Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol. 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML2119

Centregreat Rail Limited

Amnewid Pont Pantlyfr

Band 1

CML2118

Dwr Cymru

Pont Pibellau Dolgarrog

Band 2

RML2116

 Prifysgol Bangor

Arolwg benthig yn cynnwys samplau cydio a gasglwyd mewn dau leoliad o amgylch Ynys Môn, gan ddefnyddio dau long ar ddyddiadau ar wahân.

Band 1

CML2117

UK Highways A55 Ltd

Amnewid troedffordd uwchben parapetau ar Bont Menai

Band 1

RML2116

Prifysgol Bangor

Llongddrylliad Red Wharf Bay a Maarten Cornelis oddi ar Ogledd-orllewin Ynys Môn

Band 1

CML2114

Clwb Cychod Afan

Yn gweithio i Slip Way

Band 2

CML2114

Clwb Cychod Afan

Yn gweithio i Slip Way, Clwb Cychod Afan

Band 2

RML2115

Prifysgol Bangor / Llywodraeth Cymru

Cydio samplu a defnyddio system camerâu gwympo

Band 1

RML2115

Prifysgol Bangor / Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru – Cynllunio Parth Cadwraeth Forol

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML2117

UK Highways A55 Ltd

Amnewid troedffordd uwchben parapetau ar Bont Menai

Band 1

Cyhoeddwyd

MMML1948

Tarmac Marine

Dyfnder Gogledd Bryste

Band 3

Cyhoeddwyd

CML2104

Network Rail

Atgyweirio Traphont Kidwelly

Band 2

Cyhoeddwyd

SC2103

Cyngor Caerdydd

Cynllun Amddiffyn Arfordir Caerdydd

Scoping

Cyhoeddwyd

CML2111

 

 

Band 1

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf