Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

RML2168

South Wales Trunk Road Agency (SWTRA)

A465 Ymchwiliad Dyfnder Sefydliad Bwa Gwaith Maen Castell-nedd

Band 1

DML2166

Milford Haven Port Authority

Carthu cynnal a chadw Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau 2022 i 2032

Band 3

SC2108

Conwy County Borough Council

Gwelliannau Amddiffyn Arfordirol Llanddulas i Fae Kinmel

Cwmpasu

CML2165

Centregreat Rail Limited

Diogelu Sgwr Traphont Rheilffordd St Julians

Band 2

DML2164

Denbighshire County Council

Harbwr y Rhyl

Band 2

SP2111

Flintshire County Council

Doc Cei Connah

Cais Cynllun Sampl

DML2163

Conygar Holyhead Limited

Cynllun Adfywio Glannau Caergybi

Band 3

CML2161

M&J Cosgrove Construction Ltd

Cynllun ailddatblygu St Cuthberts

Band 2

DML2162

Ceredigion County Council

Gwaredu carthu cynnal a chadw Harbwr Cei Newydd

Band 2

DML2160

Ceredigion County Council

Gwaredu carthu cynnal a chadw Harbwr Aberystwyth

Band 2

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

DEML2041

Seaweedology

Gwymon Fferm Gwymon

Band 2

Cyhoeddwyd

CML2140

Denbighshire County Council

Central Prestatyn Coastal Defence

Band 2

Cyhoeddwyd

RML2109

Gwynt y Mor Offshore Wind Farm Ltd

Dadgomisiynu Mast Met Fferm Wynt Ar y Môr Gwynt y Mor

Band 2

Cyhoeddwyd

DML2139

Commodore Wayne Kirkpatrick

Carthu Cynnal a Chadw Clwb Mordeithio a Hwylio Monkstone 2022

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf