Adroddiad Cam 1 Adolygu Llifogydd Arfordirol Cymru


Mae adroddiad a luniwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn amcangyfrif bod gwerth £8.1m o ddifrod wedi’i achosi i amddiffynfeydd arfordir Cymru yn ystod stormydd mis Rhagfyr 2013 ac Ionawr 2014.

Y ffigur hwn yw’r difrod a achoswyd i amddiffynfeydd arfordirol sy’n eiddo i awdurdodau lleol neu CNC, ac sy’n cael eu cynnal ganddynt. Nid yw’n cynnwys difrod i strwythurau sy’n eiddo preifat, fel y rhai sy’n eiddo i Network Rail.

Casglu gwybodaeth

Gwnaed cais am yr adroddiad gan Alun Davies, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd Llywodraeth Cymru, yn sgil y stormydd difrifol a welwyd yn gynharach eleni.

Roedd yr adroddiad yn dwyn ynghyd gwybodaeth a gafwyd gan bob awdurdod lleol ar hyd arfordir Cymru a chan sefydliadau eraill sy’n gyfrifol am reoli’r arfordir a’r undebau amaethyddol.

Llanw uchel

Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar y difrod a achoswyd gan y stormydd a darodd Cymru ar 5 Rhagfyr 2013 a rhwng 3 a 6 Ionawr 2014. Arweiniodd y rhain at rai o’r digwyddiadau llanw uchel gwaethaf i daro arfordir Cymru ers degawdau.

Dioddefodd 315 o gartrefi lifogydd uniongyrchol ac effeithiwyd ar 575 o gartrefi eraill gan nad oedd pobl yn gallu cael mynediad i’w heiddo gan eu bod wedi eu hamgylchynu â llifddwr.

Difrod i amddiffynfeydd arfordirol a thir ffermio

Achosodd y stormydd ddifrod i amddiffynfeydd arfordirol mewn tua 175 o leoliadau ar hyd a lled Cymru.

Dioddefodd tua 360 hectar o dir ffermio lifogydd, gan gynnwys 200ha yn ardal Llanbedr yn y Gogledd.

Lleihau effaith stormydd

Daw’r adroddiad i’r casgliad, er bod yr effeithiau ar y rhai yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt yn ddifrifol ac yn ofidus iawn, a’r costau atgyweirio yn sylweddol, y gallai’r effeithiau wedi bod llawer yn waeth.

Mae buddsoddiad sylweddol mewn amddiffynfeydd arfordirol, gwelliannau yn y gallu i ragweld llifogydd a rhybuddio rhag llifogydd, a gwelliannau yn y modd y mae sefydliadau a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd wedi helpu i leihau effeithiau’r stormydd hyn.

Gwaith amddiffyn

Amcangyfrifwyd bod amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi cadw 74,000 o gartrefi’n ddiogel, gan olygu yr effeithiwyd ar lai na 1% o’r eiddo a allai fod wedi dioddef llifogydd.

Roedd amddiffynfeydd hefyd wedi helpu i gadw 34,000 hectar o dir ffermio, sef bron hanner maint Ynys Môn, rhag cael ei foddi.

Stormydd amlach

Mae amcanestyniadau newid hinsawdd yn rhagweld y gallwn ddisgwyl gweld mwy o stormydd a stormydd mwy difrifol, yn ogystal â lefelau môr uwch, yn y dyfodol.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru bellach yn canolbwyntio ar ail ran yr adolygiad. Bydd yr ail gam hwn yn edrych ar beth y gellir ei wneud yn wahanol yn y dyfodol i wella gallu Cymru i wrthsefyll stormydd o’r math hwn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Adroddiad Cam 1 Adolygu Llifogydd Arfordirol Cymru Asesiad o’r Effeithiau PDF [8.7 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf