Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgofrestru’n gludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff

Mae cofrestru yn ein helpu ni i sicrhau bod gwastraff a reolir yn cael ei gludo a’i waredu yn ddiogel a chyfreithlon

Pwy sydd angen ymgofrestru’n cludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff?

Mae'r canllawiau hyn yn gymwys i fusnesau sydd wedi’u leoli yng Nghymru. Os yw eich busnes wedi'i leoli yn Lloegr, cysylltwch ag Asiantaeth yr Amgylchedd ac yn yr Alban Cysylltwch â SEPA.

Os ydych chi’n cludo gwastraff fel rhan o’ch busnes, bydd angen i chi ymgofrestru’n gludydd gwastraff.

Os ydych chi’n trefnu i gludo gwastraff, ei waredu neu ei adfer ar ran busnesau neu sefydliadau eraill, dylech ymgofrestru’n frocer gwastraff.

Os ydych chi’n prynu a gwerthu gwastraff, neu’n defnyddio asiant i wneud hynny, rhaid i chi ymgofrestru’n ddeliwr gwastraff.

Mae dwy lefel gofrestru - haen uchaf a haen is. Maen nhw’n seiliedig ar y math o sefydliad neu’r math o wastraff, nid faint o wastraff. Efallai y bydd rhaid i chi ymgofrestru yn yr haen uchaf hyd yn oed os dim ond ychydig bach o wastraff rydych chi’n ei gludo neu’n ymdrin af ef.

Mae’r Taflen Ffeithiau ar waelod y dudalen hon yn esbonio pwy sydd angen ymgofrestru, i bwy mae’r cofrestriad yn berthnasol ac i ba lefel. Os ydych dal yn ansicr os oes ydych angen ymgofrestru ar ôl darllen y canllaw, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 neu ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ble gall un o'n cynghorwyr eich helpu chi.

Sut i ymgofrestru, adnewyddu neu newid cofrestriad

Defnyddiwch y ffurflen a roddir ar waelod y dudalen hon i gofrestru neu adnewyddu eich cofrestriad os gwelwch yn dda. Gallwch naill ai anfon e-bost gyda’ch ffurflen wedi'i llenwi i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu drwy'r post i'r cyfeiriad nodwyd ar y ffurflen.  Os nad ydych yn gallu argraffu dogfennau, ffoniwch ni ac fe nawn ni postio'r dogfennau i chi.

Mae’n bosibl hefyd i ni wneud rhai newidiadau i gofrestriadau, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn rhad ac am ddim. Darllenwch y daflen ffeithiau isod am fwy o wybodaeth am yr hyn y gellir ei newid

Nid oes tâl ar gyfer cofrestriadau Haen Is ac mae’r rhain byth yn derfyn. 

Pris cofrestriad Haen Uchel newydd yw £154 ac mae’r rhain yn terfynu ar ôl tair blynedd.

Y pris adnewyddu cofrestriad Haen Is (cyn y dyddiad dod i ben) yw £105.

Mae Cardiau Copi (fersiwn cerdyn credyd o drwydded) yn costio £5 yr un.

Pris newid math cofrestriad haen uchaf, er enghraifft o gludydd/deliwr i gludwr/brocer/deliwr yw £40.

Mae pob cofrestriad wedi'i eithrio rhag TAW. Nid ydym yn anfon anfonebau neu dalebau TAW.

Os ydych dal yn ansicr, ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 neu ble gall un o'n cynghorwyr eich helpu chi.

Beth sy'n digwydd wedi i chi gofrestru?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 15 diwrnod gwaith (tair wythnos) i ddweud a oedd eich cais cofrestru yn llwyddiannus. Os gwnewch gais ar-lein, cewch ateb yn gynt.

Os na allwn ni dderbyn cofrestriad am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Byddwch yn derbyn eich cadarnhad cofrestru drwy e-bost. Mae eich cyfeirnod CBDU newydd yn profi ac yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru a gellir gweld hwn ar y gofrestr gyhoeddus. Os ydych yn anfon cais papur inni ac os nad oes gennych gyfeiriad e-bost byddwn yn anfon cadarnhad papur ichi sy’n adlewyrchu’r un wybodaeth mewn neges gadarnhau drwy e-bost.

Ar ôl cofrestru, bydd eich busnes yn ymddangos ar ein cofrestr gyhoeddus cludwr gwastraff a'r broceriaid

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cludwyr broceriaid a delwyr gwastraff Taflen ffeithiau PDF [484.3 KB]
Cais Cardiau Copi WORD [75.2 KB]
Ffurflen WMC1 Haen uchaf Cais i gofrestru fel cludydd-deliwr brocer-deliwr neu’r ddau haen uchaf o wastraff a reolir PDF [418.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.