Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Darllennwch am ein cynlluniau a beth rydym yn ei wneud i gyflawni ein dyletswyddau cyffredinol a phenodol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Rydym yn datblygu sefydliad lle mae ein holl ymwelwyr, holl ddefnyddwyr ein gwasanaethau a’n gweithwyr yn cael eu trin yn deg, gyda pharch, a lle na chânt eu rhoi mewn sefyllfa anfanteisiol o ganlyniad i unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig canlynol: 

 • oedran
 • anabledd
 • hunaniaeth o ran rhywedd
 • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd, cred neu ddiffyg-cred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, sy'n amlinellu sut y bwriadwn gyflawni ein hymrwymiad i fod yn sefydliad sy'n croesawu cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Mae ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn ddogfen fyw, sy'n canolbwyntio ar ddileu gwahaniaethu ar sail oedran, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol,hunaniaeth o ran rhywedd, rhyw, ethnigrwydd, priodas a phartneriaeth sifil, anabledd a beichiogrwydd a mamolaeth.

Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ffurfio Grŵp Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'n Bwrdd, Tîm Gweithredol, aelodau o phob un o'n 8 Cyfarwyddiaeth, yn ogystal a aelodau o'n Rhwydweithiau Staff a'r Undebau Llafur. Mae'r grŵp hwn yn cyfarfod bob tri mis i drafod materion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac unrhyw gamau sy'n codi yn cael eu cymryd i ffwrdd ac yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Mae gan aelodau o’r fforwm Dermau o Gyfrifoldeb i lynu at.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn dangos y gwaith rydym wedi'i wneud i fwrw ymlaen â'r agenda cydraddoldeb. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein gweithgaredd ar gyfer y flwyddyn flaenorol, ein camau nesaf a chrynodeb o'n proffil gweithlu.

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae ein hsesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn cyflwyno ein hamcanion a'n gwerthoedd ac sail tystiolaeth o sut y gall ein gwaith effeithio ar wahanol grwpiau, cymunedau a'r iaith Gymraeg.

Drwy'r asesiadau effaith hyn, gallwn rhagweld a chryfhau unrhyw effeithiau cadarnhaol rydym yn eu rhagweld tra gallwn weithio i liniaru effeithiau all fod yn adwynol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am adborth oddi wrth ymwelwyr â'n prif safleoedd i ymwelwyr fel rhan o'i Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb y mae ganddo ddyletswydd i'w gyflawni o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi cynnal asesiad o’n prif safleoedd ymwelwyr er mwyn canfod a ydym yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau teg a chyfartal i bawb, yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallwn ei wella.

Mae nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad yn ymwneud â pharhau â’r gwaith effeithiol yr ydym yn ei wneud yn barod. Caiff argymhellion eraill eu defnyddio i wella arwyddion , wynebau llwybrau, cyfathrebu gydag ymwelwyr, a’r wybodaeth a’r canllawiau a roddwn i’n staff er mwyn sicrhau ein bod yn ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig yn y safleoedd a reolwn.

Darllenwch grynodeb gweithredol yr Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cewch wybod sut y cafodd yr asesiad ei gynnal ym mlog Rachel Parry

Rhwydweithiau Staff

Mae ein staff yn cael eu hannog i ddatblygu ac ymuno gyda'n rhwydweithiau mewnol sy'n derbyn cefnogaeth lawn gan y sefydliad.

Rydym yn gwerthfawrogi'r mewnbwn gan ein rhwydweithiau ac yn gwrando'n ofalus ar argymhellion. Ar hyn o bryd mae gennym 6 rhwydweith sef:

 • Calon (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol)
 • Ffrind Dementia
 • Grŵp Defnyddiwr Gynorthwyir (IT a Teleffoni)
 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhywiol a Menywod
 • Rhydwaith Staff Mwslimaidd
 • Y Gymdeithas Gristnogol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cydraddoldeb, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn: equalities@naturalresourceswales.gov.uk

Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae ein dull o gyfrifo’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau rywfaint yn wahanol eleni gan ein bod bellach yn cydymffurfio â methodoleg Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017.

Mae ein ‘dyddiad ciplun’ o 31 Mawrth 2017 yn dangos ffigwr o 5.5%. Dyma gau 2.3% ar y bwlch ers canlyniad 2016, sef 7.8%. Er gwaethaf y canlyniad calonogol hwn, rydym wedi sefydlu gweithgor bach i ymchwilio’n ddyfnach i’n data er mwyn ceisio canfod ffyrdd o gau’r bwlch ymhellach.

Mae ein cyfradd fesul awr ar gyfer merched yn is o:

 • 5.5% (Cymedrig)
 • 1.7% (Canolrif)

Y rhaniad rhwng y rhywiau yn ôl chwartel cyflog yw:

Chwartel Uchaf                    54.0% Dynion          46.0% Merched
Chwartel Canol Uchaf        49.7% Dynion          50.3% Merched       
Chwartel Canol Isaf             60.6% Dynion          39.4% Merched
Chwartel Isaf                         65.3% Dynion          34.7% Merched

Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn talu unrhyw fonws.

Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau, rydym hefyd wedi cyhoeddi ein data ar borth adrodd GOV.UK.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019 Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd o dan Deddf Cydraddoldeb 2010 i gyflwyno ei amcanion ar gyfer cydraddoldeb mewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol. PDF [382.5 KB]
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 2018 -19 Cafodd y cynllun gweithredu hwn ei ddatblygu i gefnogi ac i fod yn rhan o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-19. PDF [210.0 KB]
Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gyfartal Hawdd ei Ddeall (Low Resolution) PDF [2.7 MB]
Asesiad Effaith Cydraddoldeb Crynodeb gweithredol PDF [488.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.