Mae cynlluniau rheoli perygl llifogydd yn nodi sut y byddwn yn rheoli perygl llifogydd mewn ardaloedd allweddol ledled Cymru dros y chwe blynedd nesaf.

Mae’r cynlluniau’n egluro’r blaenoriaethau a’r camau gweithredu yr ydym yn eu cynnig i reoli’r perygl o lifogydd ar lefel genedlaethol a lleol. Maen nhw hefyd yn ystyried sut y mae angen inni addasu a lliniaru yn erbyn newid hinsawdd.

Trosolwg cenedlaethol

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cenedlaethol

Cynllun perygl llifogydd yn ôl ardal

Canolbarth Cymru 

Gogledd Ddwyrain Cymru

Gogledd Orllewin Cymru

Canolbarth De Cymru

De Ddwyrain Cymru

De Orllewin Cymru

Asesiadau Amgylcheddol

Rydym wedi cynnal asesiadau amgylcheddol i sicrhau bod effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys effeithiau cymdeithasol a diwylliannol, yn cael eu hystyried fel rhan o’n cynlluniau. 

Mae’r atodiadau a restrir isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Asesiad Amgylcheddol Strategol — Adroddiad Amgylcheddol

Atodiad E: Mesurau Lleol Canolbarth Cymru

Atodiad F: Mesurau Lleol Gogledd-ddwyrain Cymru

Atodiad G: Mesurau Lleol Gogledd-orllewin Cymru

Atodiad H: Mesurau Lleol Canol De Cymru

Atodiad I: Mesurau Lleol De-ddwyrain Cymru

Atodiad J: Mesurau Lleol De-orllewin Cymru

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Datganiad o Fanylion

Sut mae’r cynlluniau’n cael eu datblygu

Cafodd y cynlluniau diweddaraf eu cynhyrchu yn unol â gofynion Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009).

Maent yn cynnwys y perygl o lifogydd o afonydd, o gronfeydd dŵr ac o’r môr. Yr Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol sy’n arwain ar lifogydd o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr llai. Maen nhw’n cyhoeddi eu strategaethau eu hunain ynglŷn â sut maen nhw’n ymdrin â’r math hwn o lifogydd yn eu hardal.

Mae’r cynlluniau wedi cael eu hadolygu gan yr awdurdodau llifogydd lleol arweiniol a sefydliadau perthnasol sy’n llunio’r cynlluniau rheoli basn afon wedi’u diweddaru.

Rydym hefyd wedi gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd i sicrhau ein bod yn gydgysylltiedig ar gyfer unrhyw ddalgylchoedd a rennir.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynlluniau drafft rhwng mis Mawrth 2023 a mis Mai 2023. Darllenwch y ddogfen yn crynhoi ymatebion i’r ymgynghoriad Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd.

Cynllun rheoli perygl llifogydd 2015 - 2021

Cyhoeddwyd y cynllun rheoli perygl llifogydd cyntaf ym mis Rhagfyr 2015.

Diweddarwyd ddiwethaf