Mae De-orllewin Cymru yn gornel amrywiol o'r wlad, o’r ucheldiroedd garw i arfordir eang a phrydferth. 

Nod y thema hon yw archwilio'r cyfleoedd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn Ne-orllewin Cymru trwy ddefnyddio adnoddau naturiol a chynefinoedd

Sicrhau bod ein tir yn cael ei reoli'n gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Nod y thema hon yw archwilio sut y gallwn wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy adeiladu rhwydweithiau ecolegol gwydn.

Mae'r thema hon yn ystyried sut y gallwn addasu ac ymateb i hinsawdd sy'n newid.