Pwyllgor Pobl a Cwsmeriaid (PCC)

Cytunwyd ar y Cylch Gorchwyl: Tachwed 2023
Dyddiad yr adolygiad nesaf: Medi  2024

Diben 

Mae'r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid (PCC) yn bwyllgor a sefydlwyd i roi cyngor a sicrwydd amserol i’r Bwrdd mewn perthynas â’i gylch gorchwyl, ac i wneud penderfyniadau penodol ac ymgymryd â swyddogaethau penodol fel a ddirprwywyd iddo gan y Bwrdd.

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid felly yn cynnwys : rheoli pobl; gwobrwyo; datblygu sefydliadol strategol; iechyd, diogelwch a lles; cwsmeriaid; cwynion a chanmoliaeth; rhanddeiliaid, y Gymraeg, cyfathrebu, gwasanaethau digidol, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; a newid sefydliadol ar ran y Bwrdd. 

Cwmpas

Mae’r Bwrdd yn awdurdodi’r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid ac yn gofyn iddo wneud y canlynol:

Goruchwylio'r strategaeth tâl ac amodau a chyflog cyffredinol ar gyfer yr holl staff a gyflogir gan CNC, darpariaeth cynllun pensiwn, lles, iechyd a diogelwch, cydraddoldeb ac amrywiaeth a datblygiad yr Iaith Gymraeg;

Cymeradwyo'r dyfarniad cyflog staff blynyddol;

Cynghori ar ddatblygu sefydliadol strategol, gan sicrhau bod strategaeth glir ar waith, ynghyd â dylunio, dysgu a datblygu sefydliadol effeithiol a fforddiadwy, a bod mentrau newid sylweddol yn cael eu rheoli’n effeithiol, gyda'r bwriad o sicrhau gweithlu cynhwysol ac arloesol llawn cymhelliant, sy'n perfformio'n dda;

Cynghori ar gyfathrebu strategol ar gyfer y sefydliad, gan sicrhau fod ein gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu yn helpu i gyflawni ein blaenoriaethau sefydliadol, gan adeiladu ar ymddiriedaeth a gwella enw da CNC;

Goruchwylio’r gwaith o ddarparu profiad y cwsmer a strategaethau digidol a darparu cyngor strategol wrth i CNC drawsnewid i fod yn sefydliad gwasanaeth-ganolog sy’n dylunio ei wasanaethau o amgylch ei ddefnyddwyr a’i gwsmeriaid;

Craffu a rhoi sicrwydd i’r Bwrdd ar berfformiad tuag at yr Amcanion Llesiant y Cynllun Corfforaethol fel sy’n berthnasol i’r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid. 

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau’r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid fel a ganlyn:

Gwobrwyo 

Goruchwylio'r strategaeth wobrwyo gyffredinol, y cynllun gwerthuso swyddi a'r telerau ac amodau ar gyfer yr holl staff a gyflogir gan CNC gan gynnwys y Prif Weithredwr a'r Tîm Gweithredol;

Adolygu perfformiad yn erbyn amcanion ar gyfer y Prif Weithredwr, ynghyd ag asesiad y Prif Weithredwr o berfformiad y Tîm Gweithredol;

Cymeradwyo unrhyw ddyfarniadau cyflog blynyddol ar gyfer staff;

Adolygu a chraffu’r Adroddiad Tâl sydd wedi’i gynnwys o fewn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon;

Ystyried unrhyw faterion eraill sy’n gysylltiedig â gwobrwyo, telerau ac amodau a rheoli pobl y cyfeirir atynt yn y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid gan y Cadeirydd neu’r Bwrdd).

Pobl:

Darparu sicrwydd i'r Bwrdd bod polisïau pobl Cyfoeth Naturiol Cymru a'i strategaeth pobl yn cefnogi'r gwaith o gyflawni diben strategol y sefydliad; a bod ei amodau cyflogaeth yn unol â'r gyfraith a chanllawiau perthnasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, Trysorlys Ei Fawrhydi, a Swyddfa'r Cabinet fel y bo'n briodol;

Goruchwylio a chraffu ar agweddau ar drawsnewid busnes sy’n berthnasol i’r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid.

