Cadwyn Gyflenwi Biomas

Gwybodaeth ar ‘feini prawf tir’ tanwydd coed newydd a’r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI)

Ar 5 Gorffennaf 2015, daeth ‘meini prawf tir’ tanwydd coed a amlinellwyd yn Safon Pren ar gyfer Gwres a Thrydan i rym. Mae gofynion y Safon Pren wedi cael eu trawsosod yn uniongyrchol i’r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI) felly maent yn berthnasol i’r rhai a gofrestrwyd ar y Rhestr o Gyflenwyr Biomas (BSL). Mae’r BSL yn darparu ffordd syml i gyfranogwyr RHI ddangos fod eu tanwydd yn cydymffurfio â safonau RHI. Er mwyn i danwydd/danwyddau gael eu hawdurdodi/neu barhau i gael eu hawdurdodi gan BSL rhaid i gyflenwyr yr effeithir arnynt gymryd camau i ddangos eu bod yn cydymffurfio â’r meini prawf tir.

Darperir yr wybodaeth hon i gefnogi ein partneriaid yn y sectorau tanwydd pren a biomas. Fodd bynnag, sylwer ar y canlynol:

  • Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwerthu pren cynradd ardystiedig Forest Stewardship Council® FSC® / PEFC a chynhyrchion pren a gynaeafwyd o Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Ein côd drwyddedu yw Forest Stewardship Council® FSC – C115912
  • Mae rhywfaint o hwn wedyn yn cael ei newid yn fiomas gan gynhyrchwyr eraill yn y gadwyn gyflenwi. Nid ydym yn gwerthu biomas yn uniongyrchol ac felly nid ydym wedi ein cofrestru ar y Rhestr Cyflenwyr Biomas
  • Nid ydym yn gallu ymateb i unrhyw ymholiadau ar y mater hwn – rhoddir manylion cysylltu ar gyfer sefydliadau perthnasol isod

Rhagor o wybodaeth

Rhestr Cyflenwyr Biomas (BSL): Mae’r rhestr hon yn rhoi cyngor a chymorth mewn perthynas â’r broses awdurdodi i’r Rhestr Cyflenwyr Biomas. Mae hefyd yn rhoi cyfarwyddyd a gwybodaeth am feini prawf GHG, canllawiau brandio BSL, ac ymholiadau technegol gan gyflenwyr tanwydd cofrestredig BSL.

Pwynt Arbenigedd Canolog ar Bren (CPET): mae’n cynnig cymorth i gyflenwyr a chynhyrchwyr tanwydd pren ar sut y gallant gydymffurfio â meini prawf tir tanwydd pren a amlinellir yn y Safon Pren. Mae CPET yn darparu gwybodaeth a chyfarwyddyd ar Bolisi Caffael Pren y DU (TPP).

Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan (Ofgem): mae’n gallu helpu i ateb ymholiadau mewn perthynas â’r broses ymgeisio RHI. Mae Ofgem hefyd yn darparu cyngor ar ymholiadau cysylltiedig â dosbarthu tanwydd.

Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC): dyma adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am strategaeth a pholisi cyffredinol ynni a newid hinsawdd, gan gynnwys gwres a thrydan adnewyddadwy.