Blaenoriaethau Tystiolaeth Forol ac Arfordirol

Dylid gwneud ceisiadau am adroddiadau sydd wedi eu marcio ** drwy ebostio library@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae’r adroddiadau tystiolaeth a restrir isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyfres CNC - rhif yradroddiad  Cyfres CNC - teitl  adroddiad a thystiolaeth
 4 Monitro'r dolffin trwyn potel a'r llamhidydd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion a Phen Llŷn a'r Sarnau 2011 - 2013 
5 Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim, 2013
26  Asesu manteision economaidd-gymdeithasol ardaloedd morol sy'n cael eu gwarchod 
35 Proses ar gyfer gweithredu Dull Ecosystem o reoli pysgodfeydd yng Nghymru: adolygiad o lenyddiaeth
36 Y Dull Ecosystem ar waith: astudiaethau achos byd-eang, arfer dda a gwersi a ddysgwyd
49  Atgynhyrchiad a chysylltedd riffiau Sabellaria alveolata yng Nghymru
50 Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2014
55 Monitro ACA rhynglanwol Zostera noltii yn Angle Bay, ACA Morol Sir Benfro, 2013 
58  Monitro rhynglanwol, ACA Pen Llyn a'r Sarnau Awst 2013
59 Monitro rhynglanwol riffiau creigiog ACA Morol Sir Benfro. Tueddiadau poblogaeth rhywogaethau penodol 2005 i 2014 
63 Crynodeb asesiad nodweddion ACA rhynglanwol Cymru 2004-2017
64 Monitro ACA Rhynglanwol y Zostera marina ym Mhorth Dinllaen, ACA Pen Llŷn a'r Sarnau, 2016 
65 Cyfrifiad o niferoedd magu'r morlo llwyd, Ynys Sgomer 2014 
66 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2014
67 Arolwg amrywiaeth noethdagellogion ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2014 
68 Parth Cadwraeth Morol Sgomer. Dosbarthiad ac amlder Zostera marina yn North Haven 2014 
69 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2014 
70 Adroddiad blynyddol gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2013 
71 Adroddiad Morloi Sgomer 2013 
72 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2013 
75  Monitro rhynglanwol ACA ledled Cymru, ACA Pen Llyn a'r Sarnau Awst 2014
80 Asesiad morwedd cenedlaethol ar gyfer Gymru
81  Effeithiau cloddio am abwyd ar y Gann: Adolygiad o dystiolaeth
82  Canllawiau er gwybodaeth ar gyfer gofynion nodweddu safleoedd mamaliaid morol ar safleoedd ynni tonnau a ffrydiau llanwol yng Nghymru 
83  ** Adroddiad ar ddata dyfnforol a gasglwyd ac a goladwyd gan CCGC/CNC rhwng 2011 a 2014
144 Dadansoddiad o ddata System Monitro Llongau'r Glannau o longau cregyn bylchog fu'n pysgota yn nyfroedd Cymru rhwng 2012 a 2015 
147  Cyfrifiad o niferoedd magu'r morlo llwyd Ynys Sgomer 2015 
148 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2015
149 Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2015 
150  Modelu sensitifrwydd cynefinoedd gwely'r môr i effeithiau pysgota cyfunol 
155  Tueddiadau tymhorol a ffenoleg yn niferoedd y morloi llwyd (Halichoerus grypus) ifanc ym Mhenrhyn Marloes, Cymru
156  Ffenoleg bwrw lloi morloi llwyd ar Ynys Dewi, Sir Benfro 
158  Dosbarthiad a niferoedd Echinus esculentus a rhywogaethau dethol o'r seren fôr ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2015 
159 Arolwg o amrywiaeth sbyngau ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2015 
161  Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2015
191

Monitro Dolffiniaid Trwyn Potel ym Mae Ceredigion 2014 - 2016

Appendix 2

194  Cyfrifiad o niferoedd magu morloi llwyd Ynys Sgomer 2016
195 Arolwg o forloi llwyd ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer, Penrhyn Marloes 1992-2016
196  Arolwg cregyn bylchog Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2016
197 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2016 
198  Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2016
205  Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2016 
206 Dadansoddiad CNC Gogledd Ynys Môn 2016 o fideos a delweddau llonydd o rywogaethau anfrodorol ymledol a Sabellaria
208 Cyngor er gwybodaeth ar gyfer datblygu canllawiau ar asesiadau modelu niferol prosesau ffisegol morol, arfordirol ac aberol
215 Arolwg Modiolus Rhiannon CNC 2015: dadansoddiad o fideos a delweddau llonydd
217 Tueddiadau tymhorol a ffenoleg yn niferoedd morloi llwyd (Halichoerus grypus) ifanc ynys Sgomer 
226 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
227 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Caerfyrddin ac Aberoedd: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
228 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Cemlyn: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
229 Ardal Cadwraeth Arbennig Aber Dyfrdwy: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
231 Ardal Cadwraeth Arbennig Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
232 Ardal Cadwraeth Arbennig Y Fenai a Bae Conwy: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
233 Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
234 Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
235 Ardal Cadwraeth Arbennig Môr Hafren: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
243

