Rhodfa Coedwig Cwm Carn yn ennill gwobr am doiledau ecogyfeillgar

Coedwig Cwm Carn yn gyrru toiledau ecogyfeillgar

Mae Rhodfa Coedwig Cwm Carn wedi ennill gwobr Blatinwm am doiledau ecogyfeillgar Natsol yng Ngwobrau Toiledau’r Flwyddyn 2022.

Mae'r gwobrau’n cael eu rhedeg yn annibynnol ac yn feincnod sefydledig ar gyfer darpariaeth ystafelloedd ymolchi a chydymffurfiaeth â safonau cenedlaethol.

Talwyd am y toiledau gan Gronfa Parc Rhanbarthol y Cymoedd fel rhan o’r gwaith ailddatblygu sylweddol ar gyfer Rhodfa Coedwig Cwm Carn dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru rhwng 2020-2021 i greu atyniad sy'n hygyrch ac yn ddymunol i bob ymwelydd.

Darperir y toiledau gan Natsol Limited ac maen nhw’n fodel Dim Gollwng sy'n golygu nad oes angen cysylltiad ag unrhyw brif gyflenwad.

Mae'r toiledau wedi'u cynllunio i fod yn ddi-ddŵr ac yn ddi-bŵer, felly maen nhw’n cael llai o effaith ar yr amgylchedd ac mae'r system awyru oddefol yn cymryd arogleuon i ffwrdd. Mae'r lefel isel o waith cynnal a chadw angenrheidiol yn golygu eu bod yn ddelfrydol ar gyfer safleoedd cyhoeddus prysur.

Mae'r toiledau’n cael eu cynnal o ddydd i ddydd gan geidwaid o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dywedodd Geminie Drinkwater, sy’n Uwch Swyddog Rheoli Tir gyda Cyfoeth Naturiol Cymru:

Pan oedden ni’n ymgynghori â grwpiau a chymunedau lleol ar y cynlluniau ailddatblygu ar gyfer rhodfa’r goedwig, roedd yn bwysig ein bod yn edrych ar ffyrdd y gallem ymgorffori nodweddion hygyrch, naturiol ac ecogyfeillgar sy’n lleihau unrhyw effaith ar yr amgylchedd.

Nid yw toiledau’r model Dim Gollwng yn defnyddio cemegau niweidiol ac maen nhw’n atal gwastraff rhag gollwng neu gynhyrchion gwastraff rhag mynd i mewn i ddŵr daear.

Dwi wrth fy modd bod y toiledau wedi cael eu cydnabod yn y categori Ecogyfeillgar ac wedi derbyn y wobr blatinwm.

I gael rhagor o wybodaeth am Gwm Carn ac i gynllunio eich diwrnod allan ewch i: Cyfoeth Naturiol Cymru / Coedwig Cwm Carn, ger Casnewydd