Paratoi eich cartref, eich busnes neu eich fferm am lifogydd

Gweld eich risg llifogydd

Gweld eich risg llifogydd yn ôl côd post i wirio a ydy eich eiddio mewn pergyl o lifogydd. 

Gallwch hefyd weld eich risg llifogydd ar fap

Rhybuddion llifogydd

Byddwch yn ymwybodol o lifogydd yn eich ardal trwy gadw llygad ar lefel y dŵr a rhagolygon y tywydd.

Cewch hefyd gofrestru ar-lein am rybuddion llifogydd. Gallai hyn roi amser i chi amddiffyn eich cartref a symud da byw neu beiriannau.

Rydym yn defnyddio tri math o rybuddion ar ein map llifogydd byw er mwyn eich helpu i baratoi am lifogydd ac i weithredu:

Llifogydd

llifogydd - byddwch yn barod

Byddwch yn Barod. Mae llifogydd yn bosibl.

Rhybudd llifogydd

Rhybudd llifogydd

Disgwyl llifogydd. Mae angen gweithredu ar unwaith.

 • Symudwch deulu, anifeiliaid anwes ac eitemau gwerthfawr i fan diogel
 • Diffoddwch gyflenwadau nwy, trydan a dŵr os yw’n ddiogel i wneud hynny
 • Rhowch offer diogelu rhag llifogydd yn eu lle

Rhybudd Llifogydd Difrifol

Rhybudd llifogydd difrifol

Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.

Beth ddylech chi ei wneud:

 • Arhoswch mewn man diogel a sicrhewch fod gennych chi fodd o ddianc
 • Byddwch yn barod i adael eich cartref
 • Cydweithredwch â’r gwasanaethau brys
 • Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl enbyd

Cynlluniau llifogydd

Gall cynllun llifogydd eich helpu i baratoi at lifogydd a lleihau’r effaith bosibl. Gall hefyd helpu â’r broses adfer.

Argraffwch a llenwch eich cynllun llifogydd eich hun gan ddefnyddio un o’n templedi:

Neu defnyddiwch y rhestr wirio hon i lunio eich cynllun eich hun:

Sicrhewch eich bod yn gwybod gyda phwy i gysylltu a sut:

 • cytunwch ar le y byddwch yn mynd a sut i gysylltu â'ch gilydd
 • gwiriwch gyda'ch cyngor a ganiateir anifeiliaid anwes mewn canolfannau argyfwng
 • cadwch restr o'ch holl gysylltiadau pwysig wrth law

Cadwch eitemau personol, megis albymau lluniau a phethau gwerthfawr, mewn man diogel:

 • peidiwch ag aros am lifogydd i'w symud gan y gallai hynny fod yn rhy hwyr ac yn rhy beryglus

Ystyriwch yr hyn y byddai angen ei symud i fan diogel yn ystod llifogydd:

 • eich anifeiliaid anwes
 • ceir
 • dodrefn
 • offer trydanol

Ystyriwch bwy y gallech ei holi am gymorth neu a allech chi gynnig cymorth i ffrindiau, teulu neu gymdogion bregus?

Rhagofalon ychwanegol ar gyfer ffermydd a thir amaethyddol

Gallai eich tir fod mewn perygl o lifogydd hyd yn oed os na fydd eich tŷ mewn perygl. Sicrhewch fod gennych gynllun llifogydd a rhannwch ef â'r holl staff fel eu bod yn gyfarwydd ag ef. Cadwch eich cynllun mewn man diogel a hawdd ei gyrraedd.

Dylai eich cynllun llifogydd gynnwys yr holl bwyntiau a dylai hefyd ystyried gwneud y canlynol:

 • nodi caeau ar dir uwch lle y gellir symud da byw i rywle diogel
 • nodi stoc/peiriannau/adnoddau y gellir eu symud yn hawdd oddi ar y fferm er mwyn atal colled neu ddifrod
 • nodi unrhyw gemegion/tanwyddau ar y fferm a allai halogi dŵr llifogydd a sut y gellid eu symud i rywle diogel yn ystod llifogydd
 • ystyried sut y byddwch yn rhoi gwybod i'r staff am lifogydd sydd ar ddod a sut y gallai'r staff eich helpu i baratoi
 • creu cynllun wrth gefn gyda chyflenwyr i sicrhau parhad y busnes er mwyn lleihau colledion ariannol
 • ystyried prynu stôr o ddeunyddiau defnyddiol y gellir eu defnyddio yn ystod llifogydd, h.y. bagiau tywod er mwyn atal dŵr rhag mynd i mewn i ysguboriau/siediau, pren haenog i ddiogelu ffenestri a gwelyau gwellt i godi'r stoc/offer uwchlaw lefel y dŵr llifogydd

Cyngor i leihau'r tebygolrwydd o lifogydd ar fferm:

 • ystyriwch greu pyllau o ddŵr ffo neu faglau gwaddod ar y fferm er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o lifogydd
 • ceisiwch beidio â chyfeirio dŵr ffo tuag at ffyrdd a chyrsiau dŵr
 • gollyngwch ddŵr to i mewn i bantiau a/neu ffosydd cerrig o amgylch y fferm er mwyn arafu'r dŵr ac ail-lenwi dŵr daear
 • rhyddhewch y pridd i adael arwyneb garw ar ôl cynaeafu er mwyn galluogi mwy o ddŵr i dreiddio i mewn yn hytrach na ffoi o'r tir
 • symudwch eich stoc pan fydd y priddoedd yn wlyb mewn caeau uchel eu risg
 • defnyddiwch deiars pwysau tir isel er mwyn lleihau'r cywasgiad pridd

Pecyn llifogydd

Paratowch becyn llifogydd sy'n cynnwys eitemau hanfodol a chadwch ef gerllaw. Dylai hwn gynnwys:

 • copïau o ddogfennau eich yswiriant cartref
 • rhestr o rifau ffôn pwysig.
 • fflach gyda batris sbâr.
 • radio troi gyda batris
 • dillad a blancedi cynnes a gwrth-ddŵr.
 • pecyn cymorth cyntaf a meddyginiaeth presgripsiwn.
 • potel o ddŵr a bwyd nad yw'n ddarfodus.
 • bwyd babanod ac eitemau gofal babanod.

