoedd
 • taliadau am drwyddedau
 • newidiadau i drwyddedau rheolau safonol
 • cynlluniau rheoli’r risg o lifogydd

Rydym yn cyhoeddi'r canlynol ar ein gwefan:

 • trwyddedau amgylcheddol
 • trwyddedau morol
 • trwyddedau tynnu dŵr a chronni dŵr
 • trwyddedau a gorchmynion sychder

Citizen Space: cyhoeddi ymgynghoriadau

Rhaid dylunio ymgynghoriadau gyda chynulleidfa ddigidol ac ymatebion digidol mewn golwg.

Peidiwch â chreu ymgynghoriadau i'w hargraffu ac yna ceisio gwasgu hynny i sefyllfa ddigidol.

Mae hyn yn golygu:

Os oes rhaid i chi gynnwys dogfennau, gwnewch yn siŵr eu bod yn rhai hygyrch. 

Cofiwch weithio gyda'ch partner cyfathrebu ar unrhyw ymgynghoriadau ar Citizen Space.

Ymgynghoriadau a gyhoeddir ar ein gwefan

Caiff ymgynghoriadau a hysbysiadau cyhoeddus eu cyhoeddi yn 'trwyddedau a chaniatadau'.


Adroddiadau tystiolaeth

Rhaid i adroddiadau tystiolaeth a gyhoeddir gennym fod yn hygyrch p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu gennym ni, neu’n cael eu comisiynu gennym ni a'u cynhyrchu gan eraill.

Dylai crëwyr dogfennau ddilyn ein:


Blogio

Mae blogio yn ei gwneud hi'n haws inni siarad am ein gwaith, rhannu gwybodaeth, a chysylltu â phobl sydd â diddordeb.

Gall eich helpu i godi ymwybyddiaeth o wasanaethau presennol, a rhai newydd, gall dynnu sylw at lwyddiannau a’r hyn ry’n ni’n ei ddysgu, a gall ysgogi sgyrsiau gyda'r cyhoedd.

Pryd i ddefnyddio blogiau

Defnyddiwch flogiau ar gyfer:

 • disgrifio unrhyw waith ry’ch chi’n ei wneud neu'n meddwl amdano
 • amlinellu ymarfer neu theori newydd mewn maes penodol
 • rhannu syniadau a'r hyn ry’ch chi’n ei ddysgu
 • gwahodd barn ar gynlluniau neu ddatblygiadau

Arddull a thôn y llais

Dylai'r holl gynnwys ar ein gwefan ddilyn ein canllaw ysgrifennu ar gyfer y we a'r canllaw arddull.

Mae blogio yn cynnig ffordd bersonol o ymgysylltu â phobl. Cânt eu hysgrifennu gan awdur sydd wedi’i enwi -  gan wneud i’r sefydliad deimlo’n agosach at y cyhoedd. Mae’r elfen bersonol hon yn ychwanegu hygrededd ac ymdeimlad o fod yn agored.

Mae hyn yn golygu y dylech ysgrifennu fel ry’ch chi’n siarad. Ysgrifennu fel unigolyn, nid fel sefydliad neu dîm amhersonol.

Dylech ddilyn y canllaw arddull - ond nid yw hyn yn golygu na allwch fod yn gynnes, yn onest neu’n bersonol. Mae’r pethau hyn yn bwysig.

Fe ddylai blogiau sbarduno sgyrsiau. Mae hyn yn golygu bod yn atebol am y pethau rydych chi'n eu hysgrifennu a gweithio gyda'r tîm cyfathrebu i ymateb i unrhyw sylwadau.

Bydd hyn yn helpu i wella profiad ein defnyddwyr ac yn ein helpu i ddysgu mwy amdanyn nhw.

Ar ôl i chi ysgrifennu blog, darllenwch e’n uchel i wneud yn siŵr ei fod wedi'i ysgrifennu mewn arddull reit lafar. Pan fyddwch chi'n hapus, gofynnwch i rywun arall ei ddarllen.

Strwythur

Dylai fod gan eich blog deitl sy'n dweud wrth ddarllenwyr beth yw pwrpas y postiad, gan eu denu i'w ddarllen.

Torrwch y testun i fyny gyda pharagraffau, penawdau, delweddau a phwyntiau bwled i wneud y blog yn haws i'w ddarllen ar sgrin. Dylai paragraffau ddim bod yn fwy na rhyw 5 llinell o hyd er mwyn bod yn hawdd i'w darllen.

