Cyhoeddiadau, tystiolaeth ac ymchwil ar gynefinoedd dŵr croyw a daearol

Dylid gwneud ceisiadau am adroddiadau sydd wedi eu marcio ** drwy ebostio library@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfres CNC - rhif adroddiad Cyfres CNC - teitl  adroddiad a thystiolaeth
2 Gorsaf monitro Llyn Tegid 2013
8 Rheoli cadwraeth glaswelltiroedd sy'n gyfoethog o ran rhywogaethau, yng Nghwm Elan, Sir Faesyfed 
18 Rhestr o gynefinoedd perllan traddodiadol Cymru
24 Diffinio a mapio glaswelltir calaminaraidd yng nghanolbarth Cymru
27 Arolwg llynnoedd cynllun gweithredu bioamrywiaeth 2012-14 
28  Arolygon ecolegol o lynnoedd (Cymru) 2013
29 Asesiad o gyflwr wyth o ddyfroedd llonydd mewn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau)
42  Twyni tywod Pen-bre  gwerthusiad geomorffolegol ac opsiynau o ran adnewyddu'r twyni
43 Adroddiad trosolwg o waith adnewyddu twyni Cam 1 Cynffig
51 Asesiad o gyflwr ffisegol cynefinoedd a datblygiad camau adfer ar gyfer ACA Afon Gwy yng Nghymru 
61 **Arolwg o laswelltir Calaminaraidd yng Nghanolbarth Cymru
62 Gorsaf fonitro Llyn Tegid 2014
92 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Cynffig
93 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch
94 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Merthyr Mawr
95 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2014 
96 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Merthyr Mawr
97 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Cynffig
98 Adroddiad arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Cynffig
99 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Merthyr Mawr Mawrth 2015 
100 Adroddiad arolwg topograffig o waith adnewyddu twyni Cynffig Mawrth 2015
101 Arolwg topograffig o Gam 1 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2014
102 Arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2015: safle: parth 1 Dwyrain 
103 Arolwg topograffig o Gam 2 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2015: safle: parth 1 Gorllewin
104 Arolwg topograffig o Gam 3 gwaith adnewyddu twyni Niwbwrch Mawrth 2015
135 Adolygiad o dystiolaeth o ewtroffiad mewn llynnoedd yng Nghymru
136 Arolwg, nodweddiad ac asesiad o gyflwr ffynhonnau sy'n llawn Palustriella H7220 ffynhonnau caregeiddiol gyda ffurfiad twffa (Cratoneurion).
138 Arolwg ac asesiad o rostir twyni H11 Calluna vulgaris-Carex arenaria 2014-15
140 Asesiad o gyflwr nodweddion poblogaeth ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid ar gyfer poblogaeth llysywod pendoll y nant, yr afon a'r môr 2014
143 Adroddiad arolwg o ddosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol Arfordir Tyddewi
145 Arolygon ecolegol llynnoedd Cymru 2015 
162 Cyngor ar asesu a monitro cynlluniau creu cynefinoedd arfordirol ac aberol
192 Asesiad o gyflwr Afon Teifi ac Afon Eden - ACA Cors Goch Trawsfynydd, gan ddefnyddio data arolwg cynefinoedd afon 2016 a chanllawiau monitro safonau cyffredin
203 Mapio maint glaswelltir metelaidd yn SoDdGA Mwyngloddfa Cwmystwyth
204 Arolygon ecolegol o lynnoedd Cymru 2016
207

Cyngor ar opsiynau ar gyfer rheoli twyni tywod er mwyn amddiffyn rhag llifogydd ac amddiffyn arfordirol cyfrol 1: prif adroddiad

Cyngor ar opsiynau ar gyfer rheoli twyni tywod er mwyn amddiffyn rhag llifogydd ac amddiffyn arfordirol cyfrol 2: Crynodebau Safle

225 Ardal Cadwraeth Arbennig glannau Môn: Cors heli  Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
230 Ardal Cadwraeth Arbennig Cynffig Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
257 Arolygon Ecolegol o Lynnoedd Cymru 2017
273

Cyngor ar Reoli Adnoddau Graean Bras Arfordirol yn Gynaliadwy

296 Adroddiad Trosolwg Treialon Adfywiogi Twyni
343 Arolygon Ecolegol o Lynnoedd Cymru 2018
608

Rhaglen waith ar gyfer glaswelltiroedd lled-naturiol yng Nghymru

664 Peilot ailarolygu Map Cynefinoedd Cymru – arolwg maes
696

Peilot ailarolygu Map Cynefinoedd Cymru – dadansoddiad

699

Rhaglen waith ar gyfer glaswelltiroedd lled-naturiol yng Nghymru – gwerthusiad o feysydd blaenoriaeth

Diweddarwyd ddiwethaf