Y Rhaglen Ynni Gwynt

Mae Rhaglen Ynni Gwynt Cyfoeth Naturiol Cymru’n anelu at gynnwys datblygu ffermydd gwynt wrth reoli Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru’n gynaliadwy.

Mae’r Rhaglen Ynni Gwynt yn gweithio gyda Datblygwyr dewisol (Deiliaid Opsiynau) i gyflenwi cyfraniad arwyddocaol tuag at darged ynni gwyllt ar y tir Llywodraeth Cymru.

Prosiectau Egni Gwynt

Mae’r adran ganlynol yn darparu diweddariadau ar ddatblygiad pob Prosiect Ynni Gwynt o fis Hydref 2018.

Coedwig Clocaenog (27 tyrbin / hyd at 96MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Mae gwaith adeiladu prosiect ynni gwynt Coedwig Clocaenog yn dod yn ei flaen yn dda.  Mae’r gwaith o baratoi’r tir wedi ei gwblhau ar gyfer y rhan fwyaf o sylfeini’r tyrbinau a bellach mae naw tyrbin wedi eu hadeiladu’n llwyr.  Nawr mae’r ffocws yn troi at gloddio llwybrau’r ceblau.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Prosiect hwn ewch i dudalen prosiect Innogy Renewables UK Ltd 

Coedwig Dyfnant

Mae Coedwig Dyfnant o fewn Ardal Archwilio Strategol B Llywodraeth Cymru ac mae CNC yn adolygu'r Opsiwn gwag.

Nant y Moch

Mae Vattenfall wedi terfynu ei Gytundeb Opsiwn ar gyfer SSA D - Nant y Moch oherwydd heriau cynllunio prosiect ymarferol ar hyn o bryd. Mae Nant y Moch o fewn Ardal Chwilio Strategol D Llywodraeth Cymru ac mae CNC yn adolygu’r Opsiwn gwag. 

Coedwig Ddwyreiniol Brechfa

Mae Coedwig Ddwyreiniol Brechfa o fewn Ardal Archwilio Strategol G Llywodraeth Cymru ac mae ganddi gynllun egni artraeth sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio.

Mae CNC yn ystyried y ffordd orau o roi'r datblygiad hwn ar waith.

Gorllewin Coedwig Brechfa hyd at 28 tyrbin / 57.4MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Mae fferm wynt Gorllewin Coedwig Brechfa wedi'i hagor yn swyddogol bellach ac mae ganddi gynhwysedd o 57.4MW, sy'n cynhyrchu digon o ynni adnewyddadwy i bweru 38,800 o gartrefi Cymru bob blwyddyn ar gyfartaledd.

Dechreuodd Innogy y gwaith adeiladu lai na 2 flynedd yn ôl, ym mis Tachwedd 2016 ac mae'r prosiect wedi darparu cyfleoedd a buddsoddiad sylweddol i fusnesau lleol. Mae'n ddatblygiad gwerth £100 miliwn, gydag oddeutu £40 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru yn ystod y cyfnod adeiladu o 20 mis.

Lansiwyd Cronfa Fuddsoddi Gymunedol flynyddol gwerth £459,200 yn swyddogol a dyfarnwyd gwobrwyon cyntaf y gronfa i:

  • Neuadd Gymunedol Llanllawddog - £5000 ara gyfer diffibrilwyr;
  • Ysgol Gyfun Bro Myrddin - £55,000 dros gyfnod o 2 flynedd tuag at Lain Chwaraeon 3G

Mae'r cyfnod adeiladu yn dod i ben, gyda'r ffocws ar gwblhau gwaith adfer ar draws y safle. Bydd Innogy yn cyflawni'r Cynllun Rheoli Cynefin yn ystod oes y prosiect ac mae CNC yn gweithio'n agos ag Innogy er mwyn trefnu Les Weithredol am 25 mlynedd.

Darn arall o newyddion yw bod Fferm Wynt Coedwig Brechfa wedi derbyn gwobr ‘Prosiect Ynni Adnewyddadwy’r Flwyddyn' Gwobrau Busnes Gwyrdd yn ddiweddar. Yn ogystal â hyn, enillodd CNC wobr arian yn y gwobrau Green Apple am yr Amgylchedd Adeiledig a Threftadaeth Bensaernïol, a’r categori 'Adeiladau Hardd', am bont droed dros Afon Pib, a adeiladwyd gan Innogy fel rhan o'r Fferm Wynt.

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn, ewch i’r dudalen prosiect yn Innogy Renewables UK

Pen y Cymoedd (76 tyrbin / 228MW)

Mae fferm wynt ar y tir fwyaf Cymru bellach yn llawn weithredol. Mae Cyfoeth Naturiol, Cymru’n gweithio’n agos gyda phersonél Vattenfall ar y safle i gwblhau ailosodiad a dod i gytundeb ar y cyfnod prydles weithredol o 25 mlynedd. Mae Pen y Cymoedd yn disgwyl cynhyrchu digon o ynni yn flynyddol i ateb gofynion trydan dros 188,000 o gartrefi’r DU, a bydd mwy na digon i gyfarfod â galw domestig awdurdodau lleol cyfagos Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot. Dros gyfnod bywyd y prosiect, fe ddisgwylir arbed 6.4 miliwn tunnel o CO2.

Mae Vattenfall hefyd yn adeiladu cynllun storio batri ar y safle. Bydd y system 22 MW – y credir mai hwn ydy’r prosiect batri a fferm wynt ar un safle fwyaf o’i fath yn y DU – yn darparu gwasanaeth dibynadwyedd grid ymateb cyflym i’r Grid Cenedlaethol, a elwir yn Ymateb Amledd Manylach.

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r safle ac i weld rhywfaint o’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni, mae rhywfaint o ffilm o'r awyr o Ben y Cymoedd ar gael i'w weld.

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi’i sefydlu i weinyddu’r Gronfa Gymunedol. Ceir mwy o wybodaeth yma: https://penycymoeddcic.cymru/home/.

Er bod caniatâd mynediad cyhoeddus yn dal mewn grym o fewn ardal y goedwig, gofynnir i gerddwyr a beicwyr mynydd gadw golwg allan am arolygwyr, arwyddion a hysbysfyrddau sy’n cyfleu gwybodaeth ynglŷn â gweithgarwch ar y safle. Gellir cael hyd i’r ardaloedd gwaith ar y map diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth ar y Prosiect hwn, ewch i dudalen Vattenfall Project.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Rhaglen neu Brosiectau Ynni Gwynt e-bostiwch: commdevteam@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf