Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd (PFRA)

Mae Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 yn gwneud y Gyfarwyddeb Llifogydd (Cyfarwyddeb 2007/60/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewropeaidd ar asesu a rheoli risgiau llifogydd) yn rhan o gyfraith y DU. Mae'n mynnu bod y canlynol yn cael eu hailadrodd ar gylch 6 blynedd:

 • Map ac adroddiad Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd, y dylid nodi Ardaloedd Perygl Llifogydd ohono
 • Mapiau perygl llifogydd a risgiau
 • Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd

Rydym bellach yn yr ail gylch gweithredu ac mae angen adolygu'r cynhyrchion hynny a grëwyd yn y cylch cyntaf, os yn briodol. Mae'r adolygiad hwn yn dechrau gyda'r Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd.

Yng nghylch 1, gwnaethpwyd penderfyniad gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru bryd hynny (Cyfoeth Naturiol Cymru bellach) i ddefnyddio eithriad a pheidio â chynhyrchu Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd ar gyfer prif afonydd, y môr a chronfeydd dŵr.

Roedd yn ofynnol i Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol baratoi Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd mewn perthynas â dŵr wyneb, cwrs dŵr cyffredin a risgiau llifogydd dŵr daear.

Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd (PFRA)

Rydym wedi llunio adroddiadau Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd ar gyfer tair Ardal Basn Afon, sy’n cynnwys pob ffynhonnell perygl llifogydd.

Mae’r tair Ardal Basn Afon yn cynnwys:

PFRA Hafren
PFRA Dyfrdwy
PFRA Gorllewin Cymru

Mae afon Hafren a Dyfrdwy yn cael eu rhannu yn ardaloedd basn afon gydag Asiantaeth yr amgylchedd.

Rydym wedi gwneud hyn drwy weithio gyda:

 • Llywodraeth Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol

Mae adroddiadau Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd yn adnabod yr ardaloedd hynny yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o ddioddef llifogydd o:

 • Brif afonydd
 • Cronfeydd dŵr
 • Y môr
 • Dŵr wyneb
 • Cyrsiau dŵr cyffredin
 • Dŵr daear

Mae hyn yn dechrau gydag asesiad (o 2011 ymlaen) o lifogydd sylweddol yn y gorffennol a effeithiodd ar Gymry, ac yna’n ystyried canlyniadau andwyol posibl llifogydd yn y dyfodol. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i nodi’r ardaloedd hynny yng Nghymru sydd â’r perygl mwyaf sylweddol o lifogydd.

Gelwir y rhain yn Ardaloedd Perygl Llifogydd. Y naw Ardal Perygl Llifogydd a’r cymunedau cysylltiedig yw:

Flood Risk Area Community included

Arfordir Gogledd Cymru

Rhyl

Bae Cinmel

Prestatyn

Towyn

Abergele

Sir y Fflint

Queensferry-Sandycroft-Manor Lane

Lache

Garden City ac Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

Cei Connah and Shotton

Wrecsam

Cefn-mawr - Acrefair

Gwynedd

Porthmadog

Y Friog

Pwllheli

Sir Fynwy

Y Fenni

Casnewydd

Y Maendy

Llyswyry

Dyffryn

Crindai

 

Caerdydd

Grangetown

Glan yr Afon

Treganna

Llaneirwg

Y Rhath

Cymoedd De Cymru

Rhondda

Treorci

Merthyr Tudful

Troedyrhiw

Treherbert

Bae Abertawe

Port Talbot

Llansawel

Castell-nedd

Abertawe

Llanelli

Byddwn nawr yn dechrau ar y gwaith o baratoi mapiau peryglon llifogydd a risg llifogydd ar gyfer yr Ardaloedd Perygl Llifogydd a nodwyd gennym, erbyn 22 Rhagfyr 2019. Y cam olaf i gwblhau ail gylch y Gyfarwyddeb Llifogydd fydd paratoi Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd erbyn 22 Rhagfyr 2021.

Gam mai dyma’r tro cyntaf y bydd Asesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd wedi’u cwblhau yng Nghymru, byddwn yn canolbwyntio ar gydweithio ar draws Awdurdodau Rheoli Risg er mwyn rheoli perygl llifogydd yn well ledled Cymru.

Ar ddiwedd 2017, cynhaliodd y 22 Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yng Nghymru adolygiad o'u Hasesiadau Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd a chrëwyd Atodiad i'w hadroddiadau cylch 1.

Atodiau cyhoeddedig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Caerdydd

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – nid yw'r ddolen ar gael ar hyn o bryd

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Mynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – nid yw'r ddolen ar gael ar hyn o bryd

Diweddarwyd ddiwethaf