Ydych chi eisiau ennyn diddordeb eich dysgwyr mewn deall argyfwng yr hinsawdd? Beth am roi cynnig ar rai o'n gweithgareddau ymarferol i'w cefnogi a'u hannog i helpu i gymryd camau cadarnhaol.

Cymerwch gip ar y syniadau hyn ar gyfer gweithgareddau i fwynhau rhywfaint o ddysgu yn yr awyr agored a bodloni rhannau o’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yr un pryd.

Ydych chi’n awyddus i fanteisio ar y cyfleoedd dysgu a phrofiad y gall perllan fach eu darparu? Os yw’r syniad o gadw perllan gyda’ch dysgwyr yn apelio, dyma’r adnoddau perffaith i chi.

Cyfle i ddysgu am anifeiliaid, cynefinoedd a bioamrywiaeth – cymerwch gipolwg ar ein hadnoddau

Gwneud y mwyaf o’n hamgylchedd naturiol i hyrwyddo iaith a llythrennedd – darganfyddwch pa adnoddau sydd gennym

Anogwch eich dysgwyr i archwilio ein hamgylchedd naturiol drwy'r celfyddydau mynegiannol.

Eisiau hyrwyddo mathemateg a rhifedd yn yr amgylchedd naturiol? Edrychwch ar ein hadnoddau

Eisiau hybu iechyd a lles yn yr amgylchedd naturiol? Edrychwch ar ein hadnoddau

Rhyddhewch eich synhwyrau naturiol a darganfyddwch yr amgylchedd naturiol gyda chymorth ein hadnoddau

Ydych chi’n chwilio am adnoddau i helpu i esbonio sut mae llifogydd yn digwydd a beth yw effeithiau hynny?

Dysgwch am goed a choetiroedd - cymerwch olwg ar ein hadnoddau.

Ydych chi’n chwilio am adnoddau i esbonio’r effeithiau andwyol a gaiff sbwriel, tipio anghyfreithlon a gwastraff ar yr amgylchedd naturiol?

A hoffech chi esbonio datblygu cynaliadwy i’ch dysgwyr? Beth y gallent ei wneud er mwyn gwneud gwahaniaeth? Darllenwch ein hadnoddau.

A hoffech chi ddysgu am bopeth sy’n wlyb ac yn ddyfrllyd? Edrychwch ar ein hadnoddau dysgu.

Dysgwch am fawniroedd, edrychwch ar ein hadnoddau

Dysgwch am ecosystemau, prosesau a chynefinoedd morol arfordirol – cymrwch olwg ar ein hadnoddau.

Edrychwch ar ein syniadau a'n gweithgareddau i'ch helpu i gael hwyl fel teulu a chwarae’n naturiol yn yr awyr agored.