Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyhoeddi Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru 2015 - 2021

Cafodd Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru ei gymeradwyo gan Weinidog Cyfoeth Naturiol a’i gyhoeddi ar ein gwefan. Cynhaliwyd yr Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd a ddaeth i’r casgliad na fyddai unrhyw effaith sylweddol debygol. Hefyd mae’r ddau asesiad wedi'u cyhoeddi

Mae’r cynlluniau’n trafod y pwysau sydd ar amgylchedd dŵr Cymru. Mae ein hafonydd, llynnoedd, gwlypdiroedd, dyfroedd daear, aberoedd a’n dyfroedd arfordirol, yn cynnwys y rhai mewn ardaloedd gwarchodedig i gyd yn dod o dan y cynlluniau hyn. Caiff y rhain eu diweddaru bob chwe blynedd a’u paratoi mewn ymgynghoriad ag ystod eang o sefydliadau ac unigolion.

Mae cynlluniau cymeradwy a’r dogfennau ategol i’w gweld ar ein gwefan.

1) Dogfen Cyfeirio Cynllun Rheoli Basn Afon
2) Crynodeb o Gynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru
3) Crynodeb o Gynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy
4)  Adroddiad Cynnydd Cymru 2009-2015
5) Atodiad Trosolwg Cynllunio Rheoli Basn Afon
6) Crynodeb o Atodiad Trosolwg Cynllunio Rheoli Basn Afon
7) Datganiad o Fanylion ar gyfer Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru
8) Datganiad o Fanylion ar gyfer Cynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy
9) Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd o Gynlluniau Rheoli Basn Afon Dyfrdwy a Gorllewin Cymru – am gopi o’r atodiadau cysylltwch â wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
10) Cofrestr Ardaloedd Gwarchodedig
11) Rhestr Allyriadau
12) Cefndir y Cyfarwyddyd Fframwaith Ddŵr

Rydym wedi datblygu Ffeithlun - 'Caru dŵr Cymru' - er mwyn hyrwyddo’r cynllun rheoli basn afon. Os hoffech gael fersiwn poster A4, anfonwch e-bost atom wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Rydym hefyd wedi datblygu ffeithlun ar gyfer Ardal Basn Afon Dyfrdwy. 

management plan infographic

Rydym hefyd wedi datblygu ffeithlun ar gyfer Ardal Basn Afon Dyfrdwy.

Final Cymru Dee River Basin District Infographic  A4

Mae’r crynodebau dalgylchoedd wedi’u diweddaru

Diben y crynodebau yw bod yn ganllaw  ymarferol i gynorthwyo gyda chyflawni’r camau gweithredu a phartneriaethau lleol penodol.

Crynodeb dalgylch Caerfyrddin
Crynodeb dalgylch Clwyd
Crynodeb dalgylch Conwy
Crynodeb dalgylch Lleyn ac Eryri
Crynodeb dalgylch Meirionydd
Crynodeb dalgylch Sir Benfro
Crynodeb dalgylch Tawe
Crynodeb dalgylch Chymoedd y De-ddwyrain
Crynodeb dalgylch Teifi
Crynodeb dalgylch Wysg
Crynodeb dalgylch Ynys Mon

Mae Arsylwi Dyfroedd Cymru yn rhoi gwybodaeth leol am ddosbarthiad, prosiectau a mesurau: waterwatchwales.naturalresourceswales.gov.uk/cy

Arweinir Cynllun Rheoli Basn Afon Hafren gan yr Environment Agency ac fe’i cyhoeddir ar ei gwefan: https://www.gov.uk/government/collections/river-basin-management-plans-2015

Mae Cynlluniau Rheoli Basn Afon yn fesur cyfredol o dan Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol sy’n cyfrannu at wella cyflwr amgylcheddau morol ac arfordirol y DU. Nod y Gyfarwyddeb yw sicrhau bod gan ddyfroedd y DU Statws Amgylcheddol Da erbyn 2020. Mae Rhaglen lawn y Mesurau sy’n ffurfio Rhan Tair Strategaeth Forol y DU wedi’i chyhoeddi ac ar wefan Llywodraeth Cymru bellach: https://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/marine-fisheries-policy/directives/marine-strategy-framework-directive/?skip=1&lang=cy

Map ardal basn afon-Cymru

Map ardal basn afon Cymru

Dosbarthiad Interim Cylch 2 y Gyfarwyddiaeth Fframwaith Dŵr 2018 ar gyfer Dŵr Croyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi dosbarthiad interim cylch 2 ar statws cyrff dŵr croyw’r Gyfarwyddiaeth Fframwaith Ddŵr yng Nghymru. 

Mae hwn yn ddiweddariad o ddosbarthiad 2015 ail gylch y Gyfarwyddiaeth Fframwaith Ddŵr, ac fe’i gelwir yn Ddosbarthiad Interim Cylch 2 y Gyfarwyddiaeth Fframwaith Ddŵr 2018. Mae’n galluogi CNC i adolygu cynnydd hanner ffordd yng nghylch y Gyfarwyddeb Fframwaith Ddŵr ac mae’r data ar gael ar Arsylwi Dyfroedd Cymru.

Disgwylir i ddosbarthiad morol interim cylch 2 gael ei ryddhau yn y gaeaf a byddwn yn eich hysbysu pan gaiff ei gyhoeddi. Bob chwe blynedd yn unig y caiff y dosbarthiad ar gyfer dŵr daear ei ddiweddaru, felly ni chaiff hwn ei gynnwys yn y dosbarthiad interim. 

Bydd y dosbarthiad yn cael ei ddiweddaru bob tair blynedd a bydd yn cael ei gyhoeddi nesaf yn 2021. Ynghlwm gwelir dogfen ‘cwestiynau cyffredin’. Yn y cyfamser, gellir anfon ymholiadau trwy e-bost at wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae’r data a gyhoeddir ar hyn o bryd ar gyfer dŵr croyw yn unig gyda’r asesiadau morol yn debygol yn y gaeaf.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Asesiad risg arfordirol EXCEL [16.9 KB]
Asesiad risg dŵr daear EXCEL [14.1 KB]
Asesiad risg llynnoedd EXCEL [40.5 KB]
Asesiad risg afonydd EXCEL [1.2 MB]
Asesiad risg cyfnod pontio EXCEL [20.8 KB]
Atodiad Trosolwg Cynllunio Rheoli Basn Afon (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Cofrestr Ardaloedd Gwarchodedig (Saesneg yn unig) EXCEL [85.9 KB]
Rhestr Allyriadau PDF [390.0 KB]
Crynodeb dalgylch terfynol Conwy 2016 PDF [886.0 KB]
Crynodeb dalgylch terfynol Clwyd 2016 PDF [844.2 KB]
Crynodeb dalgylch terfynol Wysg 2016 PDF [1013.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.