Canllawiau ar Arferion Gorau ar gyfer Arolwg Llinell Sylfaen a Gofynion Monitro Prosesau Ffisegol Arfordirol a Morydol i hysbysu AEA o Brosiectau Datblygu Mawr

250 Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2017
251 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2017-18
252 Cyfrifiad o niferoedd magu'r morlo llwyd, Ynys Sgomer 2017
256 Arolwg blynyddol monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2017
261 Dolffiniaid Risso Ynys Enlli: Catalog Ffotograffau Adnabod
274 Cyfleusterau profi ynni’r llanw ac arolygon ac astudiaeth achos mamaliaid morol
280

EIRPHOT: Asesiad hanfodol o gronfa ddata lluniau adnabod morloi llwydion (Halichoerus grypus) Cymru

293

Cynhyrchiant a Dosbarthiad Lloi Morloi Llwyd (Halichoerus grypus) yng Ngogledd Cymru yn ystod 2017

301

Crynodeb monitro rhynglanwol ACA Afon Menai a Bae Colwyn, 2010 i 2017

308 Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru: Nodi cyfleoedd i gyflawni buddion amgylcheddol drwy ddatblygu cynllun
309 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Cemlyn / Cemlyn Bay : Asesiad dangosol wedi’i ddiweddaru o gyflwr nodweddion ar lefel safle Tachwedd 2018
321 Cyfrifiad Bridio Morlo Llwyd Ynys Sgomer 2018
322  Parth Cadwraeth Morol Sgomer Dosbarthu a Digonedd o Zostera marina yn Aberdaugleddau 2018
323 Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2018
324 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2018-19
325 Arolwg amrywiaeth noethdagellogion ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2018
345 Arolwg Monitro Hinsawdd Rhynglanwol Cymru MarClim 2018
350 Asesu sensitifrwydd nodweddion ACA ac AGA Morol Cymru i weithgareddau heb eu trwyddedu
351 Mapio Angori a Lansio Hamdden yng Nghymru
352 Datblygu dull o benderfynu dwysedd mynediad traed ar barth rhynglanwol Cymru
357 Cynorthwyo gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru: Gwella ecosystemau morol
358 Llamhidyddion Harbwr (Phocoena phocoena yn Lladin, Harbour Porpoise yn Saesneg) yn Tirio ar Arfordir Gorllewinol y Deyrnas Unedig
397 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morl Sgomer 2019-20
400

Parth Cadwraeth Morol Skomer - Dosbarthiad ac amlder Echinus esculentus a rhywogaethau dethol o sêr môr 2019

401

Canfyddiadau lluniau llonydd a fideo tanddwr o ardal o ddrymlinoedd oddi ar ogledd-orllewin Ynys Môn, Gorffennaf 2019

416

ACA Afon Menai a Bae Conwy, monitro clogfeini rhynglanwol a ysgubir gan y llanw, 2007-2019

417

Monitro glannau creigiog rhynglanwol ACA Morol Sir Benfro. Dadansoddi newidiadau a thueddiadau 2005 i 2019.

420 ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd, monitro pyllau glan môr Trevayne, 2015-2019
428

Amcangyfrif potensial dalfa garbon amgylchedd morol Cymru

435

Cyngor ar leoliadau lle gall mesurau Addasu Arfordirol effeithio ar Fynediad i’r Arfordir yn ystod oes y Cynlluniau Rheoli Traethlin

444

Adolygiad o wrthdrawiadau posibl rhwng dyfeisiau ffrwd lanw a chreaduriaid y môr

448

Arolygon acwstig tanddwr: Adolygiad o nodweddion y ffynhonnell, effeithiau ar rywogaethau morol, fframwaith rheoleiddio cyfredol ac argymhellion ar gyfer opsiynau rheoli posibl (PDF)

