Gwaharddiadau a Chyfyngiadau

Cyfyngiadau i dir mynediad agored

Gall tir mynediad agored fod ar gau mewn rhai ardaloedd o bryd i'w gilydd - oherwydd rhesymau’n ymwneud â rheoli’r tir, cwympo coed, diogelwch y cyhoedd, atal tân neu gadwraeth. Os ydych yn ymweld â thir mynediad agored, mae'n bwysig cymryd sylw o wybodaeth a ddarparwyd neu arwyddion sy'n dangos bod tir ar gau. Mae gan y Côd Cefn Gwlad gyngor defnyddiol i'ch helpu i barchu, diogelu a mwynhau cefn gwlad, ac i gael y gorau allan o'ch ymweliad.

Cyfyngiadau

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn caniatáu defnyddio cyfyngiadau mynediad ar dir mynediad CGHT. Ceir gwahanol ffurfiau o gyfyngiadau. Dyma enghreifftiau:

 • Gwahardd cŵn
 • Sicrhau bod pobl yn cadw at lwybrau llinol penodol
 • Mynnu bod pobl yn cael mynediad mewn mannau penodedig yn unig
 • Gosod cyfyngiadau penodol ar yr hyn y gellir ei wneud pan fydd pobl ar y tir
 • Gwahardd mynediad cyhoeddus yn gyfan gwbl

Er mwyn symlrwydd, defnyddir y gair cyfyngiad yma i gyfeirio at gyfyngiadau a gwaharddiadau o bob math.

Gellir cyflwyno cyfyngiadau mewn tair gwahanol ffordd:

 • Yn ôl disgresiwn perchennog y tir neu denant
 • Yn ôl disgresiwn yr awdurdod perthnasol ar gais gan rywun â buddiant cyfreithiol
 • Yn ôl disgresiwn yr awdurdod perthnasol heb i gais gael ei wneud

Mae’r mathau o gyfyngiadau yn cael eu disgrifio isod. Mae’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol yn unig i dir mynediad CGHT. Nid yw unrhyw un ohonynt yn effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus neu ar dir lle ceir mynediad i’r cyhoedd dan offerynnau cyfreithiol eraill (h.y. tir Adran 15).

Eglurhad o Ddarpariaethau’r Ddeddf

 • Mae Adran 22 yn caniatáu i’r unigolyn sydd â hawl i gyfyngu ar y defnydd o hawliau Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy yn ôl y disgresiwn hwn am hyd at 28 diwrnod ym mhob blwyddyn galendr
 • Adran 23 (1) rhoi'r tirfeddiannwr (ond nid unrhyw denant) y pŵer i wahardd pob cŵn o rostiroedd a ddefnyddir ar gyfer bridio a saethu grugieir. Mae'r cyfnod o waharddiad am fwy na 5 mlynedd
 • Adran 23 (1) yn galluogi perchen-feddiannydd neu denant (ond nid y perchennog tir dan denantiaeth) i wahardd pob cŵn o gaeau neu lociau sydd eu hangen ar gyfer wyna. Yn y cyd-destun hwn, mae 'cae neu lloc' Gall fod yn ddim mwy na 15 hectar. Gall cŵn yn cael eu gwahardd am un cyfnod yn unig, o ddim mwy na chwe wythnos, mewn unrhyw flwyddyn galendr
 • Adran 24 Dibenion Rheoli Tir
 • Adran 25 (1)(a) er mwyn osgoi'r risg o dân pan fydd amodau yn eithriadol
 • Adran 25 (1)(a) er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd

Nid yw ein heithriadau na’n cyfyngiadau yn effeithio ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus oni nodir i’r gwrthwyneb.

Tir Eithriedig Dros Dro yw tir mynediad sy’n cael ei gyfrif fel tir eithriedig dan Atodlen 1, Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy, oherwydd rhesymau ddatblygu ac y disgwylir iddo ddod yn dir mynediad eto unwaith y bydd y datblygiad wedi ei gwblhau e.e. fferm wynt.

Gwybodaeth am Canllawiau Tir a Eithrir

Cysylltwch

Map o dir agored

Mae'r map isod yn dangos gwybodaeth am ble y mae rheoliadau a wnaed o dan gyfyngiadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu Mynediad) (Cymru) 2003 mewn grym).  Mae hefyd yn bosibl gweld lle byddant yn berthnasol yn y dyfodol ynghyd â gwybodaeth am ein app, 'Lleoedd i Fynd'.

Diweddarwyd ddiwethaf