Talent ac Olyniaeth:

Adolygu prosesau cynllunio olyniaeth y Tîm Gweithredol a materion cydnerthedd sefydliadol cysylltiedig, gan gynnwys hyfforddiant a datblygiad;

Goruchwylio strwythur y Tîm Gweithredol a recriwtio i'r tîm hwn.

Pensiynau:

Goruchwylio'r strategaeth ddarparu pensiwn mewn perthynas â buddion staff a threfniadau gweinyddol.

Derbyn y cyfrifoldeb a ddirprwywyd gan Fwrdd CNC mewn perthynas â Datganiad Polisi Dewisol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) - i ystyried a chymeradwyo materion sy'n ymwneud â disgresiwn cyflogwyr o dan reoliad CPLlL. 

Trefniadau Ymadael:

Ystyried a chadarnhau ceisiadau ymadael a thaliadau diswyddo'r Tîm Gweithredol;

Cadw trosolwg o drefniadau ymadael megis diswyddiadau a dadansoddi dealltwriaeth o’r cyfweliad ymadael;

Cadeirydd PCC i adolygu a chadarnhau taliadau diswyddo staff hyd at a chan gynnwys y Tîm Arweinyddiaeth.

Lles, iechyd a diogelwch:

Craffu a darparu sicrwydd i'r Bwrdd bod strategaeth, cynlluniau a pholisïau effeithiol ar waith;

Adolygu risgiau allweddol a monitro lles, iechyd a diogelwch staff a chontractwyr, ac aelodau’r cyhoedd sy’n mynd i mewn i Ystad CNC er mwyn sicrhau bod y Weithrediaeth yn cael ei reoli'n effeithiol, gan adrodd i'r Bwrdd ar unrhyw faterion arwyddocaol.

Y Gymraeg:

Darparu canllawiau strategol i'r sefydliad er mwyn dilyn ei uchelgeisiau tuag at ddod yn sefydliad dwyieithog; a darparu sicrwydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth i’r Bwrdd sy’n dangos fod gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol yn cael eu bodloni;

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Gymraeg cyn ei gyhoeddi;

Ystyried gofynion Comisiynydd y Gymraeg a chynlluniau ac ymatebion y Weithrediaeth.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

Darparu sicrwydd strategol i’r sefydliad er mwyn dilyn ei uchelgeisiau tuag at ddod yn sefydliad cynhwysol ac amrywiol, a darparu sicrwydd seiliedig ar dystiolaeth i’r Bwrdd fod gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol yn cael eu bodloni;

Cymeradwyo adroddiadau perthnasol, gan gynnwys yr Adroddiad Amrywiaeth a Chynhwysiant a’r Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau;

Craffu’r adroddiad Caethwasiaeth Fodern cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y Bwrdd;

Ystyried gofynion y Comisiynydd a chynlluniau ac ymatebion y Weithrediaeth.

Profiad y Cwsmer:

Goruchwylio Strategaeth Profiad ac Ymgysylltiad Cwsmeriaid a Strategaeth Ddigidol CNC gan ddarparu canllawiau strategol i’r sefydliad er mwyn dilyn ei uchelgeisiau tuag at ddod yn sefydliad sy’n ymgorffori diwylliant o brofiadau rhagorol i gwsmeriaid ac sy'n sicrhau bod CNC yn rhoi'r cwsmer wrth wraidd popeth y mae'n ei wneud;

Ystyried yr holl adroddiadau perthnasol ar sut mae CNC yn gwrando ar bobl a chwsmeriaid, i lunio gwasanaethau a dod yn sefydliad sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr, gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

  • Adroddiad blynyddol Rhyddid Gwybodaeth
  • Adroddiad blynyddol Cwynion a Chanmoliaeth
  • Adroddiad meincnodi UKSCI

Goruchwylio a chraffu ar agweddau o drawsnewid busnes sy’n berthnasol i brofiad cwsmeriaid y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid.

