Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML2174

Network Rail Infrastructure Ltd

Adnewyddu Strwythur Metelaidd Traphont Abermaw

Band 3

RML2173

RWE Renewables

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr – arolwg geodechnegol

Band 1

CML2172

Conwy County Borough Council

RP21 22 Atgyweiriadau Dec Sblash Llanfairfechan

Band 2

CML2171

Centregreat Rail Limited

Adnewyddu Pont Swing Afon Nedd

Band 3

ORML2170

Blue Gem Wind Ltd

Prosiect Fferm Wynt Ar y Môr sy'n arnofio Erebus

Band 3

CML2169

Natural Resources Wales

Trwsio Melin Caeriw a'r Sarn

Band 2

RML2168

South Wales Trunk Road Agency (SWTRA)

A465 Ymchwiliad Dyfnder Sefydliad Masonry Arch

Band 1

DML2166

Milford Haven Port Authority

Carthu cynnal a chadw Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau 2022 i 2032

Band 3

CML2167

Cyngor Gwynedd

Diogelu rhag Llifogydd Hirael Dyluniad Manwl

Band 2

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML2154

Amalgamated Construction Ltd

IW01234 Cefnogaeth Lintel Pont Britannia

Band 1

cyhoeddi

SP2111

Flintshire County Council

Doc Cei Connah

Cais Cynllun Sampl

cyhoeddi

CML2128

City and County of Swansea

Morglawdd y Mwmbwls

Band 3

cyhoeddi

CML2161

M&J Cosgrove Construction Ltd

Cynllun ailddatblygu St Cuthberts

Band 2

cyhoeddi

Diweddarwyd ddiwethaf