Cynlluniau rheoli basn afon 2022-2027: ardaloedd gwarchodedig

Mae nifer sylweddol o gyrff dŵr yng Nghymru wedi’u dynodi fel Ardaloedd Gwarchodedig.  Mae’r ardaloedd hyn yn bwysig ar gyfer cadwraeth bywyd gwyllt, cyflenwad o ddŵr yfed, cynaeafu pysgod cregyn ac ymdrochi.

Fel sy’n ofynnol gan Ran 3, 10 Rheoliadau’r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017 rydym yn cadw Cofrestr o Ardaloedd Gwarchodedig ar gyfer Ardaloedd Basn Afon Dyfrdwy a Gorllewin Cymru. Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n cynnal y gofrestr ar gyfer Ardal Basn Afon Hafren.

Cymerwyd pob gofal i ddarparu enwau Cymraeg arferedig safleoedd gwarchodedig, ond nid yw’r rhestr hon yn un awdurdodol.

Diweddarwyd ddiwethaf