Datblygu Sefydliadol:

Goruchwylio Strategaeth CNC i ddatblygu'r sefydliad, ei dimau, a phobl i sicrhau eglurder o ran pwrpas, arweinyddiaeth effeithiol a newid diwylliannol, ac adrodd i'r Bwrdd ar gynnydd;

Fel rhan o weithredu'r strategaeth, er mwyn:

  • adolygu adborth gan staff, gan gynnwys arolygon staff a gweithredoedd a chynnydd y Weithrediaeth, ac ystyried sut y caiff hyn ei asesu a'i weithredu;
  • cynghori ar ddatblygu cynllun gweithlu strategol;
  • darparu cyngor ar newid diwylliannol, datblygu arweinyddiaeth, dylunio sefydliadol, a newid strategol;
  • goruchwylio newid ar draws y sefydliad, craffu ar gynlluniau, risgiau a chynnydd;

Monitro ac adolygu darpariaeth a buddion achosion busnes allweddol a'r cynllun gwireddu buddion fel rhan o werthusiad ôl-freinio.

Rhanddeiliad:

Goruchwylio cyflawni Strategaeth Profiad ac Ymgysylltiad Cwsmeriaid CNC, gan ddarparu canllawiau strategol i’r sefydliad er mwyn dilyn ei uchelgeisiau tuag at ddod yn sefydliad sy'n ymgorffori diwylliant o ymgysylltiad rhagorol i randdeiliaid ar draws CNC;

Ystyried yr holl adroddiadau perthnasol ar sut mae CNC yn ymgysylltu â phobl a rhanddeiliaid, sut mae'n dylanwadu ac yn cefnogi newid drwy ei gyfathrebu a rheoli perthnasoedd a sut mae'n gwrando ar bobl a chwsmeriaid, i lunio gwasanaethau a dod yn sefydliad sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr;

Goruchwylio a chraffu ar agweddau ar drawsnewid busnes sy’n berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid:

Cyfathrebu:

Goruchwylio strategaeth gyfathrebu CNC, darparu cyngor strategol i helpu i lywio’r cyfeiriad teithio er mwyn cynorthwyo i weithredu’r cynllun corfforaethol. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu corfforaethol, eiriolaeth, datblygu brand a chyfathrebu â chydweithwyr;

Craffu ar berfformiad yn y meysydd uchod drwy adroddiadau cyfathrebu chwarterol, gan ddefnyddio dealltwriaeth i helpu i lywio’r cyfeiriad i’r dyfodol.

Gwasanaethau digidol

Goruchwylio’r gwaith o gyflawni strategaeth ddigidol CNC, darparu cyngor strategol i helpu i lywio’r cyfeiriad teithio;

Craffu ar berfformiad o ran gwella gwasanaeth a pherfformiad sefydliadol ar weithredu’r strategaeth;

Goruchwylio a chraffu ar agweddau o drawsnewid busnes sy’n berthnasol i gylch gorchwyl gwasanaethau digidol y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid.

Arall

Ystyried a darparu cyngor a chanllawiau mewn perthynas â datblygu ac adolygu polisi sy’n disgyn o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid yn ôl yr angen, gan sicrhau ei fod yn addas i’r diben ac yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a statudol (yn cynnwys yn benodol Polisi Diogelu CNC);

Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd fod polisïau o’r fath yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol a’u bod yn gyson â gwerthoedd ac amcanion llesiant CNC

Cyfarfodydd

Bydd y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid yn amcanu i gyfarfod bedair gwaith y flwyddyn

Gall Cadeirydd y Bwrdd neu'r Prif Weithredwr/Swyddog Cyfrifyddu ofyn i'r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid alw cyfarfodydd pellach i drafod materion lle byddai cyngor y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid yn ddymunol.

Aelodaeth

Cadeirydd y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid fydd Mark McKenna.

Bydd aelodaeth yn cynnwys pedwar o aelodau Bwrdd anweithredol (yn cynnwys Cadeirydd y Pwyllgor).

Bydd Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Masnachol, a Chyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Datblygu; a S; Corfforaethol hefyd yn mynychu’r cyfarfodydd fel arfer.

Diweddarwyd ddiwethaf