Mae’r cynlluniau’n trafod y pwysau sydd ar amgylchedd dŵr Cymru. Mae ein hafonydd, llynnoedd, gwlypdiroedd, dyfroedd daear, aberoedd a’n dyfroedd arfordirol, yn cynnwys y rhai mewn ardaloedd gwarchodedig i gyd yn dod o dan y cynlluniau hyn. Caiff y rhain eu diweddaru bob chwe blynedd a’u paratoi mewn ymgynghoriad ag ystod eang o sefydliadau ac unigolion.

Mae cynlluniau cymeradwy a’r dogfennau ategol i’w gweld ar ein gwefan.

1) Dogfen Cyfeirio Cynllun Rheoli Basn Afon
2) Crynodeb o Gynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru
3) Crynodeb o Gynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy
4) Adroddiad Cynnydd Cymru 2009-2015
5) Atodiad Trosolwg Cynllunio Rheoli Basn Afon
6) Crynodeb o Atodiad Trosolwg Cynllunio Rheoli Basn Afon
7) Datganiad o Fanylion ar gyfer Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru- Mae dogfennau’r Asesiad Amgylcheddol Strategol llawn ar gael ar gais drwy gysylltu ag  wfdwales@cyfoethnaturiol.cymru
8) Datganiad o Fanylion ar gyfer Cynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy - Mae dogfennau’r Asesiad Amgylcheddol Strategol llawn ar gael ar gais drwy gysylltu ag  wfdwales@cyfoethnaturiol.cymru
9) Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd o Gynlluniau Rheoli Basn Afon Dyfrdwy a Gorllewin Cymru – am gopi o’r atodiadau cysylltwch â wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
10) Cofrestr Ardaloedd Gwarchodedig
11) Rhestr Allyriadau
12) Cefndir y Cyfarwyddyd Fframwaith Ddŵr

Rydym wedi datblygu Ffeithlun - 'Caru dŵr Cymru' - er mwyn hyrwyddo’r cynllun rheoli basn afon. Os hoffech gael fersiwn poster A4, anfonwch e-bost atom wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Rydym hefyd wedi datblygu ffeithlun ar gyfer Ardal Basn Afon Dyfrdwy. 

management plan infographic

Mae’r crynodebau dalgylchoedd wedi’u diweddaru

Diben y crynodebau yw bod yn ganllaw  ymarferol i gynorthwyo gyda chyflawni’r camau gweithredu a phartneriaethau lleol penodol.

Crynodeb dalgylch Caerfyrddin
Crynodeb dalgylch Clwyd
Crynodeb dalgylch Conwy
Crynodeb dalgylch Lleyn ac Eryri
Crynodeb dalgylch Meirionydd
Crynodeb dalgylch Sir Benfro
Crynodeb dalgylch Tawe
Crynodeb dalgylch Chymoedd y De-ddwyrain
Crynodeb dalgylch Teifi
Crynodeb dalgylch Wysg
Crynodeb dalgylch Ynys Mon

Mae Arsylwi Dyfroedd Cymru yn rhoi gwybodaeth leol am ddosbarthiad, prosiectau a mesurau.

Arweinir Cynllun Rheoli Basn Afon Hafren gan yr Environment Agency ac fe’i cyhoeddir ar ei gwefan. 

Mae Cynlluniau Rheoli Basn Afon yn fesur cyfredol o dan Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol sy’n cyfrannu at wella cyflwr amgylcheddau morol ac arfordirol y DU. Nod y Gyfarwyddeb yw sicrhau bod gan ddyfroedd y DU Statws Amgylcheddol Da erbyn 2020. Mae Rhaglen lawn y Mesurau sy’n ffurfio Rhan Tair Strategaeth Forol y DU wedi’i chyhoeddi ac ar wefan Llywodraeth Cymru .

 

Dosbarthiad Interim Cylch 2 y Gyfarwyddiaeth Fframwaith Dŵr 2018 ar gyfer Dŵr Croyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi dosbarthiad interim cylch 2 ar statws cyrff dŵr croyw’r Gyfarwyddiaeth Fframwaith Ddŵr yng Nghymru. 

Mae hwn yn ddiweddariad o ddosbarthiad 2015 ail gylch y Gyfarwyddiaeth Fframwaith Ddŵr, ac fe’i gelwir yn Ddosbarthiad Interim Cylch 2 y Gyfarwyddiaeth Fframwaith Ddŵr 2018. Mae’n galluogi CNC i adolygu cynnydd hanner ffordd yng nghylch y Gyfarwyddeb Fframwaith Ddŵr ac mae’r data ar gael ar Arsylwi Dyfroedd Cymru.

Disgwylir i ddosbarthiad morol interim cylch 2 gael ei ryddhau yn y gaeaf a byddwn yn eich hysbysu pan gaiff ei gyhoeddi. Bob chwe blynedd yn unig y caiff y dosbarthiad ar gyfer dŵr daear ei ddiweddaru, felly ni chaiff hwn ei gynnwys yn y dosbarthiad interim. 

Bydd y dosbarthiad yn cael ei ddiweddaru bob tair blynedd a bydd yn cael ei gyhoeddi nesaf yn 2021. Ynghlwm gwelir dogfen ‘cwestiynau cyffredin’. Yn y cyfamser, gellir anfon ymholiadau trwy e-bost at wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae’r data a gyhoeddir ar hyn o bryd ar gyfer dŵr croyw yn unig gyda’r asesiadau morol yn debygol yn y gaeaf.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Asesiad risg arfordirol EXCEL [16.9 KB]
Asesiad risg dŵr daear EXCEL [14.1 KB]
Asesiad risg llynnoedd EXCEL [40.5 KB]
Asesiad risg afonydd EXCEL [1.2 MB]
Asesiad risg cyfnod pontio EXCEL [20.8 KB]

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf