Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cefndir

Mae Horizon yn bwriadu datblygu gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.

Mae’r safle ar dir wrth ymyl yr hen Orsaf Bŵer Magnox Wylfa, sydd bellach yn cael ei datgomisiynu.

Nod Horizon yw dechrau cynhyrchu trydan yn Wylfa Newydd yng nghanol y 2020au - gydag isafswm cynhyrchu o 3100 MW - digon i roi pŵer i tua phum miliwn o gartrefi.

Ond cyn y gall unrhyw ran o hyn ddigwydd, mae sawl cam i’w cymryd o ran caniatâd cynllunio, trwydded safle niwclear a thrwyddedu amgylcheddol.

A dyma lle mae gan CNC, ymhlith eraill, rôl i’w chwarae.

Ein pwrpas yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio’n gynaliadwy.

Yn Wylfa Newydd, gwnawn hyn mewn tair ffordd:

  • Asesu dyluniad yr adweithyddion
  • Trwyddedu Amgylcheddol a Thrwyddedu Morol
  • Rhoi cyngor arbenigol i sefydliadau eraill ar y penderfyniadau y maent yn gorfod eu gwneud

Asesu dyluniad yr adweithyddion – Asesiad Dylunio Generig (GDA)

Mae dyluniad yr adweithydd a gynigir gan Horizon - yr Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch, neu ABWR - wedi cael cymeradwyaeth Asesiad Dylunio Generig (GDA) ym mis Rhagfyr 2017.

Mae rhaglen pedair blynedd fanwl, y bartneriaeth hon rhwng CNC, Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn ymchwilio ac yn asesu agweddau diogelwch, gwarchod yr amgylchedd a rheoli gwastraff ar gynlluniau adweithyddion.

Trwyddedu

Cyn y gall y datblygwr adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear yn Wylfa Newydd, maent angen cael sawl trwydded gennym.

Byddwn yn cynnal asesiad trylwyr o gynigion Horizon i weld a ydynt yn cynnwys digon o ddulliau diogelu i amddiffyn pobl a’r amgylchedd, cyn penderfynu a ddylid cyhoeddi'r trwyddedau neu wrthod y cais.

Rydym eisoes wedi rhoi rhai trwyddedau i warchod yr amgylchedd ar gyfer gwaith sydd eisoes wedi’i wneud, er enghraifft i ganiatáu torri coed cyfyngedig, i ddefnyddio chwynladdwr mewn modd rheoledig, gosod offer monitro mewn cyrsiau dŵr ac i gynnal ymchwiliadau ar waelod y môr.

Bydd Horizon yn rhoi ceisiadau manwl i ni am chwe phrif drwydded. Byddwn yn ymgynghori'n gyhoeddus ar bob un ohonynt. Sef:

Derbyniwyd yn Hydref 2017

  • Sylweddau Ymbelydrol – dangos sut y bydd Horizon yn gwarchod pobl a’r amgylchedd drwy leihau swm y gwastraff ymbelydrol y bydd yn ei gynhyrchu a’i ryddhau

Derbyniwyd 1 Mehefin 2018

Cynhaliwyd ymgynghoriad cychwynnol ar y ceisiadau hyn o 28 Mehefin i 6 Medi 2018. Rydym yn disgwyl cynnal ymgynghoriad pellach ar ein penderfyniad drafft yn ystod Gwanwyn 2019. Os byddwn yn cyrraedd penderfyniad drafft, disgwyliwn gynnal ymgynghoriad pellach yn ystod 2019. Noder nad yw penderfyniad drafft yn rhan o'r broses drwyddedu morol.

  • Gollwng Dŵr Adeiladu - i reoli a lleihau’r effaith o ddraeniad y safle a dŵr halogedig yn ystod y cyfnod adeiladu. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gollyngiadau dŵr glaw sy’n llifo a gollyngiadau o system garthffosiaeth
  • Trwyddedu morol - mae hyn yn ofynnol ar gyfer unrhyw waith sy'n golygu adeiladu, symud a gwaredu deunyddiau o dan y marc dŵr uchel. Mae hyn yn cynnwys nodweddion fel morgloddiau, cyfleuster i ddadlwytho cargo oddi ar longau (MOLF - cyfleuster dadlwytho morol) neu garthu morol
  • Gollwng dŵr wedi’i oeri - i leihau effaith amgylcheddol tynnu dŵr môr i oeri systemau'r safle ac o’i ollwng (yn gynhesach a gyda rhai cemegau) yn ôl i’r môr
  • Gosod hylosgiad - i sicrhau bod boeleri a generaduron wrth gefn mewn argyfwng â mesurau i warchod yr amgylchedd lleol

Disgwylir ar ddiwedd 2018

  • Tynnu – yn ystod y gwaith adeiladu, bydd angen i Horizon leihau lefelau dŵr daear trwy bwmpio dŵr o’r ddaear. O ganlyniad, byddant yn cyflwyno cais am drwydded tynnu er mwyn i ni allu ystyried yr effaith ar yr amgylchedd lleol

Cyngor Cynllunio

Mae ein rôl hefyd yn cynnwys rhoi cyngor arbenigol i sefydliadau eraill ar benderfyniadau y maent angen eu gwneud.

Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn penderfynu ar ganiatâd cynllunio ar gyfer yr orsaf bŵer newydd, a fydd hefyd yn cynnwys y prif ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â’r prosiect. Cyngor Sir Ynys Môn yw’r un sy’n gwneud penderfyniad ar gyfer y gwelliannau i’r A5025 o Wylfa i’r Fali a'r gweithgareddau paratoi a chlirio cynnar yn y safle.

Byddwn yn darparu cyngor arbenigol i’r sefydliadau hyn ar sut i ddiogelu a gwella’r amgylchedd ar sawl agwedd.

Cysylltwch â ni – am ragor o wybodaeth – wylfanewyddconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein rôl yn Wylfa Newydd PDF [371.3 KB]
Sut i ddweud eich dweud PDF [117.1 KB]
Cwestiynau Cyffredin PDF [197.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.