Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML2146

Conwy County Borough Council - Statutory Harbour Authority for Conwy Harbour

Angorfeydd Sgwrio Harbwr Conwy

Band 2

ORML1618v2

Minesto UK Ltd

Vaiation i ymestyn

Band 3

CML2145

Network Rail

Adnewyddu Traphont Kidwelly Cam 1

Band 1

CML2145

Network Rail

Adnewyddu Traphont Kidwelly Cam 1

Band 1

DEML2144

Isle of Anglesey County Council

Clirio pibellau gollwng

Band 1

SP2106

Port of Mostyn

Port of Mostyn Cyfuniad o drwyddedau

Cais Cynllun Sampl

SP2106

The Port of Mostyn Ltd

Harbwr Mostyn a Sianel Ymagwedd

Cais Cynllun Sampl

DEML2144

Isle of Anglesey County Council

06720 Allfeydd Priffyrdd Beaumaris a Llanfaes

Band 1

CML2143

Stena Line Ports Limited

Cynllun Adnewyddu Morglawdd Caergybi

Band 3

DEML2142

For the Love of the Sea Limited trading as Câr-Y-Môr

Câr-Y-Môr - Safle IMTA Gwymon a Physgod Cregyn 3 hectar yn Sain Ramsey

Band 2

CML2143

Stena Line Ports Limited

Adnewyddu Morglawdd Caergybi

Trwydded Forol sy'n cynnwys AEC

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

SP2106

Port of Mostyn

Cyfuniad o drwyddedau

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

RML2136

Bangor University

Llywodraeth Cymru - Cynllunio Parth Cadwraeth Forol

Band 1

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf