Ffactorau allyrru ar gyfer dofednod at ddibenion gwaith modelu ac adrodd

Dylid defnyddio'r ffactorau allyrru isod i gynnal asesiadau o amonia ac i gyfrifo'ch allyriadau ar gyfer adrodd yn erbyn y Rhestr Allyriadau.

Mae'r ffactorau hyn yn agored i newid wrth i fwy o wybodaeth ddod i law, a dim ond y ffactorau allyrru a nodir ar y wefan ar adeg cyflwyno'ch cais y caiff eu hystyried fel rhai dilys.

Amonia – siediau dofednod 

Math o sièd Ffactor allyrru amonia (cilogramau o NH3 / safle'r anifail / blwyddyn)

Dodwyr wyau 

  

Cawell gyda storfa pwll tail dwfn oddi tano 

0.290 

Pwll dwfn wedi'i awyru 

0.200 

Symud tail ddwywaith yr wythnos gyda belt cludo tail 

0.035 

Symud cawelli rhenciog fertigol gan eu sychu ag aer gwthiol unwaith yr wythnos 

0.035 

Symud cawelli rhenciog fertigol gan eu sychu ag aer gwthiol wedi’i chwipio unwaith yr wythnos 

0.090 

Symud cawelli rhenciog fertigol gyda belt cludo tail a thwnnel sychu dros y cawell am 24-36 awr 

0.035 

 

Ieir ysgubor a buarth 

  

Clwydfa â gwellt dwfn 

0.290 

System wellt gyda dull sychu ag aer gwthiol 

0.120 

System wellt gyda llawr tyllog a dull sychu ag aer gwthiol 

0.100 

System adardy 

0.080 

Ardal grwydro adar buarth

0.045 

Brwyliaid 

  

Wedi'i awyru'n naturiol, llawr llawn gwellt, yfwyr nad ydynt yn gollwng 

0.034 

Wedi'i awyru â gwyntyll, llawr llawn gwellt, yfwyr nad ydynt yn gollwng 

0.034 


Cywennod 

  

Wedi'i awyru'n naturiol, llawr llawn gwellt, yfwyr nad ydynt yn gollwng 

0.060 

Wedi'i awyru â gwyntyll, llawr llawn gwellt, yfwyr nad ydynt yn gollwng 

0.060 

Symud tail ddwywaith yr wythnos gyda belt cludo tail 

0.040 

Twrcïod 

  

Gwryw 

0.450 

Benyw 

0.230 

Hwyaid 

0.110 

  

Amonia – storfeydd tail dofednod 

Storfa tail Cilogramau o NH3 /
tunnell o dail ffres

Tail – beltiau 

2.38 

Tail – pwll dwfn 

2.38 

Arall 

1.74 

Ffactorau allyriadau llwch ar gyfer dofednod

Math dofednod

Cilogramau llwch fesul lle anifail y flwyddyn

Haenau, clwydi neu adardy 0.1

Haenau, cawell

0.05

Brwyliaid

0.1

tyrcwn (dynion)

0.9

Tyrcwn (benywaidd)

0.5

Hwyaid

0.2

Cylaniaid

0.1

Ffactorau allyrru methan ar gyfer dofednod

Y ffactor allyrru methan ar gyfer dofednod yw 0.078 Kg o fethan fesul lle anifail y flwyddyn.

Diweddarwyd ddiwethaf