Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyhoeddiadau, tystiolaeth ac ymchwil ar gynefinoedd dŵr croyw a daearol

Dylid gwneud ceisiadau am adroddiadau sydd wedi eu marcio ** drwy ebostio library@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfres CNC - rhif
adroddiad

Cyfres CNC - teitl  adroddiad a thystiolaeth
2 Gorsaf monitro Llyn Tegid 2013
8 Rheoli cadwraeth glaswelltiroedd sy'n gyfoethog o ran rhywogaethau, yng Nghwm Elan, Sir Faesyfed 
18 Rhestr o gynefinoedd perllan traddodiadol Cymru
24 Diffinio a mapio glaswelltir calaminaraidd yng nghanolbarth Cymru
27 Arolwg llynnoedd cynllun gweithredu bioamrywiaeth 2012-14 
28  Arolygon ecolegol o lynnoedd (Cymru) 2013
29 Asesiad o gyflwr wyth o ddyfroedd llonydd mewn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau)
42  Twyni tywod Pen-bre  gwerthusiad geomorffolegol ac opsiynau o ran adnewyddu'r twyni
43 Adroddiad trosolwg o waith adnewyddu twyni Cam 1 Cynffig
51 Asesiad o gyflwr ffisegol cynefinoedd a datblygiad camau adfer ar gyfer ACA Afon Gwy yng Nghymru 
61 **Arolwg o laswelltir Calaminaraidd yng Nghanolbarth Cymru
62 Gorsaf fonitro Llyn Tegid 2014
92 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Cynffig
93 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch
94 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Merthyr Mawr
95 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2014 
96 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Merthyr Mawr
97 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Cynffig
98 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Cynffig
99 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Merthyr Mawr Mawrth 2015 
100 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Cynffig Mawrth 2015
101 Arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2014
102 Arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2015: safle: parth 1 Dwyrain 
103 Arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2015: safle: parth 1 Gorllewin
104 Arolwg topograffig o Gam 3 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2015
135 Adolygiad o dystiolaeth o ewtroffiad mewn llynnoedd yng Nghymru
136 Arolwg, nodweddiad ac asesiad o gyflwr ffynhonnau sy'n llawn Palustriella H7220 ffynhonnau caregeiddiol gyda ffurfiad twffa (Cratoneurion).
138 Arolwg ac asesiad o rostir twyni H11 Calluna vulgaris-Carex arenaria 2014-15
140 Asesiad o gyflwr nodweddion poblogaeth ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid ar gyfer poblogaeth llysywod pendoll y nant, yr afon a'r môr 2014
143 Adroddiad arolwg o ddosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol Arfordir Tyddewi
145 Arolygon ecolegol llynnoedd Cymru 2015 
162 Cyngor ar asesu a monitro cynlluniau creu cynefinoedd arfordirol ac aberol
192 Asesiad o gyflwr Afon Teifi ac Afon Eden - ACA Cors Goch Trawsfynydd, gan ddefnyddio data arolwg cynefinoedd afon 2016 a chanllawiau monitro safonau cyffredin
203 Mapio maint glaswelltir metelaidd yn SoDdGA Mwyngloddfa Cwmystwyth
204 Arolygon ecolegol o lynnoedd Cymru 2016
207 Cyngor ar opsiynau ar gyfer rheoli twyni tywod er mwyn amddiffyn rhag llifogydd ac amddiffyn arfordirol cyfrol 1: prif adroddiad
225 Ardal Cadwraeth Arbennig glannau Môn: Cors heli  Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
230 Ardal Cadwraeth Arbennig Cynffig Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
296 Adroddiad Trosolwg Treialon Adfywiogi Twyni

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.