Llenwi nodiadau trosglwyddo gwastraff

Bob tro y byddwch chi, fel busnes, yn trosglwyddo gwastraff nad yw'n beryglus i fusnes arall, rhaid i chi a'r sawl sy'n derbyn y gwastraff lenwi nodyn trosglwyddo gwastraff

Fformat nodyn trosglwyddo gwastraff

Nid oes gan nodyn trosglwyddo gwastraff fformat safonol, ond gallwch ddefnyddio'r templed nodyn trosglwyddo gwastraff hwn ar gov.uk.

Waeth a ydych yn defnyddio'r templed neu'n creu eich nodyn eich hun, rhaid iddo gynnwys y canlynol:

  • disgrifiad o'r gwastraff mewn geiriau ac fel cod. Gellir dod o hyd i'r cod yn y canllawiau ar ddosbarthu ac asesu gwastraff
  • sut mae'r gwastraff wedi'i gadw neu ei becynnu, e.e. mewn sachau neu sgipiau
  • swm y gwastraff
  • enw, cyfeiriad a manylion trwydded neu esemptiad y busnes sy'n trosglwyddo'r gwastraff, a'i God Diwydiant Safonol (SIC)
  • enw, cyfeiriad a manylion trwydded neu esemptiad y busnes sy'n casglu'r gwastraff
  • dyddiad y trosglwyddwyd y gwastraff a lle cafodd hyn ei wneud
  • manylion unrhyw frocer neu ddeliwr gwastraff a drefnodd i'r gwastraff gael ei drosglwyddo

Rhaid i'r ddwy ochr lenwi nodyn trosglwyddo gwastraff bob tro y bydd gwastraff nad yw'n beryglus yn cael ei drosglwyddo rhyngddynt.  

Nodiadau trosglwyddo gwastraff blynyddol

Un nodyn yw hwn sy'n cynnwys nifer o drosglwyddiadau dros gyfnod o hyd at flwyddyn. Gelwir ef yn docyn tymor yn aml.

Gall eich busnes ddefnyddio un tocyn tymor os yw'r holl bethau canlynol yn aros yr un peth:

  • y partïon sy'n gysylltiedig â'r trosglwyddo – y cynhyrchydd gwastraff a'r cludydd gwastraff neu'r safle rheoli gwastraff
  • y disgrifiad o'r gwastraff sy'n cael ei drosglwyddo
  • y lleoliad lle mae'r gwastraff yn cael ei drosglwyddo o un unigolyn i'r llall

Bydd angen i chi lenwi nodyn trosglwyddo gwastraff newydd os bydd unrhyw un o'r amodau hyn yn newid.

Mae angen i chi hefyd gadw cofnod ar wahân o ddyddiad a swm y gwastraff a drosglwyddir o dan y nodyn blynyddol. Gellir gwneud hyn drwy nodi pob trosglwyddiad ar daenlen ar wahân neu fel rhan o'r cofnodion anfonebu neu'r bont bwyso. 

Cadw nodiadau trosglwyddo gwastraff

Dylech gadw copïau o nodiadau trosglwyddo gwastraff am o leiaf dwy flynedd. Rhaid i'ch busnes chi a'r busnes sy'n cymryd eich gwastraff allu eu dangos i ni neu eich awdurdod lleol yn ôl y gofyn.

Os ydych yn gludydd gwastraff, nid oes angen i chi gario'r nodiadau yn eich cerbyd. 

Eich rhwymedigaethau cyfreithiol

Bob tro y byddwch chi, fel busnes, yn trosglwyddo gwastraff nad yw'n beryglus i fusnes arall, rhaid i chi a'r sawl sy'n derbyn y gwastraff lenwi nodyn trosglwyddo gwastraff.

Mae nodiadau cyflawn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar y bobl sy'n ymdrin â'r gwastraff i'w reoli'n ddiogel ac yn briodol.

Mae casglu, neu gael gwastraff wedi'i gasglu, heb ddogfennau trosglwyddo gwastraff dilys yn anghyfreithiol.

Deiliaid tai

Nid oes angen i chi fel deiliad tai lenwi nodyn trosglwyddo gwastraff am wastraff a gynhyrchir yn eich cartref. Cyfrifoldeb y sawl sy'n casglu'r gwastraff oddi wrthych yw llenwi'r nodyn trosglwyddo.