Cyfuno ac adolygu trwydded amgylcheddol ar gyfer ffatri Byrddau Gronynnau'r 'Kronospan' Waun

Cefndir

Mae Kronospan Limited wedi bod yn gweithredu ffatri gweithgynhyrchu byrddau gronynnau a byrddau ffeibr dwysedd canolig (MDF) yn y Waun, Gogledd Cymru, ers blynyddoedd lawer. Mae'r gweithgareddau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu'r byrddau wedi gofyn am sawl trwydded amgylcheddol i reoli lefelau'r allyriadau a allai fod yn niweidiol o ganlyniad i'r gweithgareddau ac i sicrhau bod y technegau a ddefnyddir yn unol â datblygiadau technegol a safonau'r diwydiant. Gelwir y safonau hyn yn ‘Dechnegau Gorau sydd ar Gael’.

Mae’r gweithgareddau yn y Weithfa (y safle) sy’n cael eu rheoleiddio gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016 wedi bod yn destun amryw gyfarwyddiadau gan y llywodraeth. Yn fwyaf nodedig oedd y cyfarwyddyd cyntaf yn 2003, a oedd yn rhannu’r gwaith rheoleiddio hwnnw rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (sydd bellach yn rhan o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)).

Ym mis Mawrth 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfarwyddyd pellach (‘Cyfarwyddyd 2018’) a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i CNC gyfuno’r ddwy drwydded bresennol ar gyfer y safle yn un, ac yna gyflawni’r holl swyddogaethau rheoleiddio mewn perthynas â’r drwydded honno.

Bydd hyn yn ei hanfod yn ‘normaleiddio’ gwaith rheoleiddio ar y safle, yn yr ystyr y bydd yr holl weithgareddau perthnasol yn cael eu rheoleiddio gan un rheoleiddiwr amgylcheddol, sef CNC. Ar ôl i'r drwydded gyfunol gael ei dyroddi, ni fydd Cyngor Wrecsam bellach yn rheoleiddio gweithgareddau ar y safle, ac ni fyddant bellach yn destun Cyfarwyddyd Gweinidogol.

Amrywio a chyfuno trwydded ddrafft 

Mae CNC wedi cwblhau'r gwaith o amrywio a chyfuno trwyddedau'r ddau reoleiddiwr i lunio drafft ar gyfer adolygiad ac ymgynghoriad cyhoeddus.

Rydym wedi cwblhau ein hystyriaeth drwyadl o ran y gweithgareddau a, thrwy gydol ein gwaith craffu, rydym wedi gofyn am gryn dipyn o wybodaeth bellach gan y gweithredwr i gynnal ein hasesiadau manwl.  Ein cais olaf oedd i’r gweithredwr gyflwyno adroddiad modelu gwasgariad aer cwbl gyfunol, er mwyn i ni allu archwilio’r gollyngiadau a ragwelir o’r safle cyfan, gan gynnwys o fuddsoddiadau mewn offer a phrosesau ar y safle ers mis Hydref 2014, pan ddyroddwyd y fersiwn gyfredol o drwydded Cyngor Wrecsam.  Mae hyn yn darparu llinell sylfaen ar gyfer yr holl allyriadau i’r aer o’r safle cyfan, a oedd yn caniatáu i ni gynnal asesiad iechyd dynol ac ecolegol llawn o ollyngiadau i'r aer o’r safle.

Mae'r drwydded ddrafft gyfunol hefyd yn cyflwyno adolygiad llawn o amodau a therfynau i sicrhau cydymffurfedd â’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol, a’r Technegau Gorau sydd ar Gael.

Sylwer – roedd cais amrywio gwreiddiol Kronospan hefyd yn cynnwys cynnig ar gyfer llinell gynhyrchu byrddau llinyn cyfeiriedig newydd (OSB), nad yw'n rhan o'r penderfyniad presennol ac, yn sgil hynny, nid yw’n rhan o’r hysbysiad amrywio a thrwydded ddrafft gyfunol ychwaith.

Ymgynghoriad cyhoeddus

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus gennym ar ein penderfyniad drafft rhwng 16 Mehefin a 17 Gorffennaf 2022, yn unol â Rheoliadau Trwyddedu'r Amgylchedd (EPR), y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol (IED) a'n Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus statudol.

Hysbysebwyd ein penderfyniad drafft drwy hysbysiad a osodwyd ar ein gwefan. Cafodd y hysbysiad amrywio, y drwydded gyfunol ddrafft, a’n dogfen penderfyniad manwl drafft eu gosod ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein.

Cynhaliom hefyd sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb yn Neuadd y Dref, Y Waun, ddydd Mawrth 28 Mehefin a dydd Mercher 29 Mehefin.

Gan fod yr ymgynghoriad bellach wedi dod i ben, byddwn yn ystyried yr holl sylwadau a gawsom yn ystod yr ymgynghoriad ac yn diwygio ein dogfen benderfynu i egluro sut rydym wedi gwneud hyn.

Beth nesaf?

Yn dibynnu ar faint a chymhlethdod y sylwadau a gawsom yn ystod yr ymgynghoriad,rhagwelir y bydd angen tua 10 i 1 2 wythnos (felly diwedd Medi - dechrau Hydref) i roi ystyriaeth briodol iddynt, diweddaru ein dogfen benderfynu ac, os oes angen, y drwydded ddrafft. 

Os deuwn i'r casgliad y gallwn gyhoeddi'r drwydded a’r hysbysiad amrywio cyfun i Kronospan Limited, byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i'n penderfyniad terfynol ac yn diweddaru'r datganiad sefyllfa hwn. Bydd CNC wedyn yn dod yn rheoleiddiwr amgylcheddol unigol ar gyfer y safle ac yna’n cyflawni'r holl swyddogaethau rheoleiddio mewn perthynas â'r drwydded.

Diweddarwyd ddiwethaf