Gwybodaeth a dyddiadau cau ar gyfer cofnodion gwastraff i gweithredwyr yng Nghymru

Mae’n rhaid i weithredwyr sydd â thrwydded amgylcheddol lenwi ffurflenni cofnodion gwastraff i ddweud wrth Cyfoeth Naturiol Cymru am y gwastraff y maent wedi ei dderbyn neu ei waredu o’u safle

GWYBODAETH BWYSIG: Mae'r templed Cofnodion Gwastraff a'r canllawiau wedi newid ar gyfer y ffurflenni 2019 Ebrill-Mehefin. Os ydych yn cynnal gweithgaredd sy'n cynnwys adfer neu waredu gwastraff (gan gynnwys gweithgareddau gwastraff a wneir gan osodiadau penodol), bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth am eich trefniadau cymhwysedd technegol. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fersiwn diweddaraf o'r ffurflen a'r canllawiau sydd ar gael i'w lawrlwytho isod.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i:

  • fonitro cydymffurfiad y safle ag amodau eu trwydded amgylcheddol
  • cadw cofrestr gyhoeddus
  • casglu ystadegau cenedlaethol am wastraff

Gellir lawrlwytho'r fersiwn bresennol o'r daenlen ar waelod y dudalen hon. Sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch ffurflen yn ôl gan ddefnyddio'r fersiwn hon o'r daenlen i'w dderbyn. Mae'n bwysig eich bod chi'n cwblhau'r holl feysydd gorfodol o fewn y daenlen a defnyddio'ch rhif EPR (Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol) yn hytrach nag unrhyw rifau cyfeirio hanesyddol. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddadlwytho'r taenlen cofnodion gwastraff diweddaraf isod, cysylltwch â ni am gymorth.

Sut i ddosbarthu ac asesu gwastraff

Am ragor o gymorth ar sut i ddewis cod EWC cywir ar gyfer gwastraff, defnyddiwch y canllawiau sydd ar gael.

Cofnodion gwastraff – ffurflen electronig

Mae angen i gyfleusterau gwastraff nad ydynt yn Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r rhannau cyntaf ar y tair taflen yn y llyfr gwaith sydd mewn glas ar y top yn unig, mae angen i Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r ffurflenni cyfan.

Os oes gan eich safle fwy nag un drwydded gwastraff, mae'n rhaid i chi danfon ffurflen I ni ar gyfer bob trwydded.

Os ymgymerir â sawl gweithrediad gwastraff yn eich cyfleuster o dan un drwydded yr ydym am i chi lenwi mwy nag un ffurflen gofnodion er mwyn dogfennu’r gwastraff ar wahân sy’n dod i mewn ac allan o bob gweithrediad gwastraff.

Danfonwch ffurflenni wedi'u cwblhau i waste.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses, yna anfonwch nhw at y cyfeiriad hwn hefyd.

Cofnodion gwastraff - ffurflen bapur

Os na allwch gyflwyno'ch ffurflen drwy anfon neges e-bost, gallwch chi lenwi ffurflen bapur. Cysylltwch â ni i ofyn am ffurflen papur waste.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.  Dylid dychwelyd ffurflenni papur wedi'u llenwi i:

Cyfoeth Naturiol Cymru
Canolfan Gofal Cwsmeriaid
29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 0TP

Terfynau amser ar gyfer cyflwyno cofnodion gwastraff

Cofnodion chwarterol
Chwarter Terfyn amser
1 Ionawr i 31 Mawrth Ebrill 30
1 Ebrill i 30 Mehefin Gorffennaf 31
1 Gorffennaf 1 i 30 Medi Hydref 31
1 Hydref 1 i 31 Rhagfyr Ionawr 31

 

Cofnodion blynyddol
Cyfnod cofnodion blynyddol Terfyn amser ar gyfer danfon y cofnod
1 Ionawr i 31 Rhagfyr 31 Ionawr y flwyddyn ganlynol

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig