Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein gwaith yng Nghoedwig Cwmcarn

Er mae’r Ffordd Goedwig ei hun wedi cau, bydd holl gyfleusterau eraill coedwig Cwmcarn yn aros ar agor

Er bod Ffordd Rhodfa’r Goedwig ei hun wedi cau, bydd holl gyfleusterau eraill coedwig Cwmcarn yn aros ar agor, yn cynnwys y Ganolfan Ymwelwyr, llwybrau cerdded a llwybrau beicio mynydd.

Cafodd Rhodfa’r Goedwig ei chau ar 2 Tachwedd 2014 er mwyn i ni ymgymryd â thorri coed ar raddfa eang. Gwneir hyn am fod 78% o'r coed ar hyd y ffordd yn goed llarwydd sydd wedi'u halogi â chlefyd ffyngaidd o'r enw Phytophthora ramorum, (clefyd y llarwydd). 

Mae'r gwaith hwn yn rhan o strategaeth genedlaethol i leihau'r risg o ledaenu'r clefyd ymhellach. Mae rhagor na 2 filiwn o larwydd ystâd coetir Llywodraeth Cymru wedi’u cwympo hyd yn hyn ar draws Cymru.

Er bod Rhodfa'r Goedwig ei hun wedi cau, bydd holl gyfleusterau eraill coedwig Cwmcarn ar agor.

Gan na allwn wneud unrhyw beth i atal clefyd y llarwydd, ond gallwn ni gymryd camau i arafu ei ledaeniad. Mae hyn yn cynnwys gwneud y penderfyniad anodd i gau Rhodfa’r Goedwig saith milltir o hyd er mwyn torri dros 160,000 o goed sydd wedi'u halogi.

Er ei bod yn anffodus ein bod yn gorfod torri cynifer o goed llarwydd sydd wedi'u halogi i lawr, mae'n rhoi cyfle inni blannu coed coetir collddail brodorol yn eu lle yn ogystal â mathau o bren mwy gwerthadwy.

Mae’r fideo yma yn esbonio sut mae’r clefyd wedi effeithio ar goedwig Cwmcarn a pham mae’n rhaid i ni gau Rhodfa’r Goedwig Cwmcarn.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Bydd y Ganolfan Ymwelwyr, a gaiff ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar agor fel arfer ac yn parhau i werthu canllawiau cerdded, mapiau a gwybodaeth am yr ardal gyfagos.

Hefyd, ceir llyn bysgota, ardal chwarae i blant o dan 7 oed, siop rhoddion sy'n cynnwys dewis gwych o grefftau lleol a nwyddau Cymreig, Caffi Raven sy'n darparu ystod eang o fwyd a diod a phodiau gwersylla.

Ymweld â Chwmcarn

Y Newyddion Diweddaraf

Erbyn hyn, rydym wedi cwympo tua 30% o’r llarwydd sydd wedi’u halogi ar yr ochr ogleddol i dynnu ymaith y coed sydd ar ôl. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn parhau hyd at 2010.

Rydym nawr yn dechrau ailblannu ardaloedd o’r goedwig llw cwympwyd coed a dros y misoedd nesaf byddwn yn plannu tua 170,000 o goed ifanc newydd dros 80 hectar.  Gallwch ddarllen mwy am ein cynlluniau ailstocio yn ein hadran newyddion.

Yn ystod cam cyntaf y torri coed, byddwn yn cynllunio ein gwaith i sicrhau y bydd rhannau o’r goedwig ar gael bob amser i bobl eu mwynhau. Dyma’r tro cyntaf rydym wedi rheoli gweithrediad cynaeafu ar y raddfa hon mewn safle sy’n parhau i fod ar agor i’r cyhoedd. Hyd yn hyn rydym wedi osgoi cau unrhyw lwybrau cerdded a beicio.

Byddwn yn parhau i’ch hysbysu am unrhyw lwybrau a fydd yn cau neu ddargyfeiriadau mor fuan â phosibl. Ceir diweddariadau  drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r Ganolfan Ymwelwyr.

Diolch i’n hymwelwyr am eu cydweithrediad hyd yn hyn wrth inni ymgymryd â’r gweithgaredd pwysig hwn. Cofiwch fod safleoedd cwympo coed yn beryglus iawn, felly nodwch yr arwyddion ar gyfer eich diogelwch.

 

Gwybodaeth Pellach

Rydym wedi diweddaru ein Cwestiynau a ofynnir yn am.

Er ei fod yn hir, mae’n trafod y rhan fwyaf o’r cwestiynau a ddaeth i law yn fwy manwl na’n nodyn briffio cyffredinol.

Byddwn yn ail edrych ar y ddogfen hon yn rheolaidd. Os hoffech holi ynghylch unrhyw beth nad yw'n cael ei ateb yma neu os hoffech gyflwyno sylwadau ar ein deunydd cyfathrebu, cysylltwch â ni ar cwmcarn@naturalresourceswales.gov.uk neu ein ffonio ar 0300 065 3000 (Llun - Gwener, 8am - 6pm).

Byddwn yn didoli eich cwestiynau ac yn cyhoeddi ein hymateb ar ein gwefan.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cwmcarn FAQs 1 Gall PDF [202.6 KB]
briffio Cwmcarn 1AF Gall PDF [35.5 KB]
Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Saesneg yn unig) PDF [502.3 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.