Canllawiau ar fewnforio ac allforio gwastraff

IWS ar-lein

Mae'r system ar-lein newydd ar gyfer Cludo Gwastraff rhyngwladol - IWS ar-lein - ar gael i chi ei ddefnyddio: IWS ar-lein

Bydd angen i chi gofrestru fel defnyddiwr. Yr unig wybodaeth sydd angen i chi wneud hyn, a yw eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn, cwmni, cyfeiriad e-bost ac i greu cyfrinair. IWS Bydd ar-lein yn anfon e-bost i wirio'r cyfeiriad ac yna gallwch ddechrau defnyddio'r system i wneud cais am hysbysiadau allforio, gweld cynnydd eich ceisiadau, cynhyrchu cyn-hysbysiadau a data cofnodi llwyth.

Gallwch ddefnyddio IWS ar-lein ar eich desg gliniadur uchaf neu ddyfais symudol, felly byddwch yn gallu i ddechrau arni cyn gynted ag y byddwch yn dymuno. Gallwch ddod o hyd i'r ddolen ar Gov.uk.

Hysbysiadau ydych wedi cyflwyno cyn 18 Ebrill

Os byddwch yn cyflwyno hysbysiad cyn 18 Ebrill ni fydd yn ar IWS ar-lein. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i symud yr hysbysiadau hynny ymlaen IWS ar-lein, sy'n golygu y bydd angen i chi barhau i anfon dogfennau symud 'papur' i ni fel eich bod wedi gwneud bob amser.

Beth am os bydd angen help gyda IWS ar-lein i?

Nodwch fod IWS ar-lein wedi cael ei ddatblygu gan Asiantaeth yr Amgylchedd (o Loegr), felly efallai y bydd angen cyfeirio atynt rai materion, fodd bynnag, yn y lle cyntaf os oes angen unrhyw help neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am IWS ar-lein, cysylltwch â Uned Cludo Gwastraff (CNC) - ffôn. 0300 065 3073 neu e-bostiwch ni: cludiant-gwastraff@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mewnforio ac allforio gwastraff

O ran allforio a mewnforio gwastraff i’w adfer, mae angen caniatâd ysgrifenedig (gan holl ‘Awdurdodau Cymwys’ yr holl wledydd dan sylw) cyn y gallwch chi symud y gwastraff. Rhaid i chi gydymffurfio ag ystod o ofynion eraill, yn enwedig y gofynion i ddarparu Gwarant Ariannol a chael contract ysgrifenedig dilys gyda’r safle adfer (allforion) neu gynhyrchydd y gwastraff (mewnforion).

Sylwch y bydd rhaid i chi dalu ffi, hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â mewnforio ac allforio gwastraff ar gael trwy’r ddolen gyswllt ar y gwedudalen hon.

Newidiadau pwysig i taliadau electronig

Mae ein manylion banc wedi newid. Os yr ydych eisiau talu eich gais trwydded trwy  trosglwyddiad electronig, gallwch defnyddio ein manylion banc newydd isod. Gweler yn y adran “Ein Taliadau” ar ein wefan an manylion llawn or newidiadau.

Enw cwmni: Natural Resources Wales  
Cyfeiriad y Cwmni:     Income Department, PO BOX 663, Cardiff, CF24 0TP 
Banc: RBS
Cyfieriad:    National Westminster Bank Plc, 2 ½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA  
Côd didoli:  60-70-80  
Rhif cyfrif:   10014438   

Byddwn yn diweddaru ein ffurflennu gais môr gynt a ffosib, ond mae rhaid defnyddio y manylion isod cyn gwneud taliad electronig o hyn ymlaen. Peidiwch a defnyddio y manylion sydd weid ei rhoi y nein ceisiadau trwydded ac canllawiadau os fod nhw yn wahannol I hyn sydd ywchben.

Allforio Gwastraff

Mae angen i chi bennu pa lefel o reolaeth fydd yn berthnasol i’r gwastraff rydych chi am ei allforio i wlad arall.

Mae yna 3 phosibilrwydd:

  • efallai y bydd wedi’i wahardd (ni fydd modd ei allforio)
  • angen hysbysiad ysgrifenedig ymlaen llaw
  • ‘rhestr werdd’ (rheolaethau Erthygl 18 / Atodiad VII)

I’ch helpu chi i bennu pa lefel o reolaeth sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r ‘adnodd rheolaethau allforio gwastraff’ ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae dolen gyswllt â’r adnodd ar gael ar y wedudalen hon.

