Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymgofrestru’n gludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff

Pwy sydd angen ymgofrestru’n clududd, brocer neu ddeliwr gwastraff?

Os ydych chi’n cludo gwastraff fel rhan o’ch busnes, bydd angen i chi ymgofrestru’n nghludydd gwastraff. Dylai llawer o fusnesau gofrestru nawr.

Os ydych chi’n trefnu i gludo gwastraff, ei waredu neu ei adfer ar ran busnesau neu sefydliadau eraill, dylech ymgofrestru’n frocer gwastraff nawr.

Os ydych chi’n prynu a gwerthu gwastraff, neu’n defnyddio asiant i wneud hynny, rhaid i chi ymgofrestru’n ddeliwr gwastraff nawr.

Mae dwy lefel gofrestru – haen uchaf a haen isaf. Maen nhw’n seiliedig ar y math o sefydliad neu’r math o wastraff, nid faint o wastraff. Efallai y bydd rhaid i chi ymgofrestru yn yr haen uchaf hyd yn oed os dim ond ychydig bach o wastraff rydych chi’n ei gludo neu’n ymdrin af ef.

Mae canllaw ar waelod y dudalen hon i esbonio pwy sydd angen ymgofrestru ac i ba lefel.

Newidiadau pwysig i taliadau electronig

Mae ein manylion banc wedi newid. Os yr ydych eisiau talu eich gais trwydded trwy  trosglwyddiad electronig, gallwch defnyddio ein manylion banc newydd isod. Gweler yn y adran “Ein Taliadau” ar ein wefan an manylion llawn or newidiadau.

Enw cwmni: Natural Resources Wales  
Cyfeiriad y Cwmni:     Income Department, PO BOX 663, Cardiff, CF24 0TP 
Banc: RBS
Cyfieriad:    National Westminster Bank Plc., 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA  
Côd didoli:  60-70-80  
Rhif cyfrif:   10014438   

Byddwn yn diweddaru ein ffurflennu gais môr gynt a ffosib, ond mae rhaid defnyddio y manylion isod cyn gwneud taliad electronig o hyn ymlaen. Peidiwch a defnyddio y manylion sydd weid ei rhoi y nein ceisiadau trwydded ac canllawiadau os fod nhw yn wahannol I hyn sydd ywchben.

Yn ansicr os oes angen i chi ymgofrestru?

Os ydych dal yn ansicr os ydych angen ymgofrestru, ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 ble gall un o'n cynghorwyr eich helpu chi.

Sut i ymgofrestru neu adnewyddu

Gallwch gofrestru neu adnewyddu ar-lein drwy'r dolenni isod. Gofynnir i chi adnewyddu ddim cynt na phythefnos cyn i’ch cofrestriad fod i ddod i ben. Nid oes tâl ychwanegol ar gyfer cofrestriadau Haen Is.

Noder, os oedd eich cofrestriad blaenorol gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, bydd eich rhif cofrestru fel cludwr gwastraff yn newid pan fyddwch yn adnewyddu a bydd yn ymddangos gyda'r rhagddodiad CBDU.

Cofrestru ar-lein

Mewngofnodu i olygu neu i greu mwy o gofrestriadau

Pris cofrestriad newydd yw £154
Y pris adnewyddu (cyn y dyddiad dod i ben) yw £105
Mae Cardiau Copi (fersiwn cerdyn credyd o drwydded) yn costio £5 yr un

Mae pob cofrestriad wedi'i eithrio rhag TAW. Nid ydym yn anfon anfonebau neu dalebau TAW.

Gallwch gofrestru drwy'r post drwy gwblhau’r ffurflen/ffurflenni cais ar waelod y dudalen hon. Os nad ydych chi'n gallu argraffu dogfennau, cysylltwch â ni a byddwn yn postio'r dogfennau atoch.

Gallwch anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau i'r cyfeiriad canlynol:

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0TP

Unwaith i chi gofrestru, bydd eich busnes yn ymddangos ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer cludwyr gwastraff a broceriaid.

Beth sy'n digwydd wedi i chi gofrestru?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 15 diwrnod gwaith (tair wythnos) i ddweud a oedd eich cais cofrestru yn llwyddiannus. Os gwnewch gais ar-lein, cewch ateb yn gynt.

Os na allwn ni dderbyn cofrestriad am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Sylwer – Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru bellach yn rhoi copïau papur o dystysgrif cludwyr gwastraff. 

Byddwch yn derbyn eich cadarnhad cofrestru drwy e-bost. Mae eich cyfeirnod CBDU newydd yn profi ac yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru. Gellir gweld hwn ar y gofrestr gyhoeddus.

Os ydych yn anfon cais papur inni ac os nad oes gennych gyfeiriad e-bost byddwn yn anfon cadarnhad papur ichi sy’n adlewyrchu’r un wybodaeth mewn neges gadarnhau drwy e-bost.

Newidiadau 

Beth allwch chi ofyn inni ei newid:

  • Newidiadau i ohebiaeth/cyswllt cwsmeriaid h.y. cyfeiriad, rhif ffôn, e-bost
  • Newidiadau i gyfeiriad y busnes cofrestredig
  • Yn achos cwmni – ychwanegu a thynnu manylion cyfarwyddwr
  • Newid enwau/manylion partneriaeth

Beth na allwch chi ofyn inni ei newid:

  • Newid endid cyfreithiol, h.y. newid eich cofrestriad o fod yn unig fasnachwr i fod yn gwmni cyfyngedig

Newid endid cyfreithiol 

Os oes arnoch angen newid endid cyfreithiol eich cofrestriad, byddai’n rhaid ichi ailymgeisio dan gofrestriad newydd a fyddai’n cynnwys y newid yn eich manylion endid cyfreithiol a’r ffi cofrestru newydd £154.00

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cludwyr broceriaid a delwyr gwastraff Taflen ffeithiau EXCEL [744.9 KB]
Ffurflen WMC1 Haen uchaf Cais i gofrestru fel cludydd-deliwr brocer-deliwr neu’r ddau haen uchaf o wastraff a reolir PDF [405.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.