Cofrestru esemptiad gwastraff T11

Yn eich galluogi i atgyweirio, adnewyddu neu ddatgymalu gwahanol fathau o gyfarpar trydanol ac electronig gwastraff er mwyn gallu ailddefnyddio’r WEEE neu unrhyw rannau a ddatgymalwyd yn unol â’u diben gwreiddiol.

Mathau o weithgareddau y gellir eu gwneud

Mae rhain yn cynnwys:

 • Cwmni’n casglu cyfrifiaduron gwastraff gan ddeiliaid tai a busnesau sydd ddim eisiau’r cyfarpar bellach
 • Grŵp adfer dodrefn wedi derbyn nwyddau electronig gwastraff wedi’i gasglu gan yr Awdrudod Lleol gan fusnesau a chartrefi

Mae’r ddau yn mynd trwy’r offer gwastraff ac yn ei ddidoli i bethau y gellir eu hatgyweirio, a phethau na ellir eu hatgyweirio. Unwaith y’u didolir, caiff rhai eitemau eu hatgyweirio, a chaiff y gweddill eu datgymalu er mwyn eu hailddefnyddio fel rhannau.

Mathau o weithgareddau na ellir eu gwneud

Ni ellir:

 • Dinwyo sylweddau sy’n teneuo’r osôn
 • Trin WEEE sydd i’w waredu i dirlenwi neu i’w losgi
 • Cymysgu gwastraff peryglus gyda gwastraff peryglus neu wastraff sydd ddim yn beryglus eraill
 • Derbyn neu drin bylbiau neu diwbiau goleadau fflworoleuol

Mathau o wastraff y gellir ei drin

Rhestrir y  codau gwastraff yn Rheoliadau’r Rhestr Wastraffoedd. Rydych angen gwirio bod eich gwastraff yn cwrdd a gofynion a disgrifiad y cod gwastraff perthnasol.

Cod Gwastraff

Math o wastraff

160211*

WEEE sy’n cynnwys chlorofflworocarbonau (CFCs), hydrochlorofflworocarbonau (HCFCs) a hydrofflworocarbonau (HFCs)

160213*

WEEE sy’n cynnwys sylweddau neu gydrannau peryglus ac eithrio deuffenylau polyclorinedig CFC, HCFC neu HFC, neu asbestos rhydd. Er enghraifft, monitor teledu sy’n cynnwys tiwb pelydrau catod.

160214

WEEE sydd ddim yn cynnwys sylweddau neu gydrannau peryglus

160216

Cydrannau sydd ddim yn beryglus wedi’u tynnu o’r offer a daflwyd

200123*

WEEE yn cynnwys CFCs

200135*

WEEE yn cynnwys cydrannau peryglus ac eithrio tiwbiau fflworoleuol ac unrhyw wastraff yn cynnwys mercwri neu CFCs

200136

WEEE sydd ddim yn cynnwys sylweddau neu gydrannau peryglus

Faint o wastraff gellir ei drin?

Gallwch storio neu drin hyd at 1,000 tunnell dros unrhyw gyfnod 12 mis.

Amodau allweddol

Yr amodau allweddol yw:

 • Rhaid defnyddio’r technegau trin, adfer ac ailgychu gorau posib (BATRRT) wrth drin y gwastraff –  am fwy o wybodaeth edrychwch ar ganllawiau BATRRT am fwy o wybodaeth edrychwch ar ganllawiau BATRRT  
 • Dylai’r ardal ble caiff WEEE ei storio neu ei drin fod ag arwyneb anhydraidd gyda chyfleusterau ar gyfer casglu colledion a, ble y bo’n addas, tywalltwyr a glanhawyr-diseimyddion.
 • Dylai’r ardal ble storir WEEE gael gorchudd gwrthdywydd – cynhwysydd gyda gorchudd neu adeilad â tho.
 • Dylid storio cydrannau WEEE cyfan a’r darnau mewn modd addas er mwyn rhwystro unrhyw ddifrod iddynt a fyddai’n peri iddynt beidio cael eu hailddefnyddio neu’n achosi perygl i’r amgylchedd.
 • Dylid storio gwastraff peryglus, megis batris, mewn cynhwyswyr addas.
 • Y prif bwrpas yw sicrhau fod y WEEE yn cael ei ddefnyddio eto fel offer cyfan, os yw’n bosib. Os nad yw hyn yn bosib, gellir datgymalu’r offer er mwyn defnyddio’r darnau eto. Os nad yw hynny’n bosib, gellir datgymalu’r offer er mwyn ailgylchu’r defnyddiau.

Esemptiadau perthnasol

Os dim ond storio cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff cyn iddynt gael eu trin yn rhywle arall rydych yn dymuno’i wneud, darllenwch yr arweiniad ar S2 - storing waste in a secure place (Saesneg yn unig)

Cofrestru Esemptiad T11

Mae angen i chi gofrestru’r esemptiad hwn gyda Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych yn cwrdd â’r gofynion:

Cwblhewch y ffurflen WEEEX001form

Mae’r esemptiad yn ddilys am 3 blynedd ac mae ffi o £840.00.

Anfonwch ymholiadau a cheisiadau wedi’u cwblhau i: producer.responsibility@naturalresourceswales.gov.uk

Taliadau

Gellir talu’r ffioedd gwneud cais yn y dulliau canlynol:

BACS

Gwnewch  drosglwyddiad electroneg i;

Enw Cwmni        :             Cyfoeth Naturiol Cymru          
Cyfeiriad y Cwmni:          Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP    
Banc:                   RBS    
Cyfeiriad:                          National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, Llundain, EC2M 4BA
Cod didoli:                        60-70-80          
Rhif cyfrif:                        10014438

Rhowch Esemptiad T11 yng nghyfeirnod y taliad ac e-bostiwch y cyfeirnod a dyddiad y taliad i producer.responsibility@naturalresourceswales.gov.uk.

Siec

Anfonwch y siec i:

Uned Cyfrifoldeb y Cynhyrchwr,  Rivers House, Parc Busnes Llaneirwg, Llaneirwg, Caerdydd, CF11 6QU

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad, naill ai ffoniwch 03000 65 3096 neu e-bostiwch producer.responsibility@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WEEEX001 T11 Gwneud cais i gofrestru esemptiad gwastraff T11 (Saesneg yn unig) WORD [164.7 KB]