Mewnforio Gwastraff

Os ydych chi’n bwriadu mewnforio gwastraff i’r DU, rhaid i chi sicrhau bod y gweithdrefnau cywir wedi’u dilyn. Bydd angen i chi wybod a oes gennych chi hawl i fewnforio’r gwastraff ac, os felly, o dan ba reolaethau.

Yn achos gwastraff sy’n amodol ar reolaeth hysbysu, bydd angen i chi gwblhau “dogfennau symud” (Atodiad 1B) pan fyddwch chi’n derbyn y gwastraff a phan fyddwch chi’n gorffen ei adfer neu ei waredu, ac anfon copïau o’r dogfennau hynny at yr holl Awdurdodau Cymwys perthnasol ac at yr unigolyn/cwmni a anfonodd y gwastraff.

Ym mhob achos, bydd angen i chi gadw copïau o’r dogfennau sy’n ymwneud â’r gwastraff sy’n cael ei fewnforio am o leiaf dair blynedd.

Beth sydd angen i chi ei wneud

I allforio gwastraff, y peth cyntaf y mae’n rhaid i chi ei wneud yw cael ffurflenni hysbysu a symud gan Cyfoeth Naturiol Cymru / yr Uned Cludo Gwastraff.

Cludo Gwastraff: cludiant-gwastraff@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Bydd gan y ffurflen hysbysu y byddwn yn ei hanfon atoch rif unigryw. Byddwch yn derbyn templedi atodiadau i’ch helpu chi i ddarparu unrhyw wybodaeth ategol ofynnol.

Bydd rhaid i chi dalu ffi yn dibynnu ar uchafswm y llwythi y bwriedir eu cludo. Gweler y matrics ffioedd.

Cludo Gwastraff Rhyngwladol – ffioedd hysbysu
Llwythi
Gweithgarwch 1 2 i 5 6 i 20 21 i 100 101 i 500 500+
Allforio ar gyfer adfer £1,450 £1,450 £2,700 £4,070 £7,920 £14,380
Allforio ar gyfer gwaredu parhaol £1,540 £1,540 £3,330 £5,500 £10,600 £19,500
Allforio ar gyfer gwaredu dros dro £1,700 £1,700 £3,330 £6,000 £12,900 £24,000
Mewnforio ar gyfer adfer parhaol £1,250 £1,250 £2,700 £4,900 £10,600 £19,500
Mewnforio ar gyfer adfer dros dro £1,450 £1,450 £2,830 £5,500 £12,900 £24,000
Mewnforio ar gyfer gwaredu parhaol £1,540 £1,540 £3,330 £5,500 £10,600 £19,500
Mewnforio ar gyfer gwaredu dros dro £1,700 £1,700 £3,330 £6,000 £12,900 £24,000

Noder bod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhoi’r gorau i brosesu hysbysiadau gwastraff (ar gyfer allforio a mewnforio gwastraff) ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ar 1 Tachwedd 2014, bydd angen i chi anfon pob hysbysiad newydd ar gyfer Cludo Gwastraff Rhyngwladol (ar gyfer safleoedd yng Nghymru) a’r dogfennau ‘symud’ (Atodiad 1B) i Uned Cludo Gwastraff Cyfoeth Naturiol Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Uned Cludo Gwastraff
Cyfoeth Naturiol Cymru
Parc Busnes Llaneirwg
Caerdydd CF3 0EY
Ffôn: 0300 065 3073
E-bost: cludiant-gwastraff@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Taliadau

Bydd rhaid i chi dalu ffi am bob hysbysiad, sy’n daladwy i Cyfoeth Naturiol Cymru pan fyddwch chi’n gwneud yr hysbysiad.

Mae’r ffurflen ar gyfer talu am eich hysbysiad cludo gwastraff wedi’i hatodi i’r wedudalen hon.

Gallwch chi dalu’r ffioedd trwy drosglwyddiad electronig, dros y ffôn (cerdyn credyd neu ddebyd) neu drwy’r post.

I dalu dros y ffôn, ffoniwch:0300 065 3073 neu 0300 065 3000 + opsiwn 3. 

Cludo Gwastraff Ymbelydrol

  • Cludo Gwastraff Ymbelydrol a Gweddillion Tanwydd – mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gweinyddu’r gwasanaeth hwn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru. Canlynwch y ddolen ar y wedudalen hon am ragor o wybodaeth

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig