Trwyddedu amgylcheddol ar gyfer gweithgareddau perygl llifogydd

Os ydych am ymgymryd â rhai mathau o waith mewn, dros, o dan neu gerllaw prif afon, neu amddiffynfa lifogydd (gan gynnwys amddiffynfa forol), neu mewn gorlifdir, byddwch angen gwneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd. (Yn flaenorol, gelwid hwn yn Ganiatâd Amddiffyn Llifogydd.)

Pam rydych angen Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd?

Rydych angen ein caniatâd i sicrhau nad yw eich gweithgareddau yn achosi perygl llifogydd neu’n gwaethygu perygl llifogydd presennol. Mae trwydded yn angenrheidiol hefyd i sicrhau na fydd eich gwaith yn amharu ar ein hasedau rheoli perygl llifogydd neu yn effeithio’n andwyol ar yr amgylchedd lleol, pysgodfeydd neu fywyd gwyllt.

Os na fyddwch yn gwneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd, gall y canlyniadau gostio’n ddrud iawn i chi. Gallwn adennill gennych chi'r costau o atgyweirio eich difrod ac efallai cewch eich erlyn.

A yw eich gweithgarwch arfaethedig ar brif afon?

Diffinnir prif afon fel cwrs dŵr a ddangosir ar fap prif afonydd. Os yw lleoliad eich gweithgarwch arfaethedig ar brif afon, bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd.

Os nad yw lleoliad eich gweithgarwch arfaethedig yn brif afon, gallai fod yn gwrs dŵr cyffredin. I wneud y gweithgarwch, bydd angen i chi gysylltu â’r awdurdod sy’n gyfrifol am y cwrs dŵr penodol hwnnw a gwneud cais am Ganiatâd Cwrs Dŵr Cyffredin. Yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar gyfer yr ardal honno sy’n gyfrifol am ddosbarthu’r trwyddedau hyn ac rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â nhw am wybodaeth a chyngor.

Os yw lleoliad eich gweithgarwch ar brif afon sy’n gorwedd o fewn Ardal Ddraenio Fewnol (IDD) bydd angen i chi wneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd. Os yw lleoliad eich gweithgaredd ar gwrs dŵr mewn Ardal Ddraenio Fewnol nad yw'n brif afon, bydd angen i chi wneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am Ganiatâd Draenio Tir.

Os nad ydych yn sicr p’un ai yw’r cwrs dŵr dan sylw yn brif afon, cwrs dŵr cyffredin neu’n rhan o IDD, cysylltwch â ni.

Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith i, neu o fewn 8m o adeiledd amddiffyn rhag llifogydd, bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd. Cysylltwch â ni am gyngor os nad ydych yn siŵr eich bod angen Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd.

Cyn i chi wneud cais am drwydded

Efallai eich bod yn gymwys i gofrestru ar gyfer Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd neu ymgymryd â’ch gweithgarwch arfaethedig fel Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd. Bydd cymhwysedd yn ddibynnol ar y math o weithgarwch rydych am ei wneud ac os gellir cwrdd â rhai amodau. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i wirio’r rhestr a’r gofynion ar gyfer Esemptiadau ac Eithriadau Gweithgarwch Perygl Llifogydd.

Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i drafod eich cynlluniau cyn i chi wneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd.

Osgoi oedi

Bydd cysylltu â ni ar y dechrau yn helpu i osgoi oedi ac ymdrech ofer. Cysylltwch â ni drwy ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ac fe’ch cyfeirir at aelod o staff gyda gwybodaeth arbenigol yn eich ardal.

Unwaith y cytunir ar y manylion cychwynnol, byddwn yn gofyn i chi gwblhau’r ffurflen gais briodol.