Deddfwriaeth cadwraeth fertebratau morol yng Nghymru

Pryd y dylid defnyddio canllawiau deddfwriaeth cadwraeth forol

Mae'r canllawiau hyn wedi'u cyfeirio'n bennaf at unrhyw un sy'n gwneud cais i gynnal datblygiadau neu weithgareddau yn nyfroedd Cymru.

Byddant yn eich helpu i ddeall statws cadwraeth cyfreithiol rhywogaethau penodol, er mwyn llywio'ch ceisiadau a'ch asesiadau.

Mae'r nodyn canllaw hwn yn crynhoi deddfwriaeth cadwraeth, fel y mae'n gymwys yng Nghymru, ar gyfer y rhywogaethau canlynol:

  • Teulu'r morfil (morfilod, dolffiniaid a llamhidyddion)
  • Morloi
  • Dyfrgi Ewropeaidd (ardaloedd arfordirol yn unig)
  • Crwbanod Môr
  • Stwrsiwn Cyffredin
  • Heulgwn, corgwn môr a maelgwn

Mae'n cynnwys gwybodaeth am safleoedd arbennig yng Nghymru sydd wedi'u dynodi er mwyn eu diogelu.

Nid yw'r canllawiau yn cwmpasu adar morol nac ystlumod na physgod eraill.

Darllenwch y canllawiau 

Canllawiau ar gyfer datblygwyr am ddeddfwriaeth cadwraeth fertebratau morol yng Nghymru. (PDF Saesneg in unig)

Diweddarwyd ddiwethaf