Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’n golygu bod rhaid i ni wneud ein gwaith mewn ffordd gynaliadwy, a meddwl am yr effaith gall ein gwaith gael ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.

Rhaid i ni weithio gyda chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru i:

 • Gydweithio’n well
 • cynnwys pobl, gan adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau
 • edrych ar bethau yn yr hirdymor yn ogystal â chanolbwyntio ar y sefyllfa ar hyn o bryd
 • cymryd camau i geisio rhwystro problemau rhag gwaethygu - neu hyd yn oed eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf

Cewch wybod mwy am y ddeddf a pham fod ei angen arnom ar dudalen wefan Llywodraeth Cymru. Hefyd mae yna ffilm animeiddiedig fer sy’n esbonio’r effaith gadarnhaol y bydd yn ei gael ar bobl sy’n byw yng Nghymru.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r byrddau hyn wedi cael eu sefydlu fel rhan o’r Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn disodli Byrddau Gwasanaethau Lleol (LSB) oedd ar waith yn flaenorol.

Eu diben yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd drwy gydweithio i gyflawni’r nodau llesiant.

Ceir 19 o fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol a bydd 20 o Asesiadau Llesiant Lleol drafft yn cael eu llunio yn barod ar gyfer ymgynghori’n gyhoeddus yn eu cylch.

Aelodau Statudol pob un o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw:

 • Yr awdurdod lleol
 • Y Bwrdd Iechyd Lleol
 • Yr Awdurdod Tân ac Achub
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ychwanegol at yr aelodau statudol, bydd yr holl Fyrddau Gwasanaethau Lleol yn gwahodd y bobl ganlynol i gymryd rhan:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabliaid
 • Comisiynydd yr heddlu a throseddu
 • Ambell Wasanaeth Prawf
 • O leiaf un corff sy’n cynrychioli sefydliadau gwirfoddol perthnasol
 • Ymhellach, bydd Byrddau Gwasanaethau Lleol yn gallu gwahodd sefydliadau eraill yn y gwasanaethau cyhoeddus i gymryd rhan

Asesiadau o les lleol 

Mae pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) wedi cynnal asesiad o les yn eu hardal, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  a’i ganllawiau statudol ac anstatudol cysylltiedig.

Fe ddatblygwyd asesiadau o les lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) drwy ddefnyddio data a thystiolaeth gan amrywiaeth o bobl a sefydliadau. Mae yna 19 o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd yna 20 drafft  Asesiad o Les Lleol yn cael eu cynhyrchu ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae CNC yn aelod statudol o bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru. Rydym wedi cyflwyno data a thystiolaeth sydd gennym neu mae gennym fynediad iddo ar faterion adnoddau naturiol ac amgylcheddol, i gyfrannu at yr asesiadau drafft hyn.

Bellach rydym wedi cwblhau’r asesiadau terfynol o les lleol, ac mae’r tîm Partneriaethau Llywodraeth Lleol wedi cyhoeddi dolenni’r we ar ei gwefan. Cliciwch ar y ddolen isod i weld asesiadau lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus:  

http://gov.wales/topics/improvingservices/public-services-boards/?lang=en

Sylwadau ar asesiadau llesiant lleol drafft gan Gomisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Gallwch ddarllen sylwadau unigol Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar bob un o asesiadau llesiant drafft y 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Drafft o Ymgynghoriadau Cynlluniau Llesiant Lleol – Dwedwch Eich Barn Wrthym!

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am eich barn ar amcanion, nodau a chamau gweithredu a awgrymir yn eu cynlluniau drafft.  Os hoffech gyfrannu at ddatblygiad eu cynlluniau Llesiant  lleol, lle’r ydych yn byw, gweithio neu’n ymweld â, ewch i’r dolenni canlynol:  

 

Mae Cynllun Lles Lleol drafft Abertawe - cau 13 Chwefror 2018

Cynllun Llesiant Casnewydd 2018-23 – Drafft Ymgynghori - cau 18 Chwefror 2018

Cynllun Llesiant Drafft Gwynedd a Môn - cau 30 Mawrth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.