Dylai fod gan bob blog o leiaf un llun. Dylai lluniau:

 • fod â thestun amgen sy'n disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu ei gweld neu sy'n defnyddio darllenydd sgrin
 • bod â theitl os ydyn nhw'n sgrinlun neu'n cyfleu gwybodaeth
 • nodi manylion perchnogaeth priodol er mwyn osgoi torri hawlfraint

Os ydych yn defnyddio dolenni, gwnewch yn siŵr eu bod wedi'u hymgorffori yn y testun. Ceisiwch osgoi testun cyswllt sy'n dweud 'Cliciwch yma' - ceisiwch eirio testun y ddolen mewn ffordd y bydd defnyddwyr yn gwybod i ba wefan y byddant yn mynd drwy glicio ar y ddolen.

Galwad i weithredu

Ar ddiwedd eich blog, meddyliwch am eich ‘galwad i weithredu’. Gallai hyn, er enghraifft, ofyn i'ch cynulleidfa:

 • fynychu digwyddiad
 • dilyn cyfrif cyfryngau cymdeithasol
 • gadael sylw ac ymuno mewn sgwrs
 • darllen postiadau cysylltiedig (y gallwch eu hychwanegu gan ddefnyddio'r blwch 'postiadau cysylltiedig')

Cyflwyno eich blog

Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau a'ch lluniau at y tîm cyfathrebu.

Templed

Awdur:

Teitl y Blog:

Cynnwys y blog:

Crynodeb i gloi neu alwad i weithredu:

Disgrifiad o'r lluniau a manylion unrhyw un y mae angen i ni roi credyd iddynt:


Adnoddau addysg

Ysgrifennu cynnwys addysg

Dylai'r cynnwys ddilyn ein canllaw arddull a'n canllawiau ysgrifennu ar gyfer y we.

Teitlau tudalennau

Rhaid i deitlau tudalennau wneud synnwyr. Dylai'r teitl ddarparu cyd-destun llawn fel y gall defnyddiwr ddweud yn hawdd a yw wedi dod o hyd i'r hyn y mae'n chwilio amdano.

Mae 'Llifogydd Llanelwy 2012: adnoddau addysgol'

yn well na

‘Llanelwy’

Creu is-deitl

Dyma'r testun a fydd yn ymddangos o dan ddolen y dudalen mewn canlyniad chwiliad mewnol. Efallai y bydd yn ymddangos mewn canlyniad Google os ydym yn ei ddefnyddio fel y disgrifiad meta hefyd.

Defnyddiwch hwn i helpu'r defnyddiwr i benderfynu a ddylai glicio ar y ddolen a gweld y dudalen gyfan.

Un frawddeg yw’r is-deitl a rhaid iddi fod o dan 160 nod.

Delweddau a fideos

Rhaid i ddelweddau a fideos fod yn hygyrch. Ar gyfer delweddau dilynwch y canllawiau a nodir yn ein canllaw dogfennau hygyrch. Mae gan y Web Accessibility Initiative (WAI) ganllaw defnyddiol ar gyfer gwneud cyfryngau sain a fideo yn hygyrch.


Swyddi, lleoliadau a phrentisiaethau

Mae gwybodaeth am swyddi gwag, prentisiaethau, lleoliadau gwaith, profiad gwaith a gwirfoddoli yn cael eu cyhoeddi yn 'Amdanom ni'.

Mae swyddi gwag yn cael eu cyhoeddi a'u dileu gan y tîm recriwtio.

Mae cyfleoedd eraill, fel prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli, yn cael eu cyhoeddi gan y tîm digidol.  

Cyhoeddi swyddi gwag

Rydym yn dilyn y canllaw arddull a chanllawiau ar ysgrifennu ar gyfer y we gan gynnwys:

 • priflythrennau ar gyfer teitlau swyddi (e.e. Swyddog Trwyddedu Ansawdd Dŵr)
 • ysgrifennu is-benawdau gyda phriflythyren ar y dechrau

Ychwanegu is-deit

Dyma'r testun a fydd yn ymddangos mewn canlyniad chwiliad mewnol o dan ddolen y dudalen. Efallai y bydd yn ymddangos mewn canlyniad Google os ydym yn ei ddefnyddio fel y disgrifiad meta hefyd.

Defnyddiwch hwn i helpu'r defnyddiwr i benderfynu a ddylai glicio ar y ddolen a gweld y dudalen gyfan.

Mae'r is-deitl yn un frawddeg ac o dan 160 nod.


Diweddarwyd ddiwethaf