Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein gwaith yng Nghoedwig Cwmcarn

Prosiect newydd ar droed i ailagor ffordd y Fforest

Mae’r gwaith o glirio 160,000 o goed llarwydd wedi ei heintio bron â’i gwblhau, ac rydym yn prysur symud ymlaen i ailagor ffordd y goedwig yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Caewyd y ffordd ar 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu inni wneud y gwaith sylweddol o gwympo’r coed er mwyn ceisio atal y clefyd rhag lledaenu. 

Mae’r holl gyfleusterau eraill yn Fforest Cwmcarn, gan gynnwys y Ganolfan Ymwelwyr, y llwybrau cerdded a’r llwybrau beicio yn dal ar agor.

Tra bod torri cymaint o goed llarwydd yn drist, mae wedi rhoi cyfle i ni blannu coed llydanddail brodorol, yn ogystal ag amrywiaeth o goed mwy gwerthadwy.  Mae hefyd wedi rhoi cyfle i ni ailedrych ar y safle a’r ffordd er mwyn ei wneud yn fwy atyniadol fel lleoliad i ymweliad ag ef.

Byddem yn hoffi diolch i’n hymwelwyr a’r gymuned leol am eu hamynedd a’u cydweithrediad yn ystod y prosiect hir a chymhleth hwn.

y newyddion diweddaraf

26/07/19 Cynigion ar gyfer Ffordd y Fforest

Yn ystod y deufis diwethaf mae CNC wedi bod yn ymgysylltu ag ymwelwyr a thrigolion lleol i gasglu syniadau a dymuniadau'n ymwneud â Ffordd y Goedwig wrth symud ymlaen. Yn ystod y cyfnod hwn, mae amrywiaeth eang o syniadau gwych wedi'u cynnig, ac rydym eisoes wedi dechrau troi nifer o'r rhain yn gynlluniau ar gyfer ardaloedd ar hyd y Ffordd.

Ddydd Sadwrn 7 Medi 2019, byddwn yn trefnu tair sesiwn gyhoeddus trwy ddefnyddio minibws ar Ffordd y Goedwig, gan roi cyfle ichi drafod cynigion yn ymwneud â gwahanol ardaloedd ar hyd y Ffordd.

Bydd y gwasanaeth minibws rhad ac am ddim ar gael o'r ganolfan ymwelwyr a bydd yn cludo pobl ar hyd Ffordd y Goedwig, yn oedi mewn gwahanol fannau, ac yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr. Bydd pob taith yn para oddeutu awr a hanner.

Os hoffech ddod draw i un o'r sesiynau, bydd y minibws yn gadael maes parcio gwaelod y ganolfan ymwelwyr ar yr amseroedd canlynol: 10am, 12pm a 2pm.

28/06/19 Prosiect i ail agor Ffordd y Fforest

Mae rheolwr prosiect bellach wedi ei benodi wrth i ni baratoi i ailagor y ffordd. Mae gan Geminie Drinkwater profiad helaeth o weithio o fewn prosiectau coedwigaeth a chymunedol.

Mae Geminie eisoes wedi cynnal nifer o sesiynau galw i mewn yng Nghwmcarn er mwyn cael adborth oddi wrth y bobl leol ar beth fydden nhw’n dymuno ei weld yn digwydd yn y goedwig a ffordd y goedwig yn y dyfodol.

Wrth i’n cynlluniau ddatblygu byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi ar ein gwefan a thrwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr, a redir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau ar agor fel arfer ac yn gwerthu canllawiau cerdded, mapiau a gwybodaeth am yr ardal gyfagos.

Yn ogystal, mae llyn pysgota, ardal chwarae i blant dan saith oed, siop anrhegion sydd yn gwerthu crefftau sydd wedi eu gwneud yn lleol a nwyddau Cymreig. Yn ogystal â phodiau gwersylla, mae ystod eang o fwydydd a diodydd ar gael yng Nghaffi’r Gigfran.  

Manylion am ymweld â Chwmcarn

Gwybodaeth Bellach

Darllenwch fwy am y rhesymau dros orfod cwympo’r coed llarwydd yng Nghwmcarn a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn ein hadran Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. 

Ar gyfer cwestiynau sydd gennych mewn perthynas â’r safle, cysylltwch â ni ar cwmcarn@naturalresourceswales.gov.uk neu trwy ffonio 03000 65 300 (Llun - Gwener 9am-5pm )

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.