Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol. 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

SC2106

Deepdock Ltd

PuffinEast

Screening

CML2127

Newport City Council

Pont Cludwr Casnewydd

Band 3

DML2130

Ceredigion County Council

Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Aberaeron

Band 2

DEML2126

Project Seaweed

Prosiect Fferm Macroalgae Gwymon

Band 2

SP2104

Boatfolk Marinas Ltd

Carthu Conwy Carthu Marina

Sample Plan Request

CML2125

Swansea University

Achub Cefnfor Morwellt

Band 2

SC2105

Conwy County Borough Council

Cyfnod Glannau Bae Colwyn 2B

Sgrinio a Chwmpasu

CML2124

Ceredigion County Council

Cynllun Amddiffyn Arfordirol Aberaeron

Band 3

CML2131

Dwr Cymru

Croesfan Afon Dyfrdwy

Band 3

CML2123

Cemex UK Operation Ltd

Raynes Jetty

Band 2

CML2124

 

 

Trwydded Forol yn cynnwys EIA

DEML2122

SJF Energy

SJF Ynni Fferm Gwymon

Band 2

DEML2121

Carbon Kapture Ltd

Fferm Gwymon Carbon Kapture

Band 2

RML2120

BP Alternative Energy Investments Ltd

Bp a Fferm Wynt Ar y Môr EnBW Rownd 4 - Samplu benthig

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML2054

Network Rail Infrastucture Projects

Gwaith Cynnal a Chadw Traphont Bwthyn (2)

Band 2

 Cyhoeddwyd

CML2056

Network Rail Infrastructure Projects

Gwaith Cynnal a Chadw Traphont Leri

Band 2

 Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf