Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML2135

Centregreat Rail Limited

Amnewid Pont Pantlyfr

Band 2

CML2133

Ceredigion County Council

Gwaith Amddiffyn yr Arfordir CRMP

Band 3

SP2105

Intertek Energy Water Consultancy Services

Cais sampl gwaddod, astudiaeth ddichonoldeb carthu

Cais Cynllun Sampl

DEML2132

Pembrokeshire County Council

Amnewid Tywod Ardal Seddi Dinbych-y-pysgod Traeth y Castell

Band 1

CML2133

Ceredigion County Council

Cynllun Amddiffyn Arfordirol Aberaeron

Band 3

DEML2132

Pembrokeshire County Council

Tynnu tywod wedi'i chwythu gan y gwynt a'i waredu'n ôl ar y traeth

Band 1

RML2129

Geological Survey Ireland

CHERISH Arolygu Prosiect Cymru

Band 1

CML2128

City and County of Swansea

Mur Môr y Mwmbwls

Band 3

 

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

RML2120

BP Alternative Energy Investments Ltd

Bp a EnBW Rownd 4 Fferm Wynt Ar y Môr - Benthic samplu

Band 1

 Cyhoeddwyd

CML2114

Afan Boat Club

Gweithio i'r llithrfa

Band 2

 Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf