Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canlyniadau ar gyfer "colli pwysau"

Dangos canlyniadau 1 - 20 o 151 Trefnu yn ôl dyddiad
 • 03 Mai 2016

  Manteision Cerdded

  Mai yw Mis Cenedlaethol Cerdded – cyfle i chi wisgo esgidiau cyfforddus a mynd allan! Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • Cynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy 2009

  Y Cynllun Rheoli Basn Afon cyntaf ar gyfer Afon Dyfrdwy 2009-2015

 • Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru 2009

  Y Cynllun Rheoli Basn Afon cyntaf ar gyfer Gorllewin Cymru 2009-2015.

 • Rheoli Perygl Llifogydd Fairbourne – Trosolwg

  Diweddariad Mehefin 2019

 • Gorlifo ffermydd a thir amaeth

  Dyma gyngor ymarferol ynghylch y camau y gallwch eu cymryd i leihau effaith llifogydd ar eich fferm

 • Llygoden Bengron y Dŵr

  Mae Llygoden Bengron y Dŵr wedi’i gwarchod yn llawn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd). Dyma’r mamal sy’n prinhau gyflymaf yng Nghymru ac mae’n flaenoriaeth i waith cadwraeth.

 • Ynglŷn â'r prosiect

  Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio prosiect o'r enw Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans (BETWS), er mwyn cwympo ardal o goed yn ddiogel a sefydlogi'r llechwedd ar hyd cefnffordd yr A487 ger Ceinws, i'r gogledd o Fachynlleth.

 • Llyn Padarn

  Mae Llyn Padarn yn adnodd naturiol gwerthfawr i bobl, bywyd gwyllt ac economi Llanberis a’r ardal ehangach. Ers 2009, rydym yn gweithio i wella ansawdd dŵr y llyn iddo ddal i fod yn gartref i’r Torgoch yr Arctig prin yn ogystal ag i bysgod eraill a bywyd gwyllt. Bydd hynny hefyd yn sicrhau fod pobl leol yn gallu dal i fanteisio ar gyfleoedd hamdden a lles ac ar y swyddi mae’n helpu eu cynnal.

 • Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

  Yr Ail Adroddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, dan Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

 • Caru Peilliaid

  Dewch o hyd i wybodaeth am beth allwch ei wneud i helpu i ddiogelu rhai o'n creaduriaid mwyaf gwerthfawr.

 • Arolwg Pobl 2016

  Cafodd ein Harolwg Pobl ei gynnal ym mis Ebrill 2016 er mwyn inni gael barn onest ein staff ynglŷn â sut y maen nhw’n teimlo ynghylch gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru a gweld pa feysydd gwaith y mae angen inni ganolbwyntio arnyn nhw i wella pethau.

 • Gwella ansawdd dŵr

  Mae angen inni wella ansawdd y dŵr sydd yn afonydd, nentydd, llynnoedd, aberoedd, dyfroedd arfordirol a dyfroedd dŵr daear Cymru, er mwyn iddo fodloni’r safonau sy’n ofynnol gan Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr UE.

 • E-Werthiant Coed

  Cewch fynediad i ocsiynau ar-lein o goed a dyfir ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru.

 • Rheoli ein hadnoddau naturiol

  Dewch i wybod mwy am sut rydym yn defnyddio dull cydygysylltiedig o reoli’n hadnoddau naturiol er mwyn adeiladu amgylchedd iach a gwydn a all gefnogi ffyniant economaidd a chymdeithasol am genedlaethau i ddod.

 • Effeithiau posibl ar yr amgylchedd ac ar hamdden

 • Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 1 - 7 Ebrill 2019

 • Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) 2016

  Asesu’r modd y rheolir adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

 • Cyhoeddi Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru 2015 - 2021

  Cafodd Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru ei gymeradwyo gan Weinidog Cyfoeth Naturiol a’i gyhoeddi ar ein gwefan. Cynhaliwyd yr Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd a ddaeth i’r casgliad na fyddai unrhyw effaith sylweddol debygol. Hefyd mae’r ddau asesiad wedi'u cyhoeddi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.