Canlyniadau ar gyfer "colli pwysau"

Dangos canlyniadau 1 - 20 o 205 Trefnu yn ôl dyddiad
 • 03 Mai 2016

  Manteision Cerdded

  Mai yw Mis Cenedlaethol Cerdded – cyfle i chi wisgo esgidiau cyfforddus a mynd allan! Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • Cynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy 2009

  Y Cynllun Rheoli Basn Afon cyntaf ar gyfer Afon Dyfrdwy 2009-2015

 • Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru 2009

  Y Cynllun Rheoli Basn Afon cyntaf ar gyfer Gorllewin Cymru 2009-2015.

 • Defnyddio gwialen a phlwm

 • Heriau

 • Gweithio gyda dŵr

  Trwy ein Datganiad Ardal, rydym am sicrhau bod amgylcheddau dŵr canol de Cymru yn cael eu diogelu a'u gwella at fudd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

 • Rheoli Perygl Llifogydd Fairbourne – Trosolwg

  Diweddariad Mehefin 2019

 • Cyfleoedd ar gyfer ecosystem wydn (gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r argyfwng ym myd natur)

  Mae'r thema hon yn cynnwys sicrhau ein bod yn cydweithio i wella gwydnwch ecosystemau yn yr ardal. Mae angen i ni wrthdroi'r dirywiad a gweithredu er mwyn cyfoethogi bioamrywiaeth. Mae'r thema hon yn ymwneud yn fawr â Natur Hanfodol, ein llyw strategol ar gyfer bioamrywiaeth.

 • Cysylltu Ein Tirweddau

  Nod thema Cysylltu ein Tirweddau yw nodi cyfleoedd lleol ar ein safleoedd gwarchodedig a’n hamgylcheddau naturiol ac adeiledig er mwyn cyfrannu at wydnwch y rhwydweithiau ehangach o gynefinoedd blaenoriaethol yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer gwella gwydnwch ecosystemau hybu'r cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar raddfa tirwedd

 • Cynnllun Gweithredu ar gyfer eogiaid a brithyllod y môr yng Nghymru 2020: y tablau gweithredu

  Mae'r tablau hyn yn nodi camau gweithredu ar y materion hanfodol sy'n penderfynu ar lesiant ein poblogaethau pysgod

 • Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

  Yr Ail Adroddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, dan Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

 • E-Werthiant Coed

  Cewch fynediad i ocsiynau ar-lein o goed a dyfir ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru.

 • Hyrwyddo gwydnwch ecosystemau o ran cynnal a gwella bioamrywiaeth

  Rydym yn byw yng Ngogledd-ddwyrain Cymru sy'n fywiog ac yn fioamrywiol lle'r ydym yn gwrth-droi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth, a lle caiff rhywogaethau a chynefinoedd allweddol eu gwerthfawrogi a'u deall gan ei chymunedau.

 • Llygoden Bengron y Dŵr

  Mae Llygoden Bengron y Dŵr wedi’i gwarchod yn llawn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd). Dyma’r mamal sy’n prinhau gyflymaf yng Nghymru ac mae’n flaenoriaeth i waith cadwraeth.

 • Ynglŷn â'r prosiect

  Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio prosiect o'r enw Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans (BETWS), er mwyn cwympo ardal o goed yn ddiogel a sefydlogi'r llechwedd ar hyd cefnffordd yr A487 ger Ceinws, i'r gogledd o Fachynlleth.

 • Llyn Padarn

  Mae Llyn Padarn yn adnodd naturiol gwerthfawr i bobl, bywyd gwyllt ac economi Llanberis a’r ardal ehangach. Ers 2009, rydym yn gweithio i wella ansawdd dŵr y llyn iddo ddal i fod yn gartref i’r Torgoch yr Arctig prin yn ogystal ag i bysgod eraill a bywyd gwyllt. Bydd hynny hefyd yn sicrhau fod pobl leol yn gallu dal i fanteisio ar gyfleoedd hamdden a lles ac ar y swyddi mae’n helpu eu cynnal.

 • Caru Peilliaid

  Dewch o hyd i wybodaeth am beth allwch ei wneud i helpu i ddiogelu rhai o'n creaduriaid mwyaf gwerthfawr.

 • Gwella ansawdd ein haer

  Mae ansawdd aer yn fater pwysig ar gyfer amgylchedd trefol iawn Canol De Cymru, a ddisgrifiwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel argyfwng iechyd cyhoeddus brys sydd yn ail yn unig i ysmygu. Mae angen i ni gydnabod a gwerthfawrogi'r rôl y mae ecosystemau gwydn yn gallu ei chwarae wrth wella ansawdd aer yr ardal, gan sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn cael ei osod wrth wraidd y datrysiad.

 • Defnyddio llithiau ac abwydydd