Cadwch restr o rifau ffôn pwysig yn eich pecyn llifogydd. Dylai'r rhain gynnwys:

 • Rhybuddion Llifogydd 0345 988 1188
 • Llinell gymorth brys yr awdurdod lleol
 • rhif 24 awr eich cwmni yswiriant a'ch rhif polisi
 • amledd yr orsaf radio leol ar gyfer newyddion a'r tywydd
 • teulu a chymdogion
 • rhifau ffôn gwaith
 • meddygfa
 • gorsaf heddlu leol
 • milfeddyg/cwt ci/cathdy
 • gwesty lleol
 • cyflenwr nwy a'r rhif ar y mesurydd
 • cyflenwr trydan a'r rhif ar y mesurydd
 • cyflenwr dŵr a'r rhif ar y mesurydd
 • trydanwr
 • plymwr
 • adeiladwr

Yswiriant

 • Cadarnhewch fod gennych yswiriant priodol ar gyfer llifogydd.
 • Sicrhewch eich bod yn gwybod a yw'r polisi'n darparu eitemau newydd am rai hen ac a oes ganddo gyfyngiad ar atgyweiriadau.
 • Peidiwch â thanbrisio gwerth eich cynnwys.

Mae Cynllun Flood Re yn helpu preswylwyr mewn ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd i ddod o hyd i yswiriant cartref fforddiadwy – gofynnwch i'ch yswiriwr presennol a yw eich cartref yn gymwys.

Offer amddiffyn rhag llifogydd

Gallwch roi offer diogelu eiddo rhag llifogydd mewn lle os yw eich eiddo mewn perygl o ddioddef llifogydd, neu fel rhan o'r gwaith atgyweirio os yw llifogydd eisoes wedi effeithio arnoch.

Mae CIRIA (Cymdeithas Ymchwilio a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu) wedi cynhyrchu canllaw rhad ac am ddim ar gyfer cartrefi a busnesau, yn dilyn eu cod ymarfer C790. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar wneud eich eiddo yn fwy gwydn i wrthsefyll llifogydd.

Llawrfyrddau

Gellir gosod y rhain ar eich drysau a ffenestri wrth baratoi am lifogydd. Yna, dylid eu symud a'u storio mewn man hawdd ei gyrraedd fel y gallwch eu defnyddio eto os bydd angen.

Gorchudd plastig er mwyn selio briciau aer

Gall y rhain atal dŵr llifogydd rhag dod i mewn trwy eich briciau aer.

Bagiau tywod

Mae'n bosibl y bydd gan eich awdurdod lleol fagiau tywod yn barod i'w dosbarthu pan fydd llifogydd, ond ei flaenoriaeth yw gwarchod y cyhoedd yn gyffredinol. Dylech wirio gyda'ch awdurdod lleol ymlaen llaw er mwyn canfod beth yw eu polisi a ph'un a oes unrhyw dâl am y gwasanaeth.

Os na fydd eich awdurdod lleol yn cyflenwi bagiau tywod, cewch brynu eich cyflenwad eich hun o siopau DIY a masnachwyr adeiladu.

Cewch hefyd wneud gwaith gwella'r cartref a fydd yn ei gwneud yn haws ac yn rhatach i lanhau ar ôl llifogydd.

Trafodwch y rhain gyda'ch unionwr colled a'ch adeiladwr:

 • gosodwch deiliau ceramig ar eich llawr gwaelod a defnyddiwch rygiau yn lle carpedi sefydlog
 • codwch uchder y socedi trydan o leiaf 1.5 metr uwchlaw lefel y llawr gwaelod
 • defnyddiwch blaster calch yn hytrach na gypswm ar y waliau
 • gosodwch geginau plastig neu ddur gwrthstaen yn hytrach na rhai bwrdd sglodion neu gosodwch unedau rhydd-sefyll y gellir eu symud
 • gosodwch unrhyw rannau o system wresogi neu awyru, megis boeler, i fyny'r grisiau neu ymhell uwchlaw'r llawr gwaelod
 • gosodwch falfiau un cyfeiriad ar bob draen a phibell mynediad dŵr
 • gosodwch fframiau synthetig ar y ffenestri a'r drysau yn lle rhai pren gan eu bod yn haws eu glanhau

Yr hyn i'w wneud yn ystod ac ar ôl llifogydd

Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o'r hyn i'w wneud yn ystod ac ar ôl llifogydd.

Rhagor o wybodaeth a chyngor

Mae’r holl wybodaeth sydd gennym ynglŷn â sut i baratoi at lifogydd ar gael i’w hargraffu:

Manylion gwefannau a sefydliadau eraill sy’n gallu cynnig cymorth a chefnogaeth:

Diweddarwyd ddiwethaf