Lawrlwythwch mewn fformat Word

449

Ymchwilio i leoliad a dwyster palu am abwyd yng Nghymru

450

Effeithiau palu am abwyd ar y Gann: Dadansoddiad o Ddata Monitro

454

Asesu effaith Rhywogaethau Estron Goresgynnol morol allweddol ar nodweddion cynefin, pysgodfeydd a dyframaeth Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

455

Asesu effeithiau genweirio môr hamdden yng Nghymru

459

Asesiad Llwybrau Rhywogaethau Estron Goresgynnol Morol yng Nghymru

460

Parth Cadwraeth Morol Skomer - Arolwg Amrywiaeth Sbyngau 2019

467

MarClim Annual Welsh Intertidal Climate Monitoring Survey 2019

468

Skomer MCZ Commercial pot fishing activity mapping 1989 to 2019

528

Rumney Great Wharf Saltmarsh Restoration / Enhancement Feasibility and Preferred Option Studies

529

Adolygiad ac argymhellion ar gyfer asesu effaith sŵn sy'n aflonyddu ar famaliaid morol

535

Grey Seal Breeding Census Skomer Island 2020

552

Feasibility Study of Methods to Collect Data on the Spatial and Temporal Distribution of Diadromous Fish in Welsh Waters.

553

Acoustic tracking in Wales – designing a programme to evaluate Marine Renewable Energy impacts on Diadromous fish.

554

Restoring marine and coastal habitats in Wales: identifying spatial opportunities and benefits

556

Identifying areas of Welsh seabed potentially vulnerable to anchoring, mooring and launching

558 Asesiad o statws presennol yr wylan goesddu Rissa tridactyla yng Nghymru
563 Arolwg Monitro Hinsawdd Rhynglanwol Cymru MarClim 2020
573

Hand harvesting of seaweed: Evidence review to support sustainable management

575

Arolwg o Welyau Marchfisglod Posibl yng Ngogledd Orllewin Ynys Môn (2009 a 2010)

582

Monitro Ardaloedd Cadwraeth Arbennig rhynglanwol ledled Cymru, Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau 2015 - 2019

588

Cyfrifiad Bridio Morlo Llwyd Ynys Sgomer 2021

589

Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morl Sgomer 2021

590

Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2021

601

Arolwg Blynyddol Monitro Hinsawdd Rhynglanwol Cymru MarClim 2021

602

Adroddiad opsiynau rheoli cloddio am abwyd

603

Casgliad tystiolaeth cloddio am abwyd - adolygu methodoleg

606

Ffermio gwymon a charbon glas: adolygiad o dystiolaeth i gefnogi rheolaeth gynaliadwy yng Nghymru

624

Cyngor ar Brosesau Ffisegol ar gyfer Prosiectau Morol ac Arfordirol ar raddfa fach

630

Deall sut y gall rheoli rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru gyfrannu at warchod a gwella carbon glas

631

Potensial Carbon Glas y Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

633

Llythrennedd Morol yng Nghymru: Adroddiad Prif Ganfyddiadau

635

Ailddadansoddiad o amcangyfrifon hanesyddol o boblogaethau Pedrynnod Drycin Hydrobates pelagicus sy’n magu ar Ynys Sgogwm, Cymru

646

Toreithrwydd a Dosbarthiadau wedi'u Modelu ar gyfer Morfilod ac Adar y Môr yng Nghymru a'r Dyfroedd Cyfagos

652

Lythrennedd Morol yng Nghymru: Adroddiad Prif Ganfyddiadau

653

Cyfrifiad o Forloi Llwyd sy’n Magu, Ynys Sgomer 2022

654

Arolwg Amrywiaeth Noethdagellogion Parth Cadwraeth Morol Skomer 2022

655

Parth Cadwraeth Morol Sgomer, Arolwg o Gregyn Bylchog 2022

656

Parth Cadwraeth Morol Sgomer – Adroddiad Statws Prosiect, 2022

657

Adroddiad Blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2022/23

661

Amgylcheddau morol ac arfordirol a lles: crynodeb o’r sylfaen dystiolaeth

673

Ymchwilio i effaith safleoedd tirlenwi sydd ar yr arfordir ar nodweddion Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

713

Data tywydd a gasglwyd ar safleoedd twyni tywod yng Nghymru

747

Arolwg Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol o ardaloedd dethol o Aber Afon Dyfrdwy 2022

748

MarClim Arolwg Monitro Hinsawdd Rhynglanwol Blynyddol Cymru 2022

750

Cyfrifiad Bridio Morloi Llwyd ar Ynys Sgomer 2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf