Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

RML2141

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Ymchwiliad i Fae Kinmel i Llandulas Ground

Band 2

CML2140

Cyngor Sir Dinbych

Amddiffynfa arfordirol Central Prestatyn

Band 2

RML2138

Bangor University

Samplu gwely'r môr

Band 1

DML2139

Commodore Wayne Kirkpatrick

Carthu Cynnal a Chadw Clwb Mordeithio a Hwylio Monkstone 2022

Band 2

RML2136

Bangor University

Llywodraeth Cymru - Cynllunio Parth Cadwraeth Forol

Band 1

DEML2137

Kehoe Countryside Ltd

Erydiad llwybr Parc Arfordirol Penrhos

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

DEML2132

Cyngor Sir Penfro

Tynnu tywod wedi'i chwythu gan y gwynt a'i waredu'n ôl ar y traeth

Band 1

Cyhoeddwyd

CML1931

Stena Line Ports Ltd

Ehangu Porthladd Caergybi

Band 3

Cyhoeddwyd

SP2105

Intertek Energy Water Consultancy Services

Cais sampl gwaddod, astudiaeth ddichonoldeb carthu

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

RML2129

Geological Survey Ireland

Arolygu Prosiect CHERISH Cymru

Band 1

Cyhoeddwyd

SC2105

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cam 2B Glannau Bae Colwyn

Sgrinio a Chwmpasu

Cyhoeddwyd

CML2123

Cemex UK Operation Ltd

Raynes Jetty

Band 2

Cyhoeddwyd

DEML2137

Kehoe Countryside Ltd

Erydiad llwybr Parc Arfordirol Penrhos

Band 1

Dychwelwyd

CML2102

M & J Cosgrove Construction Ltd

Ailddatblygiad St. Cuthberts

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf