Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

SP2107

Ceredigion County Council

Cais cynllun sampl gwaddod Harbwr Cei newydd

Cais Cynllun Sampl

SP2109

Saundersfoot Harbour Commissioners

Harbwr Saundersfoot, yr Harbwr Mewnol a'r sianel Allanol

Cais Cynllun Sampl

CML2134

Afon Teifi Fariways Ltd

Cyfleusterau Angori Afon Teifi

Band 1

CML2153

Cyngor Sir Ynys Mon

Achos Busnes Llawn Wal Amddiffyn Môr Bae Glanfa Goch

Band 2

CML2152

Denbighshire County Council

Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol y Rhyl Ganolog

Band 3

DEML2151

For the Love of the Sea Limited trading as Câr-Y-Môr

Câr-Y-Môr - Safle IMTA Gwymon a Physgod Cregyn 3 hectar yn Sain Ramsey

Band 2

SP2107

Ceredigion County Council

Harbwr Cei Newydd

Cais Cynllun Sampl

SP2108

Ceredigion County Council

Harbwr Aberysywyth

Cais Cynllun Sampl

RML2150

"ABP Marine Environmental Research

Arolwg Benthig Parc Ynni Mostyn

Band 1

CML2149

Limited"

Prosiect Glannau Bae Colwyn - Cam 2b

Band 3

RML2148

Conwy County Borough Council

Ymchwiliad i Fae Kinmel i Llanddulas Ground

Band 2

CML2147

Conwy County Borough Council

Cynllun Amddiffyn Arfordir Caerdydd

Band 3

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML2127

Newport City Council

Pont Cludwr Casnewydd

Band 3

Issued

CML2145

Network Rail

Adnewyddu Traphont Kidwelly Cam 1

Band 1

Issued

Diweddarwyd ddiwethaf