Gwasanaethau dadansoddi

Dewch o hyd i fanylion am ein gwaith ymchwil, dadansoddi a gwasanaethau profi amgylcheddol, sydd ar gael i gwsmeriaid presennol a newydd

person yn gwenud gwaith dadansoddi yn labordu CNC

Rydym yn darparu profi a dadansoddi amgylcheddol o ansawdd uchel gan staff proffesiynol a phrofiadol sy’n gweithio i safonau uchel y diwydiant – sydd wedi’i achredu gan Wasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig, corff achredu cenedlaethol ar gyfer y Deyrnas Unedig i 150/IEC 17025:2017.

Mae ein tîm gwasanaethau dadansoddi wedi'i lleoli yn ein labordy newydd, sef Gwasanaethau Dadansoddi Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mhrifysgol ac yn cynnig amrywiaeth eang o waith dadansoddi.

Dadansoddi dŵr

  • Rydym yn cynnal profion ar amrywiaeth o ffynonellau dŵr megis llynnoedd ac afonydd er mwyn bwrw golwg ar y lefelau chwynladdwyr a phlaladdwyr sy’n  mynd fewn i gyrsiau dŵr, a’r effaith andwyol  y gall hyn ei gael ar yr ecosystem, gan arwain at achosion o lygredd, megis lladd pysgod
  • Rydym yn profi 2,000 o samplau o dyfroedd ymdrochi yn erbyn safonau’r Comisiwn Ewropeaidd, pob haf

Dadansoddi Pridd

  • Profion Pridd – cynnal profion maint Gronynnau drwy ddefnyddio dulliau hidlo traddodiadol a Diffreithiad Laser
  • Hefyd mae’n bosibl gwneud dadansoddiad Carbon, Hydrogen a Nitrogen ar samplau Pridd a matricsau eraill os dymunir

Dadansoddi Biota

  • Profi samplau biota megis pysgod cregyn i fesur gwenwyndra metel trwm o ganlyniad i fiogroniad ym meinwe cnawd

Dadansoddi Gwaddod

Dadansoddir metelau mewn Gwaddodion Morol  i safon dosbarth blaenllaw, gan ddefnyddio lefel isaf o ddatgeliad drwy ICPMS, ICPOES a CVAF.

Dadansoddi goddefol

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Samplu Goddefol arbenigol , sy’n cynnig dull mwy sensitif o nodweddu cyrsiau dŵr am wahanol lygryddion megis plaladdwyr, cemegau diwydiannol, metelau a rhai maetholion.

Mae samplu goddefol yn darparu gwell darluniad o’r ardal sy’n cael ei samplu, gan fod y ddyfais samplu yn cael ei adael yn y lleoliad am amser nodweddiadol o 2 i 4 wythnos yn hytrach na chipolwg ceir o sampl traddodiadol. Mae dehongli data yn allweddol gyda’r dechneg hon ac rydym yn darparu cymorth arbenigol gan ein Harbenigwyr Technegol  a Gwyddonwyr cymwysedig .

Gwasanaethau dadansoddi arall

Mae gennym arbenigedd ac adnoddau yn ein labordy newydd i fedru ehangu ein gwasanaethau a datblygu agweddau mwy masnachol, drwy ymestyn ystod y gwasanaethau dadansoddol a gynigiwn. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion profi a dadansoddi.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe gan gynnig gwell sgiliau a synergeddau o’r Brifysgol a’r Gwasanaethau Dadansoddi.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn dadansoddiad arbennig neu ymchwil ar y cyd, cysylltwch â ni.

Drwy’r post at:

Gwasanaethau Dadansoddi CNC (NRWAS)
Llawr 2, Tŵr Faraday
Prifysgol Abertawe
Singleton
SA2 8PP