Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Ydych chi angen esemptiad gweithgarwch perygl llifogydd?

Os ydych am ymgymryd â rhai mathau o waith mewn, dros, o dan neu gerllaw prif afon, neu amddiffynfa lifogydd (gan gynnwys amddiffynfa forol), neu mewn gorlifdir, gallech fod yn gymwys i gofrestru ar gyfer esemptiad gweithgarwch perygl llifogydd, yn dibynnu ar y math o weithgaredd y byddwch yn dymuno ei wneud, yn hytrach na bod angen i chi wneud cais am drwydded. 

Er mwyn cofrestru esemptiad gweithgarwch perygl llifogydd rhaid i chi ddarllen a deall y canllawiau priodol isod. 

Esemptiadau gweithgarwch perygl llifogydd

Gallwch gofrestru esemptiad ar gyfer y gweithgareddau canlynol yn ddi-dâl. Ceir gwybodaeth ychwanegol, ynghyd â’r amodau sydd raid eu bodloni er mwyn cofrestru ar gyfer esemptiad, yn y ddogfen gyfarwyddyd ar waelod y dudalen. Gallai methu â chwrdd â’r gofynion hyn arwain at gamau gorfodi gan ei bod yn drosedd i ymgymryd â gweithgarwch wedi'i esemptio heb fodloni'r amodau priodol. 

Os ydych yn credu y bydd raid i chi wneud gwaith dros dro (er enghraifft, defnyddio sgaffaldiau neu argaeau coffr yn y sianel) dylech gysylltu â'ch swyddfa CNC leol i drafod y posibilrwydd o fod angen trwydded arbennig cyn cofrestru am unrhyw esemptiad 

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 2 - Codi croesfan gwasanaeth cebl trydan dros brif afon 

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 3 - Codi croesfan gwasanaethau o dan wely prif afon drwy ddrilio cyfeiriadol nad yw’n cynnwys techneg cloddiad agored

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 4 - Croesfannau gwasanaethau  dros brif afon, sydd ynghlwm wrth y tu allan i adeileddau presennol

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 5 – Adeiladu pontydd troed

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 8 – Cynnal a chadw amddiffynfeydd afon neu fôr, sydd wedi’u codi

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 9 – Cynnal a chadw adeileddau o fewn sianel prif afon, ac eithrio amddiffynfeydd afon neu fôr, sydd wedi’u codi

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 10 – Adeiladu safle yfed ar lan prif afon

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 11 – Adeiladu llwyfannau mynediad ar lan prif afon neu sy’n gwyro dros neu i mewn i  brif afon

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 12 – Adeiladu pibellau arllwys bychain a waliau cynnal i brif afonydd

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 13 - Trwsio a diogelu prif lannau afonydd gan ddefnyddio deunyddiau naturiol

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 14 - Atgyweirio glannau sydd wedi llithro ac erydu

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 15 - Gosod adeileddau llwybrau cynefinoedd gan ddefnyddio deunyddiau naturiol (heb gynnwys coredau ac ysgafellau)

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 16 – Gosod rafftiau ar gyfer arolygiadau

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 17 - Glanhau graean ar gyfer safleoedd silio pysgod

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 19 - Adeiladu dyfeisiau pasio ar gyfer llyswennod, ar adeileddau presennol

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 20 - Adeiladu rhiciau llwybr i bysgod, ar safle presennol

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 25 - Cloddio sgriffiadau a nodweddion gwlyptir bas mewn gorlifdir

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 27 – Adeiladu adeileddau lloches i fywyd gwyllt ar lannau afonydd

Esemptiad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 28 – Gwaith gwella traciau a llwybrau 

Os bydd eich gweithgarwch arfaethedig yn bodloni'r holl amodau perthnasol, gallwch gofrestru eich eithriad gyda ni. 

Manylion angenrheidiol

Bydd angen y manylion canlynol er mwyn cofrestru:

  • Enw a chyfeiriad yr ymgeisydd (yr ymgeisydd yw'r unigolyn neu'r sefydliad sy'n gyfrifol am ymgymryd â’r  gweithgarwch perygl llifogydd)
  • Cyfeirnod grid cenedlaethol, 12 digid, y lleoliad/au ble mae’r esemptiad/au yn cael eu gweithredu
  • Map sy’n dangos lleoliad y gweithgarwch/gweithgareddau

Sut i gofrestru eich esemptiad gweithgarwch perygl llifogydd

Gallwch wneud cais drwy ddefnyddio'r ffurflen electronig ar waelod y dudalen. Gallwch bostio neu e-bostio’r ffurflen hon yn uniongyrchol i ni. Mae'r cyfeiriadau perthnasol ar y ffurflen.

Ar ôl cofrestru bydd manylion eich esemptiad yn ymddangos ar y gofrestr gyhoeddus o esemptiadau gweithgareddau perygl llifogydd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen gais am esemptiad Ffurflen FRAX01 WORD [129.7 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.