Cais am drwydded ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gwastraff Gogledd Powys arfraethedig yn Aber-miwl

Datganiad Sefyllfa

Cyfeirnod y Cais: PAN-018305

Ymgeisydd: Cyngor Sir Powys

Cyfleuster: Cyfleusterau Crynhoi Gwastraff Gogledd Powys, Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys, SY15 6NU

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais am drwydded i weithredu cyfleuster newydd ar gyfer crynhoi deunydd nad yw'n beryglus o gasgliadau ymyl y ffordd.

Y gweithrediadau arfaethedig ar y safle fydd derbyn a phrosesu hyd at 22,500 tunnell y flwyddyn (tpa) o wastraff nad yw'n beryglus. Cynigir cadw uchafswm o 425 tunnell ar y safle ar unrhyw un adeg.

Yr unig weithgaredd trin arfaethedig yw crynhoi deunyddiau. Bydd deunyddiau a dderbynnir ar y safle yn cael eu gwahanu cyn cyrraedd ac felly ni fydd angen unrhyw ddidoli na gwahanu â llaw.

Cafodd cais blaenorol gan Gyngor Sir Powys (PAN-013001) ei wrthod yn gynharach eleni.

Darllenwch pam y gwrthodwyd y cais.

Mae'r cais newydd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol i'w hasesu. Darllenwch amlinelliad o'r wybodaeth ychwanegol a ddarperir gan Gyngor Sir Powys.

Ystyriwyd bod y cais yn un “A wnaed yn briodol” ar 9 Mehefin 2022. Mae “A wnaed yn briodol” yn golygu ein bod wedi ystyried bod y cais yn y ffurf gywir a’i fod yn cynnwys digon o wybodaeth i ni allu dechrau ein penderfyniad. Nid yw o reidrwydd yn golygu bod y cais yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i gwblhau ein penderfyniad.

Camau nesaf

Byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cais am drwydded fel y cafodd ei gyflwyno. Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 12 Hydref 2022 a bydd yn rhedeg am chwe wythnos. Bydd yn cau ar 23 Tachwedd 2022.

Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn bennaf ar ein hyb ymgynghori ar-lein. Mae'r dogfennau ymgynghori ar gael mewn fformatau gwahanol ar gais.

Darllenwch y dogfennau ymgynghori a rhowch eich barn.

Rydym wedi ystyried bod y cais hwn yn debygol o ennyn llawer o ddiddordeb gan y cyhoedd. Felly – yn unol â’n Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd – byddwn yn cymryd camau priodol i godi ymwybyddiaeth o’r cais a’r ymgynghoriad, er mwyn sicrhau bod y cyhoedd a’r gymuned yn gallu dweud eu dweud ar y cais.

Mae ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd hefyd yn crynhoi ein cylch gwaith rheoleiddio a'r hyn y gallwn ei ystyried fel rhan o'n penderfyniad. Dylai hyn helpu i lywio unrhyw ymatebion i'r ymgynghoriad.

Darllenwch ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd.

Bydd sesiwn ymgysylltu rithwir hefyd yn cael ei chynnal fel rhan o’r broses ymgynghori, a fydd yn rhoi cyfle i drigolion ofyn cwestiynau i swyddogion CNC am y cais, ein rôl a’r broses asesu, a thrwy hynny gefnogi unigolyn i gyflwyno ymateb gwybodus.

Cynhelir y sesiwn ymgysylltu rithwir ar 27 Hydref rhwng 1pm a 7pm. Gall aelodau’r cyhoedd archebu slot 20 munud unigol i ofyn cwestiynau a thrafod y cais gyda swyddog(ion) CNC. Sylwch y bydd slotiau'n cael eu dyrannu ar sail argaeledd rhesymol.

I archebu eich slot 20 munud, e-bostiwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Byddwn hefyd yn ymgynghori â sefydliadau eraill yn unol â'n cytundebau cydweithio. Mae gwrando ar eraill yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwell. Rydym yn defnyddio arbenigedd eraill ac yn sicrhau ein bod wedi ystyried yr holl risgiau amgylcheddol.

Byddwn yn ymgynghori â'r sefydliadau canlynol. Gall hyn gynnwys eraill os teimlwn fod angen:

  • Cyngor Sir Powys - Adran Gynllunio
  • Cyngor Sir Powys - Adran Iechyd yr Amgylchedd
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Cwmni Gwasanaethau Dŵr Hafren Dyfrdwy

Bydd gohebiaeth yn ymwneud â’n hymgynghoriad â sefydliadau eraill ar gael ar ein Cofrestr Gyhoeddus Ar-lein, yn ogystal â’u hymatebion.

Darllenwch ddogfennau am y cais hwn ar ein Cofrestr Gyhoeddus Ar-lein.

Ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, byddwn yn dechrau ein hasesiad technegol a phenderfynu ar y cais. Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau perthnasol o'r ymgynghoriad yn y broses hon.

Ar ôl yr ymgynghoriad, gallwn ofyn am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd os bydd ei angen arnom ar gyfer gwneud y penderfyniad. Bydd unrhyw geisiadau am ragor o wybodaeth yn cael eu rhoi ar y gofrestr gyhoeddus ar-lein, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth y mae’r ymgeisydd yn ei chyflwyno mewn ymateb i’n ceisiadau.

Ar ôl y broses benderfynu, byddwn yn dod i benderfyniad drafft naill ai i ganiatáu neu wrthod y cais am drwydded. Os mai’r penderfyniad hwnnw yw caniatáu trwydded, byddwn wedyn yn ail-ymgynghori â’r cyhoedd ar ein penderfyniad drafft, eto gan ystyried unrhyw sylwadau perthnasol cyn dod i benderfyniad terfynol.

Bydd y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru wrth i'r cais fynd rhagddo.

Diweddarwyd ddiwethaf